วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

***

********************

- โปรแกรมฝึกทำ Error Identification 120 ข้อ
- โปรแกรมเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 500 ข้อ
- โปรแกรมทดสอบคำเหมือน คำตรงข้าม 501 Synonym & Antonym Questions
- ศัพท์ในหนังสือเรียน Say Hello 1
- ศัพท์ในหนังสือเรียน Say Hello 6
- รวมโปรแกรมคำศัพท์ Projects: Play and Learn 1 ถึง 6
- รวมโปรแกรมคำศัพท์ Express English 1 ถึง 6
- ศัพท์ในหนังสือเรียน Express English 6
                                                  สารบัญโปรแกรม

* โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด BBC Typing Tutor

 โปรแกรมฝึกพิมพ์ แป้นเครื่องคิดเลข                                                                                     
- เกี่ยวกับโปรแกรม และ download- การติดตั้ง- การใช้งาน
- กุญแจสู่ความสำเร็จ

 โปรแกรมท่องแม่สูตรคูณ   (ป.2)                                                                       
เกี่ยวกับโปรแกรม download และ ติดตั้งการใช้งานแนวคิดในการพัฒนา
โปรแกรมฝึกบวก 1 ถึง 9 อย่างง่าย

  ศัพท์ภาษาอังกฤษ My First Word Book
- แนะนำโปรแกรม และ download- สำหรับ windows 8อ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
  ศัพท์ ชุด Dolch word list ศัพท์สำหรับเด็ก ๆ ประถมต้น 
แนะนำและ download โปรแกรมศัพท์ในโปรแกรม- สำหรับ windows 8
 โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียนชั้นประถม       
* หนังสือเรียน Express English  1 ป.1 * หนังสือเรียน Express English  2 ป.2    * หนังสือเรียน Express English  3 ป.3
* หนังสือเรียน Express English  4 ป.4 * หนังสือเรียน Express English  5 ป.5 * หนังสือเรียน Express English  6 ป.6
ศัพท์ในโปรแกรม อ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้ - สำหรับ windows 8
* หนังสือเรียน Smile 1 - 6   ป.1 - ป.6 * หนังสือเรียน Let's go 1 - 6 4th edition ป.1 - 6 * หนังสือเรียน Projects:Play and Learn 1 - 6
* หนังสือเรียน Go go Love English  3 ป.3 * หนังสือเรียน English Primer Book 1 ป.1 * ศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1  243 คำ
* หนังสือเรียน Say Hello 1 - 6 ป.1 -  ป.6ศัพท์ในโปรแกรม
* หนังสือเรียน Super minds 1 http://www.investinassam.com/images/new.gif ศัพท์ในโปรแกรม
* หนังสือเรียน Super minds 2 http://www.investinassam.com/images/new.gif ศัพท์ในโปรแกรม
* หนังสือเรียน Super minds 3 http://www.investinassam.com/images/new.gif ศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ spelling bee ชั้น ป.1- ป.3 ศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ในหนังสือเรียน Solution ชั้น ม.1 * ศัพท์ในหนังสือ Top score student's book 1 ชั้น ม.1 ศัพท์ในหนังสือเรียน Four Corners
  ศัพท์ 500 คำ ที่พบบ่อยที่สุดในหนังสือเรียน ป.1 - ป.3      
แนะนำโปรแกรม download และ ติดตั้งศัพท์ทั้ง 500 คำ- สำหรับ windows 8
  ศัพท์ 350 คำที่ใช้บ่อยสุด ๆ จาก website ภาษาอังกฤษออนไลน์.com                                            
- Download ,ติดตั้ง และ การใช้งานคำศัพท์ทั้ง 350 คำ- สำหรับ windows 8
  ศัพท์ 500 คำที่ใช้บ่อย จาก website ของ มหาวิทยาลัยเชียงราย                                
Download ติดตั้งและ ใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ทั้ง 500 คำ
 โปรแกรมท่องศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยที่สุด จาก website www.MyFirstBrain.com
Download ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ทั้ง 1000 คำ
  ศัพท์ กริยา 3 ช่อง 175 คำ
Download ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ 175 คำ- สำหรับ windows 8
ศัพท์ตรงกันข้าม 40 คำที่ใช้บ่อย

*  ศัพท์ จากหนังสือ Projects:Play and Learn เล่ม 3 ถึง 6                                            
เกี่ยวกับโปรแกรม download version ใหม่ - คำศัพท์ในเล่ม 3 - คำศัพท์ในเล่ม 4
 - คำศัพท์ในเล่ม 5 - คำศัพท์ในเล่ม 6- สำหรับ windows 8
download เล่ม 3 version เก่าdownload เล่ม 4 version เก่าdownload เล่ม 5 version เก่า
download เล่ม 6 version เก่าอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
ศัพท์หนังสือ Let's go 3 Student Book 3rd edition ประถมปีที่ 3ศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรม
* ศัพท์หนังสือ Let's go 5 และ 6  Student Book 3rd edition ประถมปีที่ 5 และ 6
* ศัพท์ประถม และ O-net ป.6ศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ 3000 คำ ชั้น ป.1 ถึง ม.6 ศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ ป.6 ม.3  จากงานวิจัยของ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 2552                     
แนะนำโปรแกรม ป.6 - ศัพท์ในโปรแกรม- สำหรับ windows 8
แนะนำโปรแกรม ม.3
 - ศัพท์ในโปรแกรม
แนะนำโปรแกรม ม.6  - ศัพท์ในโปรแกรม
* 1000 most common words in English by Chris (สมคิด) http://www.investinassam.com/images/new.gif ศัพท์ในโปรแกรม
* 2000 most common words in English by Chris (สมคิด) http://www.investinassam.com/images/new.gif ศัพท์ในโปรแกรม
* 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยจัดอันดับโดย ESL.About.comศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ 330 common verbs จัดโดย www.acme2k.co.ukศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ 665 คำกริยาที่ใช้บ่อยศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์เตรียมสอบ ก.พ. และส่วนราชการอื่น ๆ ศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์เตรียมสอบ CU TEP    ศัพท์ในโปรแกรม
* โปรแกรมฝึกทำ Error Identification 
* โปรแกรมฝึกทำ Error Identification  ชุดที่ 2 http://www.investinassam.com/images/new.gif
* โปรแกรมทดสอบคำเหมือน คำตรงข้าม 501 Synonym & Antonym Questions 
* ศัพท์  "ศัพท์ควรรู้" 3500 คำ จาก Website www.Blogsoi.com
แนะนำและติดตั้งโปรแกรมศัพท์ในโปรแกรมอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
* ศัพท์  "ศัพท์ที่เด็กไทยควรรู้" 3467 คำ จาก Website "ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ"
แนะนำและติดตั้งโปรแกรมการใช้งานอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
* ศัพท์ Entrance 2189 คำ * ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้
* ศัพท์ Longman Defining Vocabulary ศัพท์ Longman Communication 3000 * ศัพท์พื้นฐานจาก Website Manything.Org
* ศัพท์เตรียมสอบ  IELTS 4000 คำ * ศัพท์ TOEFL 1000 คำ   จากง่ายไปยาก * ศัพท์ TOEFL จาก ExamWord.com
 * ศัพท์ TOEIC 3420 คำ   , โปรแกรมทดลองสอบ TOEIC
แนะนำโปรแกรมศัพท์ 499 คำ
* ศัพท์ บัญชี 813 คำ จาก website คลังศัพท์ไทย                
ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานศัพท์ 813 คำ
* ศัพท์ 833 คำบัญชีจาก web suretax ศัพท์บัญชีทั้ง 833 คำ อ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
************************************************************