วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

***

********************


โปรแกรมล่าสุด* โปรแกรมรวมคำศัพท์ ชั้น ป.6 งานวิจัยคุณอัครพนท์ (ปรับปรุง)
* โปรแกรมคำศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยจาก web อ.ต้นอมร
* โปรแกรมศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack 1 2 และ 3 ชั้น ป.1 ป.2 และ ป.3
* โปรแกรมศัพท์อาชีพ 375 คำ
* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน Guess what 1 ถึง 6 (เล่ม 1 - 6)
* โปรแกรม 1001 vocabulary and exercise
* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน Super Minds 6 (เล่ม 1-6)
* โปรแกรมฝึก TOEIC part 2 Question-Responses
* โปรแกรมเตรียมศัพท์เพื่อสอบ TOEIC จากหนังสือ 100 TOEIC Preparation Test
* โปรแกรมฝึก TOEIC part 1 Photographs
* โปรแกรมฝึก TOEIC part 5 Incomplete Sentences
* โปรแกรมฝึก TOEIC part 4 Short Talks

สารบัญโปรแกรม
-*-* โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ และเด็กเล็ก *-*-
* โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดของ BBC Typing Tutor

* โปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัสแป้นเครื่องคิดเลข * การติดตั้ง * การใช้งาน
* กุญแจสู่ความสำเร็จ

* โปรแกรมท่องแม่สูตรคูณ (ป.2) * การใช้งาน * แนวคิดในการพัฒนา
โปรแกรมฝึกบวก 1 ถึง 9 อย่างง่าย

* ศัพท์ภาษาอังกฤษ My First Word Book * ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8 * ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ และอ่านภาษาไทยไม่ได้สำหรับ Windows 7
* ศัพท์ภาษาอังกฤษ Dolch Word List * ศัพท์ในโปรแกรม * การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
* ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10

-*-* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียนชั้นประถมต้น *-*-
* หนังสือเรียน Express English เล่ม 1 - 6 ชั้น ป1 - ป.6 ศัพท์ในโปรแกรม อ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
* หนังสือเรียน Smile 1 - 6   ป.1 - ป.6 * หนังสือเรียน Let's go 1 - 6 4th edition ป.1 - 6 * หนังสือเรียน Projects:Play and Learn 1 - 6
* หนังสือเรียน Say Hello 1 - 6 ป.1 -  ป.6 ศัพท์ในโปรแกรม * ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
* หนังสือเรียน Super minds 1 - 6

* การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ) * ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8
* หนังสือเรียน Guess What 1 - 6 ชั้น ป.1 - 6

* หนังสือเรียน Backpack 3

* หนังสือเรียน Go go Love English  3 ป.3 * หนังสือเรียน English Primer Book 1 ป.1 * ศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1  243 คำ
* หนังสือเรียน Super minds 1 ศัพท์ในโปรแกรม * การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
* หนังสือเรียน Super minds 2 ศัพท์ในโปรแกรม * การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
* หนังสือเรียน Super minds 3  ศัพท์ในโปรแกรม * การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
* หนังสือเรียน Super minds 4  ศัพท์ในโปรแกรม * การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
* ศัพท์ spelling bee ชั้น ป.1- ป.3 * ศัพท์ในโปรแกรม * ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
* การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ) * ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8
-*-* ศัพททั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรมต่าง ๆ (ทยอยทำครับ)*-*-
-*-* โปรแกรมศัพท์ในหนังสือเรียน มัธยมและอุดมศึกษา *-*-
* ศัพท์ในหนังสือเรียน Solution ชั้น ม.1 * ศัพท์ในหนังสือ Top score student's book 1 ชั้น ม.1 ศัพท์ในหนังสือเรียน Four Corners
* ศัพท์ท้ายบท หนังสือเรียน Mega Goal 4 ชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 * การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
* ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10

-*-* โปรแกรมศัพท์พื้นฐาน ศัพท์พบบ่อย(High Frequency Vocabulary) *-*-
  ศัพท์ 500 คำ ที่พบบ่อยที่สุดในหนังสือเรียน ป.1 - ป.3      
แนะนำโปรแกรม download และ ติดตั้งศัพท์ทั้ง 500 คำ* ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8
* การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ) * ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
  ศัพท์ 350 คำที่ใช้บ่อยสุด ๆ จาก website ภาษาอังกฤษออนไลน์.com                                            
- Download ,ติดตั้ง และ การใช้งานคำศัพท์ทั้ง 350 คำ* ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8
  ศัพท์ 500 คำที่ใช้บ่อย จาก website ของ มหาวิทยาลัยเชียงราย                                
Download ติดตั้งและ ใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ทั้ง 500 คำ* ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
 โปรแกรมท่องศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยที่สุด จาก website www.MyFirstBrain.com
Download ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ทั้ง 1000 คำ* ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
  ศัพท์ กริยา 3 ช่อง 175 คำ
Download ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคำศัพท์ 175 คำ* ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8
ศัพท์ตรงกันข้าม 40 คำที่ใช้บ่อย* ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
* ศัพท์อาชีพ 375 คำ

* ศัพท์ประถม และ O-net ป.6ศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ 3000 คำ ชั้น ป.1 ถึง ม.6 ศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ ป.6 ม.3  จากงานวิจัยของ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 2552                     
- โปรแกรม ป.6 ฉบับปรับปรุง


แนะนำโปรแกรม ป.6 - ศัพท์ในโปรแกรม- สำหรับ windows 8
แนะนำโปรแกรม ม.3
 - ศัพท์ในโปรแกรม
แนะนำโปรแกรม ม.6  - ศัพท์ในโปรแกรม
- โปรแกรมคำศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย จาก Web อ.ต้นอมร
* 1000 most common words in English by Chris (สมคิด) ศัพท์ในโปรแกรม
* 2000 most common words in English by Chris (สมคิด) ศัพท์ในโปรแกรม
* การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ) * ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8 * ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
* 1000 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยจัดอันดับโดย ESL.About.comศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ 330 common verbs จัดโดย www.acme2k.co.ukศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์ 665 คำกริยาที่ใช้บ่อยศัพท์ในโปรแกรม
* ศัพท์เตรียมสอบ ก.พ. และส่วนราชการอื่น ๆ ศัพท์ในโปรแกรม
* โปรแกรมเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 500 ข้อ
* การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ) * ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8
* ศัพท์  "ศัพท์ควรรู้" 3500 คำ จาก Website www.Blogsoi.com
แนะนำและติดตั้งโปรแกรมศัพท์ในโปรแกรมอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
* ศัพท์  "ศัพท์ที่เด็กไทยควรรู้" 3467 คำ จาก Website "ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ"
แนะนำและติดตั้งโปรแกรมการใช้งานอ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
* ศัพท์ Entrance 2189 คำ * ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้
* ศัพท์พื้นฐานจาก Website Manything.Org แนะนำโปรแกรม ศัพท์ 499 คำ
-*-* Vocabulary Exercise *-*-
* โปรแกรม 1001 Vocabulary and Spelling Exercise
* โปรแกรมทดสอบคำเหมือน คำตรงข้าม 501 Synonym & Antonym Questions 
-*-* โปรแกรมศัพท์หนังสือเรียนเล่มเก่า *-*-
* ศัพท์หนังสือเรียน Let's go 3 student book 3rd edition ชั้น ป.3 ศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรม
* ศัพท์หนังสือ Let's go 5 และ 6  Student Book 3rd edition ประถมปีที่ 5 และ 6
* ศัพท์ในหนังสือเรียน Project:Play and Learn 3 * หนังสือเรียน Project:Play and Learn 4 * Project:Play and Learn 5
* Project:Play and Learn 6

-*-* โปรแกรมศัพท์จาก Dictionary *-*-
* ศัพท์ Longman Defining Vocabulary ศัพท์ Longman Communication 3000
* การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ) * ข้อแนะนำสำหรับ Windows 8
-*-* โปรแกรมเตรียมสอบ CU TEP *-*-
* ศัพท์เตรียมสอบ CU TEP * ศัพท์ในโปรแกรม
* ฝึกทำ Error Identification ชุด1 * ฝึกทำ Error Identification ชุด2
-*-* Grammar *-*-
* 1500 Structured Test Level 1 * 1500 Structured Test Level 2
-*-* โปรแกรมเตรียมสอบ IELTS, TOEIC, TOEFL *-*-
* ศัพท์เตรียมสอบ  IELTS 4000 คำ * ศัพท์ TOEFL 1000 คำ   จากง่ายไปยาก * ศัพท์ TOEFL จาก ExamWord.com
 * ศัพท์ TOEIC 3420 คำ   , โปรแกรมทดลองสอบ TOEIC
* โปรแกรมฝึก โทอิค part 1 "Photographs"
* โปรแกรมฝึก โทอิค part 2 "Question-Responses"
* โปรแกรมฝึก โทอิค part 4 "Short talks"
* โปรแกรมฝึก โทอิค part 5 "Incomplete Sentences"
* โปรแกรมเตรียมศัพท์เพื่อสอบ TOEIC จากหนังสือ 100 TOEIC Preparation Test
* การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
-* โปรแกรมบัญชี *-
* ศัพท์ บัญชี 813 คำ จาก website คลังศัพท์ไทย                
ติดตั้งโปรแกรมการใช้งานศัพท์ 813 คำ
* ศัพท์ 833 คำบัญชีจาก web suretax ศัพท์บัญชีทั้ง 833 คำ อ่านภาษาไทยใน windows 7 ไม่ได้
-****-