. ... เกี่ยวกับโปรแกรม รวมศัพท์ ป.6 ม.3 และ ม.6 | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เกี่ยวกับโปรแกรม รวมศัพท์ ป.6 ม.3 และ ม.6

โปรแกรมได้นำศัพท์มาจาก รายงานการวิจัย
"การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ของท่าน อาจารย์ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
ที่ได้ทุนอุดหนุนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ในปี 2552
ซึ่งได้พบบทความนี้จากการอ่านหน้า website นี้
http://kruthaicp1.ning.com/profiles/blogs/6-3-6?xg_source=activity

click บรรทัดนี้เพื่ออ่านงานวิจัย

เนื้อหาในบทคัดย่อบางส่วน

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3, และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อจัดหมวดหมู่ของคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเรียง
หมวดหมู่ตามลําดับอักษรจาก A-Z และเพื่อระบุส่วนของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ (Parts of Speech)
และชนิดของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ (Word Class) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปี
ที่ 3, และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือคําศัพท์ภาษาอังกฤษทรวบรวมจากหนังสือ 45 เลม โดยแบ่งเป็นหนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 15 เลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 15 เลม และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 15 เล่ม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ

click บรรทัดนี้เพื่อ download โปรแกรม ป.6

click บรรทัดนี้เพื่อ download โปรแกรม ม.3

click บรรทัดนี้เพื่อ download โปรแกรม ม.6

โปรแกรมไม่ได้พัฒนาขึ้นในเชิงพาณิชย์
พัฒนาขึ้นเพื่อแทนคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อหลวง
หวังว่าคงมีส่วนช่วยเด็กไทย ไม่มากก็น้อย

(หมายเหตุ สำหรับ windows 7 หาก run program ได้แต่อ่าน font ไทยไม่ออก กรุณา click ตรงนี้ เพื่อไปอ่านบทความวิธีแก้ไข)


หมายเหตุ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นขณะ Download โปรแกรม 
ปล หากต้องการทำชุดศัพท์ไว้ท่องเฉพาะ ก็ติดต่อฝ่ายงานสารสนเทศ คณะบัญชีฯ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ครับ ยินดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น