. ... ศัพท์ 3500 คำ | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ศัพท์ 3500 คำ


abandon ละทิ้ง, จากไป, ยกเลิก, ปล่อย
arrest จับ, จับกุม
boil เดือด, ทำให้เดือด
charge ประจุ (อัดประจุไฟฟ้า), ค่าบริการ, ข้อกล่าวหา
convince ทำให้แน่ใจ, ทำให้เชื่อมั่น
diamond เพชร, รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน)
engine เครื่องจักร
fit พอดี (ขนาดพอดี), ติดตั้ง
Greece ประเทศกรีซ
immoral ผิดศีลธรรม, ผิดทำนองคลองธรรม
latest ล่าสุด (สิ่งใหม่ล่าสุด, ข่าวมาใหม่ล่าสุด)
meter เมตร, เครื่องวัดความยาวเป็นเมตร (เขียนแบบอเมริกัน)
object สิ่งของ, วัตถุ, วัตถุประสงค์, คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย
pin เข็มหมุด, เข็มกลัด
quotient ผลลัพธ์ที่ได้จากการหาร
rush วิ่ง (การวิ่งอย่างรีบเร่งฉับพลัน)
site สถานที่ตั้ง, ไซต์งาน
stuck แทง, ทิ่ม, ปัก, เสียบ, แปะ (กริยาช่อง 2, 3 ของ stick)
tip ให้เงินรางวัล, หุ้มปลาย, การลาดเอียง
vertical ตั้งตรง, แนวตรง, ตรงดิ่ง
ability ความสามารถ
arrival การมาถึง, ผู้ที่มาถึง
bomb ทิ้งลูกระเบิด
charity มูลนิธิ, เงินบริจาค, ความใจบุญ
cook ทำอาหาร, พ่อครัว
diary สมุดบันทึกประจำวัน
engineer วิศวกร
five ห้า (เลข 5)
green สีเขียว
impatient ขาดความอดทน,ใจร้อน, หุนหันพลันแล่น, กระวนกระวาย
laugh หัวเราะ
method วิธีการ, วิธีดำเนินการ
observe สังเกต, ปฏิบัติตาม
pine ต้นสน,ไม้สน
rabbit กระต่าย
Russia ประเทศรัสเซีย
situate ตั้งอยู่,วางอยู่
student นักเรียน, นักศึกษา
tire เหนื่อย
very มาก, อย่างมาก
able สามารถ, เก่ง
arrive มาถึง, มา
bone กระดูก
charm มีเสน่ห์, เครื่องรางของขลัง
cool เย็น (อากาศ) , เย็นชา (ท่าทาง), ดีเลิศ (แสลง)
dictator ผู้เผด็จการ, ผู้กดขี่
England ประเทศอังกฤษ
fix ซ่อมแซม, จ้อง (ตา), กำหนด (วัน, เวลา, ราคา), ทำให้แน่น (ติดแน่น)
greet ทักทาย, ทำความเคารพ, แสดงการต้อนรับ
implication ความหมายโดยนัย, สิ่งที่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง
laughter การหัวเราะ
metre เมตร, ความยาวเป็นเมตร (เท่ากับ 100 เซนติเมตร), (เขียนแบบอังกฤษ)
obtain ใช้กันอยู่ (ธรรมเนียม, เงื่อนไข),ได้รับ
pineapple สับปะรด
race วิ่งแข่ง, รีบวิ่ง
Russian ชาวรัสเซีย
six หก (เลข 6)
studio ห้องกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์, ห้องถ่ายรูป
tissue กระดาษชำระ, เนื้อเยื่อของคน สัตว์ หรือพืช
vessel หลอดเลือด, ภาชนะใส่ของเหลว, เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
about เกี่ยวกับ
arrow ลูกธนู, ลูกศร
book หนังสือ, การจองล่วงหน้า (สำรองที่นั่งฯ)
chart ผัง, แผนภูมิ
cooperate ร่วมมือ
dictionary พจนานุกรม
english ภาษาอังกฤษ, ชาวอังกฤษ
flag ธง
grew งอกขึ้น, งอกงาม, เจริญเติบโต (กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา grow)
imply บอกเป็นนัย, ส่อให้เห็น
launch การปล่อย (เรือ เครื่องบิน ฯลฯ)
metric เกี่ยวกับระบบเมตริก
obvious ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เป็นที่ประจักษ์
pink สีชมพู
radar เรดาร์ (เครื่องหาวัตถุด้วยคลื่นวิทยุ)
sabotage ก่อวินาศกรรม
sixth อันดับที่หก
study ศึกษา, เรียน
title ชื่อเรื่อง (หนังสือฯ), ยศฐาบรรดาศักดิ์, สิทธิความเป็นเจ้าของ
veto การใช้สิทธิยับยั้ง
above ด้านบน, ข้างบน
art ศิลปะ
bookshelf ชั้นหนังสือ
chase ไล่ตาม
cope รับมือได้ (รับสถานการณ์ได้), รับมือกับปัญหาได้ดี
did ทำ, กระทำ (กริยาช่อง 2 ของ do)
enjoy สนุก, ทำให้พอใจ
flame เปลวไฟ, การลุกเป็นไฟ, ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์
grey สีเทา
import การนำสินค้าเข้าประเทศ
law กฎหมาย
mice หนู (คำนามพหูจน์ของ mouse)
occasional เป็นครั้งคราว
pint หน่วยวัดความจุของเหลว (เท่ากับ 1/2 ควอร์ต)
radiation รังสี, การแผ่รังสี
sack กระสอบ, การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), ปล้น
size ขนาด
stupid โง่, เซ่อ
to ไปถึง, ไปยัง
via โดยทาง, โดยเส้นทาง, ผ่านทาง
abroad ต่างประเทศ
article บทความ, สิ่งของ, คำนำหน้านาม
boot รองเท้าบูท, การบูทเครื่องคอมพิวเตอร์
chat การคุยกัน
copper ทองแดง, สีทองแดง
die ตาย
enough จำนวนที่พอเพียง
flash ไฟแฟลช (ของกล้องถ่ายรูป), แสงวาบ, เกิดขึ้นโดยเร็ว
grief ความเศร้าโศก, ความเสียใจ
importance ความสำคัญ
lawn สนามหญ้า
microscope กล้องจุลทรรศน์
occupy ครอบครอง, ยึดครอง
pipe หลอด, ท่อ, กล้องยาเส้น
radio วิทยุ
sacrifice บวงสรวง, บูชายัญ, เสียสละ
skeleton โครงกระดูก, คนผอมแห้ง, โครงสร้าง
style รูปแบบ, ลักษณะ
tobacco ยาสูบ, ต้นยาสูบ
vicious ชั่ว, ชั่วร้าย, เลวทราม
absence การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่
artificial เทียม, ปลอม
border เขตแดน, ขอบเขต
cheap ถูก, ราคาประหยัด
copra เนื้อมะพร้าวแห้ง
diet ควบคุมอาหาร
ensure ทำให้มั่นใจ, แน่ใจ, รับรอง
flat ห้องชุด (แฟลต), ราบ, เรียบ
grieve เศร้าโศก, เสียใจ, ทุกข์ใจ, สลดใจ
important สำคัญ (การตัดสินใจที่มีความสำคัญฯ)
lawyer ทนายความ, นักกฎหมาย
microwave คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมาก, เตาไมโครเวฟ
occur เกิดขึ้น (การกระทำ) , ปรากฏแก่ใจ (ความคิด)
pitch กาง (เต็นท์) ,ตั้ง (ค่าย) , โยน, ขว้าง
raid จู่โจม, โจมตี, ตรวจค้น, เข้าปล้น
sad เสียใจ, เศร้า, เศร้าโศก
ski เล่นสกี, กระดานสกี
subject เรื่อง, กรณี, หัวข้อ
today วันนี้
victim เหยื่อ, ผู้รับเคราะห์
absent ไม่อยู่
artillery กองทหารปืนใหญ่
bored น่าเบื่อ
cheat โกง, หลอกลวง, ฉ้อฉล
copy ทำสำเนา
differ แตกต่างกัน,ไม่เหมือนกัน, ผิดกัน
enter เข้า, เข้ามา
flavor รสชาติ, กลิ่นรส
grind ลับ (มีด), ขบ (ฟัน), ฝน, บด, โม่
impose กำหนดให้มี, วาง (โทษ), เก็บ(ภาษี), บังคับให้รับ (ยัดเยียดให้รับ)
lay วาง,ปู (ผ้าฯ)
midday เที่ยงวัน, กลางวัน
ocean มหาสมุทร
pity ความสงสาร, ความน่าเสียดาย
rail ต่อว่า, ตำหนิ, ราว (ราวแขวนเสื้อผ้า), ราง (รางรถไฟ)
saddle อาน (อานม้าฯ), ใส่อาน, สันหนังสือ, สันเขา, สันหลัง
skid ไม้ค้ำยัน
submarine เรือดำน้ำ
toe นิ้วเท้า (ของคนและสัตว์)
victory ชัยชนะ
absolute สมบูรณ์, แท้จริง, แน่นอน
artist นักศิลปะ, จิตรกร
born โดยกำเนิด, ตั้งแต่เกิด
check ตรวจสอบ
cord เชือก, ผูกด้วยเชือก, สายเคเบิล
difference ข้อแตกต่าง, ความแตกต่าง
entertain ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้สนุกสนาน
flee หนี, หลบหนี
grocery ร้านขายของชำ
impossible เป็นไปไม่ได้
layer ชั้น, ทำเป็นชั้น ๆ (ระดับ)
middle ตรงกลาง
October เดือนตุลาคม
place สถานที่
railroad ทางรถไฟ
safe ปลอดภัย, พ้นอันตราย, ตู้นิรภัย
skill ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ
substance สาร, วัตถุ, เนื้อหา, สาระสำคัญ
together ด้วยกัน, พร้อมกับคนอื่น
view ทิวทัศน์
absorb ดูดซึม, ซับ (ผ้าแห้งดูดซับน้ำฯ) , หมกมุ่น (หมกมุ่นกับการทำงานฯ)
as ตามที่, เนื่องจาก, ขณะที่, ในฐานะที่, เหมือน
borrow ยืม
cheer การส่งเสียงเชียร์, เปล่งเสียงแสดงความยินดี
cork จุกไม้ก๊อก
different ซึ่งแตกต่าง, ไม่เหมือนกัน
enthusiastic กระตือรือร้น
flesh เนื้อ (เนื้อสัตว์, เนื้อผลไม้)
ground พื้น, พื้นดิน
impress ทำให้ประทับใจ, รอยกด, รอยประทับ
lazy เกียจคร้าน
midnight เวลาเที่ยงคืน
odd เลขคี่, ไม่มีคู่ (เหลือเป็นเศษ), ชอบกล, แปลก
plain เรียบ ๆ ง่าย ๆ ธรรมดา (ใส่เสื้อผ้าเรียบ ๆ ง่าย ๆฯ)
railway ทางรถไฟ
said กล่าว, ที่กล่าวมา (กริยาช่องที่ 2, 3 ของ say)
skin ผิวหนัง
substitute แทนที่, เปลี่ยนตัว, สับเปลี่ยน, ทำการแทน
toilet ห้องน้ำ, ห้องส้วม
viewpoint ทัศนคติ, ความคิดเห็น, สถานที่มองดู
abuse ใช้ในทางที่ผิด, การสบประมาท, การข่มเหง
ash เถ้า, ขี้เถ้า, อัฐิ
boss เจ้านาย, นายจ้าง
cheese เนยแข็ง
corn ข้าวโดยทั่วไป (อังกฤษ), ข้าวโพด(สหรัฐ)
difficult ยาก, ลำบาก
entire ทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น
flew บิน ,ขับ (เครื่องบิน), (กริยาช่อง 2 ของ fly)
group กลุ่ม, หมู่, พวก
improve ดีขึ้น (สุขภาพดีขึ้นฯ)
lead นำหน้าไป, นำไป
might อาจจะ (กริยาช่วงที่ 2 ของ may)
odor กลิ่น, ชื่อเสียงที่ไม่ดี
plan แผนการ, วางแผน
rain ฝน, น้ำฝน
sail แล่น (ขับเรือ)
skirt กระโปรง
subtract ถอนออก, ลบออก
told บอก, เล่า(กริยาช่อง 2,3 ของ tell)
village หมู่บ้าน
accent การเน้นเสียง (การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์ใด ๆ ของคำ)
ashamed ละอายใจ, กระดากใจ, อับอาย
both ทั้งสอง, ทั้งคู่
chemical สารเคมี
corner มุม (มุมสนาม, มุมถนน)
dig ขุด, เจาะ
entrance การเข้าเรียน
flight การบิน, เที่ยวบิน
grow เติบโต, งอกงาม
in ข้างใน, อยู่ด้านใน
leader ผู้นำ
mild ซึ่งมีรสชาติอ่อน (อาหาร, เครื่องดื่ม), ไม่รุนแรง (อากาศ, การลงโทษ)
of ของ, เกี่ยวกับ
plane เครื่องบิน
raise ยกขึ้น, จูงขึ้น (ธงฯ), ตั้ง (เสา, ข้อคัดค้าน)
sailor กลาสีเรือ, ลูกเรือ
sky ท้องฟ้า
suburb ชานเมือง, รอบนอกเมือง
tomato มะเขือเทศ
violate ฝ่าฝืน
accept รับ, ยอมรับ
ashore จอดเทียบฝั่ง, ขึ้นไปบนบก
bother รบกวน, ทำให้รำคาญ
chemist นักเคมี
correct ถูกต้อง
dinner อาหารมื้อเย็น
entry การเข้า,ทางเข้า
float ลอย (ลอยได้เช่นทุ่น, แพ, ลูกโป่ง), ลอยตัว (ดอกเบี้ย, ค่าเงิน)
growth การเจริญเติบโต
inability การไร้ความสามารถ
leaf ใบไม้, ใบ, กลีบดอก
mile ไมล์ (หน่วยระยะทางที่เท่ากับ1760ฟุต)
off ออก, ห่างออกไป
planet ดาวเคราะห์
ran วิ่ง (กริยาช่อง 2 ของ run)
salad อาหารที่มีผักสดหลายชนิดผสมกันและราดน้ำสลัด
skyscraper ตึกระฟ้า, อาคารสูง
subversion การล้มล้าง, การทำลาย, การโค่นล้ม
tomorrow พรุ้งนี้
violence ความรุนแรง, การใช้กำลังทำลาย
access ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้, ทางหรือวิธีที่ผ่านทะลุเข้าไปได้
Asia ทวีปเอเชีย
bottle ขวด
chemistry วิชาเคมี
corridor ทางเดินในตึก, ระเบียง
dip จุ่มน้ำ, แช่น้ำ
envelope ซองจดหมาย
flood น้ำท่วม
guarantee รับประกัน, หลักประกัน
inch นิ้ว (หน่วยความยาวเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร)
league ทีมกีฬาที่อยู่ระดับเดียวกัน, สหพันธ์, หน่วยระยะทาง (เท่ากับ 3 ไมล์)
militant เกี่ยวกับการทำสงคราม, พร้อมที่จะต่อสู้
offence การทำให้ขุ่นเคือง, การกระทำผิดกฎหมาย, การรุกราน (เขียนแบบอังกฤษ)
plant พืช, ต้นไม้
ranch ฟาร์มปศุสัตว์, ทุ่งเลี้ยงสัตว์
salary เงินเดือน
slab แผ่นหนา (แผ่นวัสดุหนา, แผ่นไม้หนา, แผ่นหินหนา)
subway รถไฟใต้ดิน
ton หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 1000 กิโลกรัม, จำนวนมากมาย (ภาษาพูด)
violent รุนแรง, ดุเดือด
accident อุบัติเหตุ
aside หลีกไปทางหนึ่ง,ไปด้านหนึ่ง, เลี่ยงไป
bottom ต่ำสุด, สุดท้าย (สิ่งของต่าง ๆ), ก้น (ส่วนก้นคน, สัตว์)
cheque เช็ค, ใบสั่งจ่ายเงิน
cost ต้นทุน, มีมูลค่า
diplomat นักการทูต
environment สิ่งแวดล้อม, ภาวะสิ่งแวดล้อม
floor พื้นห้อง, ชั้น (ของตึก, บ้าน)
guard ยามรักษาการณ์, คนอารักขา
incident เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
leak รั่ว (เรือรั่ว, ความลับรั่ว ฯ)
military เกี่ยวกับทหาร
offend ทำให้ขุ่นเคือง, ทำให้ไม่พอใจ, กระทำผิด
plantation ฟาร์มเพาะปลูก
range (จัด)แถว, แนว, ลำดับ, ช่องระยะ
sale การขาย
slave ทาส
succeed บรรลุผล, รับช่วงต่อ, ตามหลัง, เกิดต่อเนื่อง
tone เสียงสูงต่ำ, โทนสี (การให้สี)
violin ไวโอลิน (เครื่องดนตรีชนิดสี)
accompany ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
ask ถาม
bought ซื้อ (กริยาช่องที่ 2 ของ buy)
chess หมากรุก
cottage กระท่อม, ที่พักหลังเล็กๆ
dire ร้ายกาจ, น่ากลัว
equal เท่ากัน, เสมอกัน (คนหรือสิ่งของที่เท่าเทียมกัน)
flour แป้ง
guerrilla กองโจร, การสู้รบแบบกองโจร
incite ยุยง, ปลุกปั่น
lean วางพาด, การเอียง, วางพิง (ยืนพิงกำแพง)
milk นม
offense ความโกรธเคือง, การโจมตี, การกระทำผิด
plastic วัสดุพลาสติก
rank ตำแหน่ง, ยศ, จัดแถว, ตั้งแถว,จัดขบวน
salesman พนักงานขายของชาย
sleep นอนหลับ
success ความสำเร็จ, การประสบความสำเร็จ
tongue ลิ้น
virtually โดยแท้จริง, อย่างเเท้จริง
accordance ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง
asleep หลับ, นอนหลับ
bound กระโดด, กระเด้ง, มีสัญญาผูกมัด, หุ้มปก, ขอบเขต
chest หน้าอก, ทรวงอก, หีบหรือกล่องขนาดใหญ่
cotton ฝ้าย
direction ทิศทาง
equate ทำให้เท่ากัน, ถือว่าเท่ากัน
flow ไหล (น้ำไหลฯ)
guess การเดา, คาดคะเน
include ประกอบด้วย, รวมถึง
learn เรียน , ศึกษา
mill สีข้าว, บด, โรงสี, โรงโม่
offensive น่ารังเกียจ, ก้าวร้าว, การรุกราน
plate จาน (จานใส่อาหาร), ป้ายโลหะ
rapid เร็ว, ว่องไว
sally การตีฝ่าวงล้อมออกมา, ปะทุออกมา
slept นอน, นอนหลับ (กริยาช่อง 2, 3 ของ sleep)
such เช่นนั้น, เช่นนี้
tonight คืนนี้, ค่ำนี้
virus เชื้อไวรัส, ในทางคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายระบบ
according ตามที่, ตามนั้น, ซึ่งเห็นด้วย, ที่ยอมรับร่วมกัน
aspect หน้าตาท่าทาง, ลักษณะ, ทางด้าน, แง่มุม
bow ก้มศีรษะ, คำนับ (การก้มศีรษะโค้งคำนับ)
chew เคี้ยว (เคี้ยวอาหาร)
couch โซฟา, เก้าอี้เอนนอน
director ผู้อำนวยการ
equator เส้นศูนย์สูตรของโลก
flower ดอกไม้
guest อาคันตุกะ, ผู้มาเยือน
income รายได้
least น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
milligram มิลลิกรัม (1/1000 กรัม)
offer เสนอราคา, ข้อเสนอ
platform ชานชาลาสถานี
rare หายาก, นานๆ จะมีครั้งหนึ่ง, ไม่สุกมาก
salmon ปลาแซลมอน
slice แผ่นบางๆ, ชิ้นบางๆ
suck ดูด, การดูด, ดูดซึม, ดูดซับ
too อย่างมาก, เหมือนกัน (กระทำเหมือนกันฯ)
visible ที่สามารถมองเห็นได้
accountant นักบัญชี
aspirin ยาแอสไพริน
bowl ชาม (ชามใส่อาหาร), ลูกโบว์ลิ่ง
chick ลูกไก่, ลูกนก
cough การไอ, เสียงไอ
dirt สิ่งสกปรก, เรื่องสกปรก
equipment อุปกรณ์, เครื่องมือ
flu ไข้หวัดใหญ่
guidance การแนะแนว, คำแนะนำ
increase เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น
leather หนังสัตว์, ผลิตภัณฑ์หนังฟอก
million หนึ่งล้าน (ตัวเลข 1,000,000)
office สำนักงาน, ที่ทำการ
play เล่น
rat หนู (หนูตัวใหญ่)
salt เกลือ
slide ภาพนิ่ง, การลื่นไถล, ดันให้ลื่นไถล
suddenly โดยทันทีทันใด, โดยฉับพลัน
took หยิบ, เอาไป, จับ, ถือ (กริยาช่อง 2 ของ take)
visit มาเยี่ยม, มาเยือน
accurate ถูกต้อง, เที่ยงตรง, แม่นยำ
assist ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
box หีบ, กล่อง
chicken เนื้อไก่
could สามารถ (กริยาช่อง 2 ของ can)
dirty สกปรก (สิ่งของสกปรก), หยาบคาย (คำหยาบคาย)
equivalent เท่ากัน, มีค่าเท่ากัน, เสมอกัน (เช่น 7 วัน เท่ากับ 1 สัปดาห์)
fluent พูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว
guide มัคคุเทศก์
indeed จริง ๆ , โดยแท้จริง
leave จากไป, ทิ้งไว้
millionth ลำดับที่หนึ่งล้าน
officer เจ้าหน้าที่, เจ้าพนักงาน
player ผู้เล่น (ละคร, ดนตรี), ผู้เล่นในเกมการแข่งขัน
rate ตีราคา, ประเมินราคา, จัดอันดับ
same เหมือนกัน, สิ่งที่เป็นประเภทเดียว
slight บอบบาง, อรชร, เอวบางร่างน้อย
suffer ได้รับ (ความเจ็บปวด, ความทรมานฯ), อดทน, ทนทุกข์ทรมาน
tool เครื่องมือ, อุปกรณ์
visitor ผู้มาเยือน, อาคันตุกะ
accuse กล่าวหา, ใส่ร้าย, ใส่ความ
association สมาคม, การคบหาสมาคมกัน
boy เด็กผู้ชาย
chief หัวหน้า, นาย
council สภา, ที่ประชุม, คณะกรรมการ
disabled พิการ, ทุพพลภาพ
error ข้อผิดพลาด, ความผิดพลาด
fluid เกี่ยวกับของเหลวซึ่งไหลได้ (สารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย)
guilty มีความผิด
indefinite ซึ่งไม่มีข้อกำหนดแน่นอน, ไม่เจาะจง, คลุมเครือ
lecture การบรรยาย, การว่ากล่าว
mind จิตใจ, สติปัญญา
official ข้าราชการ, เจ้าพนักงาน, เป็นทางการ (เอกสารฯ)
pleasant สบายใจ, พอใจ
rather ค่อนข้างจะ
sand ทราย, หาดทราย
slip การลื่นไถล, กระดาษชิ้นเล็ก
sufficient พอเพียง (เงินจำนวนนี้พอเพียงต่อการซื้ออาหารสำหรับพวกเรา)
tooth ฟัน (ฟันสำหรับเคี้ยวอาหาร)
vital จำเป็นสำหรับชีวิต, สำคัญแก่ชีวิต (เช่น อาหาร น้ำ ยารักษาโรค)
ache เจ็บปวด
assume สันนิษฐาน, นึกเอา, สมมุติ
boycott คว่ำบาตร, พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรี
child เด็ก
count การนับ (การนับจำนวน)
disadvantage ความเสียเปรียบ, ข้อเสียเปรียบ
escape หนี, หลบหนี
fly บิน, แมลงวัน
guitar กีตาร์ (เครื่องเล่นดนตรีประเภทดีด)
independent อิสระ, เป็นเอกราช
led นำหน้าไป, นำไป (กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lead)
mine ของฉัน
often บ่อย ๆ
please ได้โปรด (แสดงการขอร้อง)
raw ดิบ,ไม่สุก,ไร้ประสบการณ์ (อ่อนหัด)
sandwich ขนมปังสองอันประกบกันมีไส้อยู่ตรงกลาง
slipper รองเท้าแตะ
suffix คำเสริมท้าย, คำต่อท้าย
toothbrush แปรงสีฟัน
vitamin วิตามิน
achieve ทำให้บรรลุผล, ทำให้สำเร็จ
astronaut มนุษย์อวกาศ
boyfriend แฟนหนุ่ม
childhood วัยเด็ก
counter โต๊ะขนาดยาว
disagree ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง
especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
fog หมอก, ควันหมอก
gulf อ่าว (อ่าวขนาดใหญ่)
index ดัชนี (ทำดัชนีบอกที่อยู่ของแฟ้มข้อมูล)
lee ที่หลบลม, ที่บังลม
mineral แร่, แร่ธาตุ, ชั้นแร่
oh คำอุทาน
pleasure ความพอใจ, ความยินดี, ความเพลิดเพลิน
ray ปล่อยแสง, ปล่อยรังสี, ปล่อยรัศมี, ปลากระเบน
sang ร้องเพลง (กริยาช่อง 2 ของ sing)
slippery ลื่น (ถนนลื่น), ลื่นไถล, มีเล่ห์เหลี่ยม (คนที่ไม่น่าไว้วางใจ)
sugar น้ำตาล
toothpaste ยาสีฟัน
vocabulary กลุ่มคำ, กลุ่มคำศัพท์, รายการคำศัพท์, ประมวลคำศัพท์
acid กรด (ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด), เปรี้ยว
astronomy ดาราศาสตร์
bracelet กำไลมือ
children เด็ก (พหูพจน์ของ child)
country ประเทศ
disappear หายไป, สาบสูญ
essay เรียงความ, ข้อเขียนสั้นๆ
fold พับ, ไขว้, ทบ
gum กาวยาง, ติดด้วยกาว, เหงือก, หมากฝรั่ง
Indian ชาวอินเดีย, ภาษาอินเดีย
left ซ้าย, ด้านซ้าย
minimum ค่าที่น้อยที่สุด, จำนวนน้อยที่สุด
oil น้ำมัน
plenty มากพอ, เพียงพอ
razor มีดโกน
sat นั่ง (กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ sit)
slope เอียง, พื้นที่ลาดเอียง
suggest แนะนำ, เสนอแนะ
top ส่วนบน, ยอด
voice เสียง (เสียงพูด, เสียงร้องฯ)
acknowledge ยอมรับ (เช่น ยอมรับความผิด), ตอบรับ (เช่นตอบจดหมายว่าได้รับของแล้ว)
asylum ที่หลบภัย, สถานที่ดูแลคนวิกลจริตหรือทุพพลภาพ
brain สมอง, มันสมอง, สติปัญญา
chimney ปล่องไฟ, ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน
countryside ชนบท
disappoint ทำให้ผิดหวัง
essential องค์ประกอบสำคัญ, ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด, ซึ่งเป็นส่วนจำเป็นที่สุด
folk ชาวบ้าน, คนทั่วไป, สามัญชน
gun ปืน, ยิงด้วยปืน
indicate ชี้บอก, แสดงให้รู้
leg ขา
minister รัฐมนตรี
old แก่, เก่าแก่
plot วางแผน, ออกอุบาย, แบ่งที่ดินออกเป็นแปลงๆ, แผนผัง
reach ถึง, มาถึง, ไปถึง
satellite เกี่ยวกับดาวเทียม, ดาวเทียมสื่อสาร, ดาวบริวาร
slow ช้า, ค่อยๆ, เบาลง
suit เหมาะสมกับ (เช่นสื้อที่ใส่เหมาะสมกับกระโปรง), ชุดเสื้อผ้า
topic หัวข้อเรื่อง, เรื่องพูด
volcano ภูเขาไฟ
acquire ได้รับ, ได้มา
at ที่ (ที่บ้าน, ที่สำนักงานฯ)
brake หยุด, เบรค, ห้ามล้อ
chin คาง (อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ใต้ปาก)
county เขตปกครอง
disarm ปลดอาวุธ
establish สร้าง (สถาปนา,ก่อตั้ง, ตั้งตัว), ทำให้เป็นที่ยอมรับ
follow ตาม, ติดตาม
guy คน (ปกติใช้เรียกผู้ชาย)
indirect ไม่ตรง, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา
legal เกี่ยวกับกฎหมาย, ทางกฎหมาย
ministry กระทรวง
older แก่กว่า, เก่ากว่า, มีอายุมากกว่า
plumbing ท่อต่าง ๆ ในบ้าน (ท่อประปาฯ)
react แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ, เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
satisfaction ความพอใจ, การทำให้พอใจ
small เล็ก, น้อย
suitcase กระเป๋าเสื้อผ้า, กระเป๋าเดินทาง, หีบเดินทาง
torn ฉีกขาด, รีบเร่ง (กริยาช่อง 3 ของ tear)
volume ระดับความดังของเสียง, เล่ม (หนังสือ), ปริมาตร, ปริมาณ
acre หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์
ate กิน,รับประทาน (กริยาช่อง 2 ของ eat)
branch กิ่งก้าน (ต้นไม้), สาขา (สำนักงาน)
China ประเทศจีน
couple คู่สามีภรรยา, ทำงานเป็นคู่
disaster ความวิบัติ, ความหายนะ (ภัยธรรมชาติ สร้างความหายนะแก่พลเมือง)
estimate การประเมิน, การประมาณการ, การประมาณค่า
food อาหาร
gym โรงกีฬา, โรงพลศึกษา
individual เฉพาะบุคคล, บุคคลคนเดียว
legislature สภานิติบัญญัติ
minor ผู้เยาว์, เล็กกว่า, น้อย
oldest คำคุณศัพท์เปรียบเทียบของ old
plural พหูพจน์ (จำนวนที่มีมากกว่าหนึ่ง)
read อ่าน
satisfactory น่าพอใจ
smart ฉลาด, องอาจ, ปราดเปรื่อง, สมาร์ท
sum ผลบวก, รวมยอดทั้งหมด
tortoise เต่า
vote ลงคะแนนเสียง, ลงมติ, เลือกตั้ง
across ข้าม, ตรงข้าม
atmosphere บรรยากาศ
brand เครื่องหมายการค้า, ตีตรา(สัตว์, สินค้า)
Chinese ชาวจีน, ภาษาจีน
courage ความกล้าหาญ
disc แผ่นดิสค์ (ทางคอมพิวเตอร์), สิ่งของที่มีลักษณะกลมแบน
ethnic เกี่ยวกับชาติพันธุ์ (เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์)
fool ทำเหมือนคนโง่, ทำเล่นๆ หลอกลวง
habit นิสัย
indoor ในบ้าน,ในอาคาร,ในร่ม
leisure เวลาว่าง (ว่างจากงาน)
minority ส่วนน้อย, คนกลุ่มน้อย, ความเป็นผู้เยาว์
on บน, ข้างบน
plus บวก, เพิ่มขึ้น, ดีเป็นพิเศษ
reader ผู้อ่าน, คนตรวจเรื่อง, คนตรวจปรู๊ฟ
satisfy ทำให้พอใจ, ทำให้สมปรารถนา, ทำให้แน่ใจ
smash แตกเป็นชิ้น ๆ, ชนอย่างแรง
summary ใจความสรุป, สาระสำคัญ, จุดสำคัญ
torture ความทรมาน
vowel สระ, เสียงสระ
act การกระทำ
atom อะตอม, ปรมาณู
brass ทองเหลือง
chip เศษ (ไม้, หิน ฯ), รอยบิ่น (แก้วบิ่นฯ), เบี้ย (เบี้ยที่ใช้แทนเงิน), แผ่นไมโครชิป
course หลักสูตร, (วิชา, กระบวนวิชา)
discount การลดราคา
Euro สกุลเงินที่ใช้ในยุโรป
foolish โง่, โง่เขลา
habitual ที่เป็นนิสัย, ทำจนเป็นนิสัย, เคยชิน (เธอมาประชุมสาย เป็นประจำ)
industrial เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
lemon มะนาว
minute นาที
once ครั้งหนึ่งแต่ก่อน, ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว
pocket กระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกง, เอาใส่กระเป๋า
ready พร้อม, เตรียมพร้อม
Saturday วันเสาร์
smell ดมกลิ่น, มีกลิ่น (มีกลิ่นหอม, มีกลิ่นเหม็น)
summer ฤดูร้อน
total ผลรวม, รวมยอด
voyage การเดินทางโดยทางเรือ หรือเครื่องบิน
action การกระทำ, การปฏิบัติ, คำพูดตอนเริ่มถ่ายทำ (ภาพยนตร์)
atomic เกี่ยวกับปรมาณู, เกี่ยวกับอะตอม
brave กล้า, กล้าหาญ
chocolate ช็อกโกแลต
court สนาม (กีฬา), ศาล, การเกี้ยว, การจีบ
discourage ทำให้หมดกำลังใจ, ทำให้ท้อใจ, กีดกัน, ชักชวนไม่ให้ทำ
Europe ทวีปยุโรป
foot เท้า (เท้าสัตว์,คน), หน่วยวัดความยาวเท่ากับ 12 นิ้ว
had มี, ได้รับ, เป็น (โรค), (กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have)
industry อุตสาหกรรม
lend ให้ยืม
mirror กระจก
one หนึ่ง (เลข 1)
pod ฝัก, ฝักถั่ว
real จริง, แท้จริง
sauce น้ำชูรส, น้ำปรุงรส
smile ยิ้ม (คุณมีรอยยิ้มบนใบหน้า เมื่อสะกดคำศัพท์ถูก)
sun ดวงอาทิตย์
touch สัมผัส, แตะ
wage ค่าจ้าง, ค่าแรง
active ว่องไว, คล่องแคล่ว, ซึ่งทำงานอยู่
attach ทำให้ติดกัน, ผูกติด, เกี่ยวพัน, ผูกพัน
bread ขนมปัง
choice ทางเลือก, การเลือก
cousin ลูกพี่ลูกน้อง
discover ค้นพบ
European ชนชาวยุโรป
football ลูกฟุตบอล, กีฬาฟุตบอล
hair ผม, เส้นผม
infect ทำให้ติดเชื้อ, ทำให้ติดเชื้อโรค
length ความยาว, ระยะเวลา, ช่วงเวลา, ระยะทาง
miss พลาดไป, ทำพลาด, นางสาว
oneself ตัวเอง, ตนเอง
poem บทกวี, โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน
realistic ที่ปฏิบัติได้จริง, เหมือนจริง, เกี่ยวกับความจริง
saucer จานรองถ้วย
smith ช่างโลหะ, ช่างเหล็ก, ช่างตีเหล็ก
Sunday วันอาทิตย์
tough เหนียว (อาหาร), ทนทาน (ใช้ได้นาน), บึกบึน (ร่างกายฯ), ที่ยากมาก (งานฯ)
wagon ตู้สินค้าของรถไฟ, เกวียนบรรทุกสินค้า, รถเข็น
activist นักกิจกรรม, ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น
attack เข้าตี, โจมตี
breadth ความกว้าง
choose เลือก
cover คลุม, ครอบ
discussion การพิจารณา, การอภิปราย (ร่วมพิจารณาหาเหตุผล)
evaporate ระเหย, กลายเป็นไอ
foothill เนินที่เชิงเขา
hairy มีผมดก, มีขนมาก, ปกคลุมไปด้วยขน
inflation เงินเฟ้อ, การขยายตัว
lens เลนซ์, กระจกส่องภาพในกล้อง
missile ขีปนาวุธ, ขีปนาวุธนำวิถี
onion หัวหอม, หอมหัวใหญ่
poet กวี (คนแต่งบทกวี)
reality ความเป็นจริง, สภาพที่แท้จริง
save เก็บรักษา, ช่วยให้พ้นภัย
smoke ควัน, รมควัน, สูบบุหรี่
sunglasses แว่นตากันแดด
tour การท่องเที่ยว, การทัศนาจร
waist เอว (ส่วนเอวของร่างกาย อยู่เหนือตะโพก)
activity กิจกรรม, การกระทำ
attempt ความมานะ, ความอุตสาหะ
break แตก, หัก, พัง
chop สับ, ผ่า, ฟัน
cow วัวตัวเมีย
disease โรค, โรคภัยไข้เจ็บ
even แม้ว่า, แม้แต่, เรียบ, สม่ำเสมอ
footpath ทางเท้า, บาทวิถี
half ครึ่งหนึ่ง (จำนวนครึ่งหนึ่ง)
influence อิทธิพล, มีอิทธิพลต่อ, ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว
leopard เสือดาว
missing หายไป
only เท่านั้น
point จุด, จุดทศนิยม
realize เข้าใจ, เห็นจริง
saw เลื่อย (เลื่อยไม้ฯ)
smooth เรียบ, ทำให้เรียบ, ราบรื่น
sunlight แสงอาทิตย์, แสงแดด, แสงตะวัน
tourist นักท่องเที่ยว
wait รอคอย
actor นักแสดงชาย
attend อยู่กับ, ไป (โรงเรียนฯ), ดูแล (คนป่วยฯ)
breakfast อาหารมื้อเช้า
chopsticks ตะเกียบ
coward คนขี้ขลาด
disgust ความขยะแขยง, ความรังเกียจ, ความสะอิดสะเอียน
evening ตอนเย็น
footstep รอยเท้า, การก้าวเท้า
halfway ครึ่งทาง, กลางทาง, กลางคัน
influential มีอิทธิพล, ซึ่งมีอิทธิพลต่อ (เขาเป็นผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนี้)
less น้อยกว่า, เล็กน้อย
mission คณะผู้แทน
onto ไปยัง
poison ยาพิษ, ให้ยาพิษ
really จริงๆ, โดยแท้จริง
say พูด, กล่าว
snake งู
sunny มีแดดมาก, แดดจัด
toward ไปสู่, ไปยัง
waiter บริกรชาย (เด็กเสิร์ฟ, บ๋อย)
actress นักแสดงหญิง
attention การเอาใจใส่, ความสนใจ
breast เต้านม, ทรวงอก
chord เส้นตรงระหว่างจุด 2 จุดบนเส้นรอบวง, สายเครื่องดนตรีดีดสี
cowboy คนที่ขี่ม้าเพื่อดูแลและเลี้ยงวัว
dish จาน (จานใส่อาหาร), สิ่งที่ทำคล้านจาน
event เหตุการณ์
for สำหรับ, เพื่อ
hall ห้องโถง, ห้องประชุม
inform บอก, แจ้งให้ทราบ
lesson บทเรียน, ชั่วโมงเรียน
mist หมอก, สิ่งที่คล้ายหมอก, ความพร่ามัว
open เปิด, เปิดรับ
poisonous เป็นพิษ, มีพิษ
rear ส่วนหลัง, ชูขึ้น, เลี้ยงดู
scale กะเทาะ, ขอดเกล็ด (ปลา), ไต่ขึ้น, ปีน (กำแพงฯ)
sneeze การจาม
superior ดีกว่า, สูงกว่า, เหนือกว่า (ตำแหน่งเหนือกว่า, ผ้าเนื้อดีกว่า)
towel ผ้าเช็ดตัว, ผ้าขนหนู
waitress บริกรหญิง, สาวเสิร์ฟ
actually ตามความเป็นจริง
attitude ทัศนคติ (แนวคิด), ลักษณะท่าทาง
breathe หายใจ (หายใจเข้าออก)
chose เลือก, คัดเลือก (กริยาช่อง 2 ของ choose)
crack ถอดรหัส, กะเทาะ, ทำให้แตก, เสียง (เฟี้ยว, แครก ๆ, เปรี้ยง ๆ ฯลฯ)
dishonest ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ
eventually ในที่สุด, ในขั้นสุดท้าย
forbid ห้าม, ยับยั้ง
halt หยุด, หยุดชะงัก
informal ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ, ซึ่งเป็นกันเอง
let ให้, อนุญาต, ปล่อยไว้
mistake ความผิดพลาด
operation การผ่าตัด
pole เสา (เสาธง, เสาไฟฟ้าฯ), ขั้วไฟฟ้า, ขั้วแม่เหล็ก
reason เหตุผล
scaly เป็นสะเก็ดมาก, มีเกล็ดมาก
snow หิมะ
supermarket ร้านขายสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อเลือกหยิบสินค้าเอง
tower ตึกสูง
wake ตื่น (ตื่นนอน, ตื่นตัว)
adapt ทำให้เหมาะสม, ดัดแปลงให้เหมาะสม (ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ใช้)
attorney ทนายความ, นักกฎหมาย
breed พันธุ์, เพาะเลี้ยง, ออกลูก
chosen เลือกสรรแล้ว (กริยาช่อง 3 ของ choose)
craft การช่างฝีมือ, ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ, อาชีพการช่าง
disk แผ่นดิสก์ (ทางคอมพิวเตอร์), แผ่นกลม, จานเสียง, แผ่นเสียง
ever เคย, ตลอดไป
force กำลัง, แรง, พลัง, อำนาจ
ham ขาหมูเค็ม, หมูแฮม, ขาหมูรมควัน
information แจ้งให้ทราบ, ข่าว, ความรู้
letter จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ
mister นาย (คำย่อคือ Mr.)
opinion ข้อคิดเห็น, ความคิดเห็น
police ตำรวจ
rebel ก่อกบฏ
scare ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว
so ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น
supervise ตรวจตรา, ควบคุม, ดูแล
town เขตเมือง, เขตชุมชน
walk เดิน
add เติม, บวก, เพิ่ม
attractive ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีเสน่ห์ (สวยอย่างมีเสน่ห์)
breeze สายลมที่พัดเบาๆ
Christian คลิสตศาสนิกชน, ชาวคริสต์
crash เสียงดังที่เกิดจากการชน, หรือปะทะ
dislike ไม่ชอบ, เบื่อหน่าย
every ทั้งหมด, ทุก ๆ
forecast ทำนาย, พยากรณ์
hamburger ขนมปังสอดเนื้อสัตว์
ingredient ส่วนผสม, ส่วนประกอบ
level ทำให้ได้ระดับเดียวกัน, เครื่องวัดระดับ, เล็งเป้า (ยิงปืน)
mix ผสม,ปรุง,ปนกัน
opponent คู่ต่อสู้, ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม
policeman ตำรวจ
recall การยกเลิก, เรียกกลับ, ทำให้หวนคิดถึง
scarf ผ้าพันคอ, ผ้าคุมไหล่
soap สบู่
supper อาหารมื้อเย็น
toy ของเล่น, เครื่องเล่น, ของเด็กเล่น
wall ผนังห้อง, กำแพง
addition การบวก, การเพิ่ม
audience การฟัง, ผู้ฟัง
brick อิฐ, ก้อนอิฐ
christmas เทศกาลเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม ทุกปี
cream ครีม, นมข้น, สีขาวนวล, ส่วนที่ดีที่สุด (หัวกะทิฯ)
dismiss ไล่ออก, เลิก(แถว), ยกฟ้อง (ไม่รับฟ้อง), ยกเลิก
everybody ทุกคน
forehead หน้าผาก
hand มือ, ส่งสิ่งของให้ (ด้วยมือ)
initial อักษรแรกของชื่อ, ชื่อย่อ (เซ็นชื่อแบบเขียนเฉพาะอักษรย่อ)
liberal ผู้มีใจกว้าง, ผู้มีใจโอบอ้อมอารี
mixture การผสม, การรวมกัน
opportunity โอกาสที่ดี, จังหวะที่ดี
policy นโยบาย, แนวทาง, กรมธรรม์ประกันภัย
receipt ใบเสร็จรับเงิน
scatter กระจัดกระจาย, แยกย้ายกันไป, แตกกระเจิง
soccer กีฬาฟุตบอล
supply จัดหาให้, จัดส่ง
trace ร่องรอย, ตามรอย, รอยเท้า, ลากเส้น, คัดลอก
wallet กระเป๋าหนังขนาดเล็ก, ถุงหนังเล็ก ๆ
address ที่อยู่ ( เขียนที่อยู่)
August เดือนสิงหาคม
bridegroom เจ้าบ่าว
church โบสถ์
crease รอยย่น, รอยยับ, รอยพับ
display แสดง, นำออกมาให้ชม (ความร่ำรวย, สิ่งของที่มีฯ)
everyday ชีวิตประจำวัน, สามัญธรรมดา, ตามปกติ
foreign เกี่ยวกับต่างประเทศ
handkerchief ผ้าเช็คหน้า
injection การฉีดยา
library ห้องสมุด
mob ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล, ชุลมุนวุ่นวาย
oppose คัดค้าน, ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย
polish ขัด, ถูให้ขึ้นเงา
receive รับ, รับเข้ามา
scene ฉาก, สถานที่เกิดเหตุ, ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ
social เกี่ยวกับสังคม
support สนับสนุน
track ร่องรอยทางเดิน (คน, สัตว์, รถฯ)
wallpaper กระดาษบุผนัง
adequate พอ, พอเพียง
aunt ป้า, น้าผู้หญิง, อาผู้หญิง
bridge สะพาน, ไพ่บริดจ์ (การเล่นไพ่บริดจ์)
cigarette บุหรี่
create สร้างสรรค์ (ทำในสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์)
dispute โต้เถียง, โต้แย้ง
everyone ทุก ๆ คน
foreigner ชาวต่างประเทศ
handle ที่จับ (ที่ถือ, ด้าม, หูจับ), จับต้อง, จัดการ, ควบคุม
injure ทำร้าย
licence ใบอนุญาต, การอนุญาต
model หุ่นจำลอง, แบบจำลอง, ตัวอย่าง, บุคคลตัวอย่าง
opposite สิ่งตรงกันข้าม, คำตรงข้าม
polite สุภาพ, มีมารยาท, มีสัมมาคารวะ
recently เมื่อไม่นานมานี้, เมื่อเร็วๆ นี้
scenery ทิวทัศน์, ภาพภูมิประเทศ
society สังคม, สมาคม
suppose สมมุติ, เดา
trade การค้าขาย
wander เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอน, เดินหลงทาง
adjective คำคุณศัพท์
Australia ประเทศออสเตรเลีย
brief ย่อความ, สรุป
cinema โรงภาพยนตร์
creature สรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น (โลก, มนุษย์, สัตว์, พืชฯ)
dissident ซึ่งไม่เห็นด้วย, ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งมีความเห็นไม่พ้องกัน
everything ทุกสิ่งทุกอย่าง
forest ป่าไม้
handsome หล่อ, รูปหล่อ
injury อันตราย, อาการบาดเจ็บ, การทำให้เสียหาย
license ใบอนุญาต
moderate ปานกลาง, พอควร, ย่อมเยา, พอประมาณ
oppress กดขี่, ,บีบบังคับ, ทำให้ทุกข์ใจ
political เกี่ยวกับการเมือง
reception การต้อนรับ, การรับรอง
schedule กำหนดการ, ตารางเวลา
sock ถุงเท้าสั้น
suppress ปราบปราม, หยุดยั้ง
tradition ประเพณี, ธรรมเนียม
want ต้องการ
administration การบริหาร, การจัดการ
author ผู้ประพันธ์, นักเขียน
bright สว่าง, ฉลาด
circle วงกลม, เส้นวงกลม
credit บัญชีรายรับ, ความน่าไว้วางใจ, ความเชื่อถือ, สินเชื่อ
distance ระยะห่าง, ความห่างไกล
everywhere ทุกหนทุกแห่ง
forever ตลอดไป, ชั่วนิรันดร์
hang แขวน, ห้อย
ink น้ำหมึก
lid ฝาปิดภาชนะ, หนังตา, เปลือกตา
modern ทันสมัย
option การเลือก, ทางเลือก, อุปกรณ์ที่มีให้เลือก
politician นักการเมือง
recession การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
scheme โครงการ (ทำงาน), วางแผน, ใช้อุบาย (หลอกให้โอนเงินผ่านเครื่อง ATM)
soda น้ำโซดา
sure แน่นอน, มั่นใจ
traffic การจราจร
war สงคราม
admire ชมเชย, ชื่นชม, เลื่อมใส, นับถือ
automatic อัตโนมัติ, เกิดขึ้นอย่างอิสระ
bring นำมา, เอามา
circular จดหมายเวียน, ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม
creep คลาน, เลื้อย (เถาวัลย์,ไม้)
distant ไกล, ยาวนาน, ไม่ต่อเนื่องกัน
evidence หลักฐาน, พยานหลักฐาน
forget ลืม, จำไม่ได้
happen ปรากฏ
inner ภายใน, ข้างใน
lie การพูดโกหก
molecular เกี่ยวกับโมเลกุล
or หรือ, หรือว่า
pollute ทำให้สกปรก, ทำให้เป็นมลพิษ
recipe ตำราทำอาหาร, วิธีปรุง
scholarship ทุนการศึกษา
sofa เก้าอี้นวมนั่งได้หลายคน
surface ฉาบผิว, ผิวพื้นด้านนอก
tragic เกี่ยวกับเรื่องโศก, น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ
ward แผนกในโรงพยาบาล, ตึกคนไข้
admit รับเข้า, ให้เข้า
automobile รถยนต์
Britain เกาะอังกฤษซึ่งรวมสก็อตแลนด์และเวลส์
circus ละครสัตว์, โรงละครสัตว์
crew ลูกเรือ, กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน
distinguish ทำให้เห็นความแตกต่าง, จำแนกความแตกต่าง
evil สิ่งชั่วร้าย, คนชั่วร้าย
forgive ให้อภัย
happy โชคดี, สุขใจ
innocent ไร้เดียงสา
life ชีวิต, สิ่งมีชีวิต, การดำรงชีวิต
molecule อณู, ปริมาณที่น้อยที่สุดของสาร
orange ผลส้ม, สีส้ม
pond บ่อน้ำ, สระน้ำ
reckon นับ, คิดคำนวณ, ประเมิน
school โรงเรียน
soft อ่อน, อ่อนนิ่ม
surname นามสกุล
trail ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้, ลาก, เลื้อย (ต้นไม้)
warm อบอุ่น
adopt รับไว้เป็นบุตรบุญธรรม, รับเอามา, นำมาใช้
autumn ฤดูใบไม้ร่วง
British ชาวอังกฤษ, เกี่ยวกับอังกฤษ
citizen พลเมือง, ประชากร
cricket กีฬาคริกเก็ต, จิ้งหรีด
distribute แจกจ่าย, เผยแพร่
exact แน่นอน, แน่ชัด, บีบบังคับ
forgot ลืม, จำไม่ได้ (กริยาช่อง 2, 3 ของ forget)
harbor ท่าเรือ, จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ
inquire ถามหา,ไต่ถาม, สอบถาม
lift ยกขึ้น, ลิฟต์โดยสาร, ลอยขึ้นและกระจาย (เมฆ, หมอกฯ)
mom คุณแม่ (คำไม่เป็นทางการ = mother)
orbit วงโคจร, ทางโคจร (ทางโคจรของดาว)
pony ม้าขนาดเล็ก, ม้าพันธุ์เล็ก
recognition การจำได้, การสำนึก
science วิทยาศาสตร์
software ชุดคำสั่งโปรแกรม
surplus ส่วนเกิน (เงินเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย, คนหรือสิ่งของที่เกินมาฯ)
train รถไฟ
warn เตือน, แจ้งล่วงหน้า
adult ผู้ใหญ่
available ซึ่งสามารถหามาได้, ซึ่งใช้เป็นประโยชน์ได้
broad กว้าง, กว้างขวาง
city เมือง, กรุง
crime ความผิดทางอาญา, อาชญากรรม
district เขต, อำเภอ
exactly อย่างถูกต้อง, อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด
fork ส้อม (ใช้ส้อมตักอาหาร)
hard แข็ง, ยาก (ลำบาก)
insane จิตไม่ปกติ, วิกลจริต
light แสง, แสงสว่าง
moment ขณะนั้น, ชั่วครู่
order คำสั่ง, สั่งซื้อ
pool รวมกลุ่ม, ใส่เข้ากองกลาง, กีฬาบิลเลียด
recognize จำได้, สำนึก, ยอมรับว่าจริง
scientific เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์, ทางวิทยาศาสตร์
soil รอยเปื้อน (ดินเปลื้อนเสื้อผ้าฯ), ดิน, พื้นดิน
surprise ทำให้ประหลาดใจ
transfer การโยกย้าย, การโอน
was เป็น, อยู่, คือ (กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be)
advance ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, จ่ายล่วงหน้า, เลื่อน (ตำแหน่ง)
avenue ถนนกว้างใหญ่, ถนนสายหลัก
broadcast กระจายเสียง, แพร่ข่าว, ออกข่าว
civil เกี่ยวกับพลเรือน (พลเมือง, ประชากร), สุภาพ (มีมารยาท)
criminal ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย, อาชญากร
disturb รบกวน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ลำบาก
exaggerate พูดเกินจริง, พูดโอ้อวด, พูดเลยเถิด
form แบบฟอร์ม, รูปแบบ, รูปร่าง
hardship ความยากลำบาก
insect แมลง
lightly อย่างเบาๆ, อย่างเล็กน้อย (คนผอมมักจะทานอาหารเล็กน้อย (เบาๆ ไม่มาก) )
Monday วันจันทร์
ordinary ปกติธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ
poor ยากจน, ขาดแคลน
recommend แนะนำ, ชี้แนะ, เสนอแนะ
scientist นักวิทยาศาสตร์
solar เกี่ยวกับดวงอาทิตย์
surrender ยอม, ยอมแพ้, สละ, ละทิ้ง
transform เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนรูปร่าง, เปลี่ยนไปเป็น
wash ซักล้าง, ทำความสะอาด
advantage ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ
average ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย
broke แตก, หัก, ขาด (กริยาช่อง 2 ของ break)
civilian พลเรือน
crisis วิกฤติกาล, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะล่อแหลม
ditch คูน้ำ, ร่องน้ำ, ขุดท่อ, ขุดคู
exam การทดสอบ
formal เป็นพิธีการ, เป็นทางการ
harm ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้เสียหาย
inside ภายใน, ข้างใน
lightning ฟ้าแลบ
money เงิน
ore แร่, สินแร่
pop ทำเสียงดังป๊อบ (เสียงเปิดจุกขวด), เพลงป๊อบ
record บันทึก, บันทึกเทป
scissors กรรไกร
sold ขายได้ (กริยาช่อง 2, 3 ของ sell)
surround มีเสียงรอบทิศทาง, ห้อมล้อม, ล้อมรอบ
translate แปล, แปลเอกสาร
washroom ห้องอาบน้ำ, ห้องน้ำ
adventure การผจญภัย
avoid หลีกเลี่ยง, หลบหลีก
broken แตก, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, ไม่เรียบ (กริยาช่อง 3 ของ break)
civilization การมีวัฒนธรรมประเพณี, ความศิวิไลซ์
crisp กรอบ (ผักสดและกรอบ), สดชื่น (อากาศ), ทำให้เป็นลอนหรือหยิก (ทรงผม)
dive ดำน้ำ, พุ่งเอาหัวลง (เครื่องบินฯ), ล้วงลงไป (กระเป๋าฯ)
examination การตรวจสอบ, การทดสอบ
former แต่ก่อน, สมัยก่อน , ก่อนหน้านี้
harmless ไม่มีอันตราย, ไม่เป็นพิษเป็นภัย
insist ยืนกราน, ยืนหยัด, ยืนยัน (ยืนยันว่า จะรักคุณตลอดไป, ยืนกรานจะไปกับคุณ)
like ชอบ, เหมือนกัน (สิ่งที่เหมือนกัน)
monitor หัวหน้านักเรียน, ผู้ดูแล, จอคอมพิวเตอร์
organ หีบเพลง, อวัยวะ (ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย)
popular เป็นที่นิยม
recover ทำให้คืนสภาพ
scold ต่อว่า, ดุ, ตำหนิ
soldier ทหาร
survey การสำรวจ, ตรวจตรา
transparent โปร่งใส, โปร่งแสง, ใสซื่อ, ตรงไปตรงมา
waste สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง
adverb กิริยาวิเศษณ์
awake ปลุก (ปลุกให้ตื่น), กระตุ้น (ให้ทำงาน, ทำให้ตื่นตัว)
brother พี่ชายหรือน้องชาย
claim เรียกร้อง, อ้างสิทธิ
criterion บรรทัดฐาน, มาตรการ, เกณฑ์
divide หาร (การหาร เช่น 20 หาร 2 เท่ากับ 10)
examine ตรวจสอบ, ทดสอบ,ไต่ถาม, สอบสวน
formula สูตร, ตำรับ, ตำรา, รูปแบบ
harvest การเก็บเกี่ยว
insomnia โรคนอนไม่หลับ
likely อาจเป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้
monkey ลิง, วานร
organize จัดระเบียบ, จัดตั้ง (องค์กรฯ)
population ประชากร, พลเมือง
recreation การพักผ่อนหย่อนใจ, การหาความบันเทิง
score แต้มในการเล่นกีฬา, ขีด, รอยขีด, รอยขีดฆ่า
solemn ขึงขัง, เอาจริงเอาจัง, เคร่งขรึม, ตามพิธี
survive มีอายุยืนกว่า, อยู่รอด, รอดตาย, ยังคงมีชีวิตอยู่
transport ขนส่ง, ลำเลียง
watch นาฬิกาข้อมือ, เฝ้าดู
advertisement การโฆษณา
award ให้รางวัล
brought นำมา (กริยาช่อง 2 ของ bring)
clap ปรบมือ, ตบเบาๆ
criticism การวิจารณ์, การติเตียน
division การหาร, การแบ่งแยก, แผนก, กอง, หน่วย
example ตัวอย่าง, แบบอย่าง
fort ป้อม, ป้อมปราการ
has มี, เป็น (กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ have)
inspect ตรวจสอบ (ตรวจดูสิ่งของในกระกล่องฯ)
limb กิ่งไม้, กิ่งก้าน, แขนง, แขนขา หรือปีก
month เดือน (เท่ากับ 30 วัน)
origin แหล่งกำเนิด, ต้นตอ, จุดเริ่มต้น
porch ประตูหน้าบ้านมีหลังคาคลุม, ระเบียง
red สีแดง
scout ลูกเสือ
solid เป็นของแข็ง, ตัน
suspect ระแวง, สงสัย, ข้องใจ
trap กับดัก, เครื่องดัก
water น้ำ
advice คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ
aware รู้ตัว, รู้สึกตัว
brown สีน้ำตาล
clash เสียงดังกระทบกัน (ชนหรือปะทะเสียงดัง), ความขัดแย้งกัน
criticize วิจารณ์
divorce หย่าร้าง (จากการเป็นสามีภรรยา)
excellent ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
forth ออกมา,ไปข้างนอก
hasty เร่งรีบ, รีบด่วน,ใจเร็ว
install ติดตั้ง
limit จำกัด, กำหนดขอบเขต
monthly ทุกเดือน, รายเดือน
original ต้นฉบับ
pork เนื้อหมู
reduce ทำให้น้องลง, ลด, ย่อ
scratch รอยข่วน, การเกา, สีถลอก
solution วิธีแก้ปัญหา, สารละลาย
suspend เลื่อนไป, แขวน
trash ขยะ, เรื่องเหลวไหล,หนังสือไร้สาระ, คนเหลวไหล
waterfall น้ำตก
advise แนะ, ชี้แนะ, แจ้งให้ทราบ
away จากไป, ไกลออกไป
brush แปรง, การปัดด้วยแปรง, พู่กัน (ใช้วาดภาพ)
class ชั้นเรียน, แบ่งประเภท
crop พืชผล, การเพาะปลูก
do ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ
except ตัดออก, ยกเว้น
fortnight รายปักษ์, 2 สัปดาห์
hat หมวก
instance ยกตัวอย่าง, กรณี, ยกอุทาหรณ์
line ตีเส้น, แนว, แถว, ตั้งแถว (ยืนเรียงเป็นแถวฯ)
moon ดวงจันทร์
orphan เด็กกำพร้า, ลูกกำพร้า
port ท่าเรือ, ท่าอากาศยาน
refer อ้างอิง, อ้างถึง
scream เสียงร้องกรี๊ด, เสียงแหลมและดัง
solve แก้ปัญหา, หาคำตอบ
swallow นกนางแอ่น, กลืน, ดูดกลืน
travel เดินทาง
wave คลื่น (คลื่นทะเลฯ), ลอน (ทรงผมเป็นลอนฯ), โบก (มือ, ธงฯ)
aerogram จดหมายทางอากาศ
awful น่ากลัว, น่ายำเกรง, น่าเกรงขาม
bubble ฟองอากาศ, ฟองน้ำ, ทำให้เกิดฟอง
classroom ห้องเรียน
cross ข้าม, กากบาท
doctor แพทย์, ผู้ได้รับปริญญาเอก
exchange แลกเปลี่ยน
fortunate โชคดี, เคราะห์ดี
hate เกลียด, ไม่ชอบ
instant ทันทีทันใด, ของเดือนนี้ (พูดถึงวันที่ ไม่ระบุเดือน)
link เชื่อมต่อ, การเชื่อม, ประสานกัน
moral เกี่ยวกับศีลธรรม, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
osprey เหยี่ยวขนาดใหญ่ที่กินปลาเป็นอาหาร
pose วางท่าทาง (ถ่ายรูป, วางท่าทางหลอกว่าเป็นคนอื่นฯ)
reference การอ้างอิง, การอ้างถึง
screen จอ, ฉากกั้น, ม่าน, เครื่องปกปิด, ที่กำบัง
some บางส่วน, บางอัน, ประมาณ
swam ว่ายน้ำ (กริยาช่อง 3 ของ swim)
traveler นักท่องเที่ยว
way ทิศทาง, ระยะทาง
affair กิจ, การงาน, กิจธุระ
awkward งุ่มง่าม, เก้งก้าง, ที่ไม่สะดวก
bucket ถัง, ถังน้ำ, ถังหิ้ว
claw อุ้งเล็บ, กรงเล็บ, ก้ามกุ้งหรือปู, เครื่องมือคล้ายคีม
crossroad สี่แยก (จุดที่ถนนมาตัดกัน)
document เอกสาร, เอกสารหลักฐาน,ใช้เอกสารประกอบ
exciting ที่น่าตื่นเต้น
fortune โชคชะตา,โชคลาภ, ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก
hatred ความเกลียดชัง, ความอามาตแค้น
instead แทนที่, แทน
lion สิงโต, ราชสีห์
more อีก, เพื่มขึ้นอีก
other อื่น , อีกอันหนึ่ง, อีกข้างหนึ่ง
position ตำแหน่ง, ระดับทางสังคม
reflect ส่องให้เห็นภาพ (กระจก), ทำให้สะท้อนกลับ, ไตร่ตรอง
screw ตะปูควง, ขันสกรู
somebody บางคน, ใครคนหนึ่ง
swear สาบาน, ปฎิญาณ
treason การกบฎ, การทรยศ
we เรา
affect มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, ทำให้รู้สึกสะเทือนใจ
baby ทารก, เด็กอ่อน
Buddhism ศาสนาพุทธ
clay ดินเหนียว
crowd ฝูงชน
does ทำ, กระทำ (ใช้กับ he, she, it)
exclaim ร้องอุทาน, ร้องอุทานเสียงดัง
forty จำนวนสี่สิบ
have มี, ประกอบด้วย
institute จัดตั้ง, จัดให้มีขึ้น, สถาบัน (ทางการศึกษา)
lip ริมฝีปาก
moreover ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น
otherwise มิฉะนั้น, อีกอย่างหนึ่ง, ประการอื่น
positive บวก (ทางบวก), เชื่อถือได้, มั่นใจ
reform การปฏิรูป, ดัดนิสัย
sea ทะเล
someday บางวัน
sweat เหงื่อ (อากาศร้อนมากจนเหงื่อชุ่มไปทั้งตัว)
treasure ทรัพย์สมบัติ, ของมีค่า, ขุมทรัพย์
weak อ่อนแอ, แผ่ว, เหลาะแหละ
afford สามารถหาได้, สามารถมีได้, มีพอจะจับจ่ายได้
back หลัง (ส่วนของร่างกาย), ส่วนหลัง, ถอยหลัง, กองหลัง
Buddhist ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ, พุทธศาสนิกชน
clean สะอาด
crown มาลัยสวมศรีษะ, มงกุฎ
dog สุนัข (หมา)
exclamation คำอุทาน, การร้องอุทาน
forward ส่งต่อ (จดหมาย), ไปข้างหน้า
hay หญ้าแห้งใช้เป็นอาหารสัตว์
instruct สั่งสอน, แนะนำ, ชี้แนะ
liquid เป็นของเหลว
morning ตอนเช้า
ought น่าจะ, ควรจะ
possess เป็นเจ้าของ, ครอบครอง, ถือครอง
refresh ทำให้สดชื่น
seafood อาหารทะเล
somehow ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง, ด้วยเหตุผลบางประการ, อย่างไรก็ตาม
sweater เสื้อถักไหมพรม
treat การเลี้ยงดู, การปฎิบัติ, การรักษา
wealth ความมั่งคั่ง, ทรัพย์สมบัติมากมาย
afraid กลัว
backache อาการปวดหลัง
budget งบประมาณ
clear ชัดเจน, แน่ชัด, ทำให้สะอาด
cruel โหดร้าย, ทารุณ
doll ตุ๊กตา
excuse ให้อภัย (ยกโทษ)
fought การต่อสู้, การสู้รบ (กริยาช่อง 2, 3 ของ fight)
he เขา (ผู้ชาย)
instrument เครื่องมือ (เครื่องมือในการงานต่าง ๆ, ผู้ตกเป็นเครื่องมือ)
list รายชื่อ, บัญชีรายชื่อ
mosque สุเหร่า (ของชาวมุสลิม ในศาสนาอิสลาม)
our ของเรา
possible เป็นไปได้
refrigerator ตู้เย็น
seal ตราประทับ, ตราประจำตำแหน่ง, ปิดผนึก (บัดกรี หรืออ๊อกซ์), แมวน้ำ
someone บางคน, บางบุคคล
sweep ปัด, กวาด, กวาดตามอง, พัดพาเอาไป
treaty สนธิสัญญา, สัญญาระหว่างชาติ
weapon อาวุธ
Africa ทวีปแอฟริกา
background ภูมิหลัง, ความเป็นมา, สีพื้นฉากหลัง, ส่วนที่อยู่ข้างหลัง
buffalo ควาย (กระบือ)
clergy คณะพระคริสต์, คณะสงฆ์
crush บด, ขยี้, บี้, ทำให้แตก, คั้น (น้ำผลไม้)
dollar เงินดอลลาร์
execute ประหารชีวิต, ปฎิบัติตาม ,บังคับตามกฎหมาย
found พบ, ค้นพบ (กริยาช่อง 2 และ 3 ของ find)
head ศีรษะ
insult ดูถูก, สบประมาท
listen ฟัง (ฟังเสียง)
most มากที่สุด, ส่วนมาก
ourselves ตัวของเราเอง
post ส่งจดหมาย, เสา (เสาปัก, เสาประตู)
refugee ผู้ลี้ภัย, ผู้หนีภัยสงคราม
search ค้น, หา, ค้นหา
something สิ่งของบางอย่าง, เรื่องบางเรื่อง
sweet หวาน, มีรสดี, ที่รัก
tree ต้นไม้
wear สวม, สวมใส่
after ภายหลัง
backpack กระเป๋าสะพายหลัง, เป้สะพายหลัง
build สร้าง, ก่อสร้าง
clerk เสมียน
cry ร้องไห้
dominate ครอบงำ, มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
executive ผู้บริหารงาน, เกี่ยวกับการบริหาร
foundation รากฐาน, พื้นฐาน
headache อาการปวดหัว
insurance การประกัน, การประกันภัย
liter ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน) (แบบอเมริกัน)
motel โรงแรมสำหรับผู้เดินทางที่มักจะมีห้องพักติดกับที่จอดรถ
oust ขับออก, ไล่ออก
postcard ไปรษณียบัตร
refund ชดใช้, คืนเงินให้
season ฤดูกาล
sometimes บางครั้ง, บางเวลา
swell บวม, พองตัว, ขยายตัว
tremble การสั่น, สั่นไหว
weather สภาพอากาศ (ลม, ฝน, เมฆ ฯ)
afternoon ตอนบ่าย, หลังเที่ยง
backward ถอยหลัง
building ตึก, อาคาร
clever เฉลียวฉลาด
cucumber แตงกวา
done จบ, เสร็จ, เรียบร้อย (กริยาช่อง 3 ของ do)
exercise การออกกำลังกาย, การฝึกหัด, แบบฝึกหัด
four สี่ (เลข 4)
heading หัวเรื่อง, ส่วนหัว (จดหมาย, ข่าว, กระดาษ)
insure ประกัน, ค้ำประกัน, รับรอง
literature วรรณคดี
moth แมลงเม่า (ชีปะขาว)
out นอก, ออก (ออกนอกพื้นที่ฯ)
poster ป้ายโฆษณา
refusal การปฏิเสธ, การไม่ยอม
seat ที่นั่ง
somewhat ค่อนข้าง, ค่อนข้างจะ
swept ปัด, กวาด, กวาดตามอง (กริยาช่อง 2, 3 ของ sweep)
trend สมัยนิยม, แนวโน้ม (แนวโน้มราคาสินค้า), แนวทาง (แนวทางหรือทิศทางของถนน)
weave ทอ, สาน, ถักทอ, แกว่งไปแกว่งมา, คดเคี้ยวไป
afterward ต่อมา, ภายหลัง
bacteria เชื้อแบคทีเรีย
built สร้าง, ก่อสร้าง, ร่างกาย, รูปร่าง (กริยาช่องที่ 2, 3 ของ build)
click เสียงดังคลิ๊ก, การกดเม้าส์ (คอมพิวเตอร์)
cultivate เพาะปลูก, ปลูก (พืช), ทำให้พัฒนาขึ้น, ทำให้ก้าวหน้า
donkey ลา (สัตว์คล้ายม้า)
exhaust ทำให้อ่อนเพลีย
fourth อันดับที่สี่
headphones หูฟังโทรศัพท์, หูฟังวิทยุ
intelligence สติปัญญา, เชาวน์, ปฏิภาณไหวพริบ
little เล็ก, น้อย, ไม่มาก
mother แม่, มารดา
outdoor นอกบ้าน, กลางแจ้ง, ภายนอก
postpone เลื่อน, เลื่อนไป
refuse ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ
second ที่สอง, ชั้นสอง, อันดับสอง
somewhere บางแห่ง, บางที่
swim ว่ายน้ำ
trial การทดลอง
website ที่อยู่ของเว็บบนอินเตอร์เนต
again อีกครั้ง
bad แย่, ไม่ดี
bullet กระสุนปืน
client ลูกค้า
cultural เกี่ยวกับวัฒนธรรม
door ประตู
exhibition งานแสดง (สินค้า, ศิลปะ)
fox สนัขจิ้งจอก, บุคคลเจ้าเล่ห์
headquarters สำนักงานใหญ่, กองบัญชาการ
intelligent มีสติปัญญา, ฉลาด
live อาศัยอยู่, มีชีวิตอยู่, แสดงสด (ถ่ายทอดสด)
motion โบกไม้โบกมือ, ให้สัญญาณเคลื่อนที่
outer ที่อยู่รอบนอก, ภายนอก, ด้านนอก
pot หม้อ, ภาชนะทรงกลม
regard ความเคารพนับถือ
secrecy การเก็บเป็นความลับ, การปิดบัง
son บุตรชาย (ลูกชาย)
swing การแกว่ง, หมุนไปมา, ชิงช้า
triangle รูปสามเหลี่ยม
wedding พิธีสมรส, พิธีวิวาห์
against คัดค้าน, ทวน (น้ำ), แนบกับ(ยืนติดผนังฯ), กับ(ต่อสู้,ปะทะ)
badminton แบดมินตัน
bunch ช่อ (ดอกไม้), พวง (กุญแจ)
cliff หน้าผา
culture วัฒนธรรม
doorway ทางเข้าออกประตู
exile เนรเทศ
fraction เศษส่วน
heal รักษา (อาการเจ็บป่วยฯ), หายดี (แผลฯ)
intend ตั้งใจ, มุ่งหมาย
lizard สัตว์เลื้อยคลานจำพวก จิ้งจก, ตุ๊กแก, ตะกวด, กิ้งก่า
motor เครื่องยนต์ไฟฟ้า
outlet ทางระบาย, ท่อระบาย, ช่องลม
potato มันฝรั่ง
region ดินแดน, แคว้น, ภูมิภาค
secret ความลับ
song เพลง, บทเพลง
switch การเปิดปิด (กดสวิทช์ไฟฟ้า), การสับเปลี่ยน (สับรางรถไฟ, สะพานไฟ)
tribe เผ่า, ชาติ, เชื้อชาติ, ตระกูล
Wednesday วันพุธ
age อายุ
bag กระเป๋าถือ, ถุง, กระสอบ
burial เกี่ยวกับพิธีศพ, การฝังศพ
climate สภาพอากาศ
cup ถ้วย, ถ้วยรางวัลกีฬา
dot จุด, รอยแต้ม, จุดทศนิยม
exist ดำรงอยู่, มีอยู่, คงอยู่, มีชีวิตอยู่
frame โครง, กรอบ (ภาพ, หน้าต่างฯ)
health สุขภาพ
intense แรงกล้า, เข้มข้น
load บรรจุ, บรรทุก (สินค้า), ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
motorcycle รถจักรยานยนต์
outline ร่าง, เขียนโครงร่าง, สรุปส่วนสำคัญ
potential ที่อาจเกิดขึ้นได้, ศักยภาพที่จะพัฒนาได้ (เช่นมีศักยภาพในการทำงานยาก ๆ)
register ลงทะเบียน
secretary เลขานุการ
soon ในไม่ช้า, ในเร็ว ๆ นี้
sword ดาบ, กระบี่
trick กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, มายากล
weed วัชพืช
agency ตัวแทน (สำนักงานของตัวแทน)
baggage กระเป๋าเดินทาง (รวมหีบห่อทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทาง)
burn เผา, ไหม้, ติดไฟ
climb ปีน, ไต่
cupboard ตู้ (ตู้อาหาร, ตู้เสื้อผ้าฯ)
double สองเท่า, สองหน
existence การดำรงอยู่, การมีอยู่, การมีชีวิตอยู่
France ประเทศฝรั่งเศส
hear ได้ยิน
intention ความตั้งใจ, เจตนา, ความมุ่งหมาย
loaf เที่ยวเตร่, อาหารที่เป็นก้อน, ขนมปังแถวหนึ่ง
motorist ผู้ขับรถยนต์
output ปริมาณของสิ่งที่ผลิตได้, ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
pottery เครื่องปั้นดินเผา
regret ความรู้สึกเสียใจ, ความสลดใจ
section แผนก, ส่วนย่อย
sore เจ็บ (เจ็บคอ, เจ็บแขนฯ)
swung แกว่ง (กริยาช่อง 2, 3 ของ swing)
tried ที่ได้ผ่านการทดสอบแล้ว
week หนึ่งสัปดาห์, หนึ่งอาทิตย์
agent ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย
bake ปิ้ง, ผิง, อบ, ย่าง
burnt ซึ่งเผาไหม้ (กริยาช่อง 2, 3 ของ burn)
clock นาฬิกา (แขวนหรือตั้ง)
cure รักษาให้หาย, เยียวยา, บำบัด
doubt สงสัย, ไม่แน่ใจ, คลางแคลงใจ
exit ทางออก (จากอาคาร, จากโปรแกรม)
free เป็นอิสระ, แจกฟรี
heard ได้ยิน, ฟัง
interest ความสนใจ, ดอกเบี้ย
loan การให้ยืม, การให้กู้
mount ปีนขึ้น, ขึ้น (บันได, จักรยาน, ม้าฯ), ใช้เรียกนำหน้าชื่อภูเขาที่ชี้เฉพาะ
outside ข้างนอก, ด้านนอก, ผิวนอก
pouch ถุง (ถุงใส่ของต่าง ๆ)
regular เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, ปกติ, ธรรมดา
sector ส่วนหนึ่งของวงกลม, แบ่งออกเป็นส่วนๆ, ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม)
sorrow ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์ใจ
syllable พยางค์
trip การเดินทาง
weekend วันสุดสัปดาห์
aggression การรุกราน, การบุกรุก
balance ความสมดุล
burst การระเบิด, แตกออก (ฝีฯ), ปริ, ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน
clockwork กลไกของนาฬิกา, ลานนาฬิกา
curfew การห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด
down ลงข้างล่าง, ลง
expand ขยาย, แผ่ (เช่นลูกโป่งพองตัวใหญ่ขึ้น)
freedom อิสรภาพ, เสรีภาพ
heart หัวใจ
interfere แทรกแซง, สอดแทรก, ก้าวก่าย
local เฉพาะแห่ง, เฉพาะที่ (จำกัดอยู่เฉพาะท้องถิ่น)
mountain ภูเขา
outstanding ที่โดดเด่น, ยังไม่ได้ชำระ (หนี้สิน), ที่ยังติดค้างอยู่ (ยังไม่ยุติ)
pound หน่วยเงินตราของอังกฤษ, น้ำหนักเป็นปอนด์
reject ไม่ยอมรับ, ทิ้งเสีย, ปฏิเสธ
secure มั่นคง, มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย
sorry เสียใจ
symbol เครื่องหมาย, สัญลักษณ์
troop กองทหาร, กองกำลัง
weekly รายสัปดาห์, ประจำสัปดาห์
ago ที่ผ่านมาแล้ว, แต่ก่อน
ball งานรื่นเริงและมีการเต้นรำ, ลูกกลม, ลูกบอล
bury ฝัง
close ปิด, ใกล้ชิด,ใกล้เคียง
curious อยากรู้อยากเห็น
download การถ่ายข้อมูล (copy) จากคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย
expect คาดว่า, คาดการณ์, หวังว่า
freeze แช่แข็ง (อาหาร), แช่เย็น
heat ความร้อน
interior ตอนใน, ภายใน, ส่วนใน
locate ตั้งอยู่ (หาที่ตั้งบ้าน, เมืองฯ), ชี้ตำแหน่งที่ตั้ง
mourn เศร้าโศก, อาลัย, ไว้ทุกข์
oven เตาอบ
pour เท, ริน, ราด
relation ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวดอง, ญาติพี่น้อง
security มาตราการป้องกัน, ระบบป้องกันภัย
sort ชนิด, ประเภท, จำพวก
sympathy ความเห็นอกเห็นใจ
tropical เกี่ยวกับพื้นที่ในเขตร้อน
weigh ชั่งน้ำหนัก
agree เห็นด้วย, เห็นฟ้อง
balloon ลูกบอลลูน (ลอยขึ้นคล้ายลูกบอลลูน, โป่งออก)
bus รถโดยสารประจำทาง, รถเมล์
closet ห้องเล็กๆ, ตู้ฝาผนัง, ห้องลับ, คุยกันแบบลับๆ
curl ผมหยิก, ผมลอน, สิ่งที่ม้วนหรือเป็นวง
downstairs ชั้นล่าง
expedition การเดินทาง (เพื่อการท่องเที่ยวหรือสำรวจพื้นที่)
French ภาษาฝรั่งเศส, คนฝรั่งเศส
heaven สวรรค์, สรวงสวรรค์, แดนสุขาวดี
international ระหว่างประเทศ
lock กุญแจ, เครื่องมือที่ใช้ปิด (ประตูฯ)
mouse หนู, อุปกรณ์สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์บนจอภาพ
over อยู่เหนือ, สูงกว่า (ตำแหน่งฯ), มากเกินไป, ตลอด (ตลอดวัน ฯ)
power อำนาจ, กำลัง (พลังความสามารถที่มี)
relationship ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน
see เห็น, เข้าใจ
soul วิญญาณ, จิตวิญญาณ
system ระบบ (ระบบคอมพิวเตอร์ ฯ)
trouble ปัญหา, อุปสรรค
weight น้ำหนัก
agriculture การเกษตร, เกษตรกรรม, กสิกรรม
ballot ลงคะแนนเสียง (บัตรเลือกตั้ง)
bush พุ่มไม้ (ต้นไม้เตี้ยเป็นพุ่ม)
clothe ใส่เสื้ออาภรณ์
current แพร่หลาย, เป็นที่ยอมรับ, ปัจจุบัน
downtown ไปยังหรือในย่านศูนย์การค้าของเมือง
expel ขับออก, ขับไล่, ไล่ออก
frequently เสมอๆ, บ่อยๆ, ถี่, เป็นประจำ
heavily อย่างหนัก (ฝนตกหนัก, งานหนัก, น้ำหนักมาก), อย่างคับคั่ง, อย่างหนาทึบ
Internet ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน
lodging ที่พำนักชั่วคราว, การพำนัก
mouth ปาก (ปากใช้ในการพูด, ทานอาหาร)
overall ทั้งหมด, รวมทั้งสิ้น
practice ฝึกหัด, การปฏิบัติ
relative ญาติพี่น้อง
seed เมล็ด, เมล็ดพืช
sound เสียง, ออกเสียง, หยั่ง, ทาบทาม
table โต๊ะ
trouser เกี่ยวกับกางเกงขายาว
welcome ยินดีต้อนรับ
ahead ไปข้างหน้า, ล้ำหน้า, ล่วงหน้า
ban ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม
business ธุรกิจ, กิจธุระ
clothes เสื้อผ้า, เครื่องหนุ่งห่ม
curse การสาป, การแช่งด่า, ต้นเหตุของความหายนะ
downward ลดต่ำลง, ลงไปข้างล่าง
expense ค่าใช้จ่าย, การใช้จ่าย
fresh สด, ของใหม่ (เพิ่งมาถึง)
heavy หนัก, ยาก (งาน)
interpret แปล, แปลความหมาย
log ซุง, ท่อนซุง
move เคลื่อนที่, ย้าย
overseas โพ้นทะเล, ต่างประเทศ
practise ฝึกซ้อม, การฝึกฝน, การฝึกหัด
relax พักผ่อน
seek แสวงหา, ค้นหา, สืบหา
soup น้ำแกง, แกงจืด
tablet ยาเม็ดแบน, แผ่นจารึก
truce การพักรบ, การสงบศึก
well ดี, อย่างดี
aid ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
banana กล้วย
businessman นักธุรกิจชาย
cloud เมฆ (มืดมัว, มีเมฆ)
curtain ม่าน
dozen โหล (จำนวน 12 )
expensive แพง, มีราคาสูงมาก
Friday วันศุกร์
hedge แนวพุ่มไม้
interrupt ขัดจังหวะ
logic เหตุผล, การตัดสินด้วยเหตุผล, ระบบการใช้เหตุผล
movement กริยาท่าทาง, การเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่
overtake ตามทัน (วิ่งตามทันฯ), เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด (พายุฯ)
praise สรรเสริญ, ชมเชย, ยกย่อง, สดุดี
release การออกข่าว,หลุดพ้น, ปล่อย, ปลด
seem ดูเหมือนว่า, ดูราวกับ
sour มีรสเปรี้ยว, มีอารมณ์บูดบึ้ง, บูด (เสีย, เหม็นบูด)
tadpole ลูกอ๊อด, ลูกกบ
truck รถบรรทุก
went ไป (กริยาช่อง 2 ของ go)
aim การเล็ง, จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย
band มัด (มัดรวมสิ่งของ), ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ
busy มีธุระยุ่ง, ไม่ว่าง
club สโมสร
curve เส้นโค้ง, ทางโค้ง, แนวโค้ง
draft เอกสารฉบับร่าง, เกณฑ์ (เกณฑ์ทหาร), ใบสั่งจ่ายเงิน
experience ประสบการณ์, ความจัดเจน
fridge ตู้เย็น (ปกติเรียกว่า refrigerator)
heel ส้นเท้า (ส่วนหลังของเท้า)
interval เวลาพัก, ช่วงเวลา
lonely โดดเดี่ยว, คนเดียว, สันโดษ
movie ภาพยนตร์
overthrow โค่น, ล้มล้าง (การล้มล้างจากอำนาจ)
pray สวดมนต์
relevant เข้าประเด็น, ตรงประเด็น
seen เห็น, มอง, ดู, นึกดู, (กริยาช่อง 3 ของ see)
source แหล่งกำเนิด, ที่มา
tail หาง (หางของสัตว์), ตามหลัง (ท้ายขบวน)
true จริง (ความจริง), ซื่อสัตย์
were เป็น, อยู่, คือ (กริยาช่อง 2 ของ be)
air อากาศ
bank ธนาคาร
but แต่, แต่ทว่า
clue ร่องรอย, เงื่อนงำ
custom ประเพณี
drag ลาก, ดึง, สาว (เชือก)
experiment การทดลอง
friend เพื่อน
height ความสูง, จุดสูงสุด
intervene แทรกแซง, สอดแทรก
long ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา)
much จำนวนมาก, ปริมาณที่มาก
owe เป็นหนี้ (ติดหนี้, เป็นหนี้บุญคุณ)
prayer ผู้สวดมนต์, บทสวดมนต์, การสวดมนต์
relief ความผ่อนคลาย, ความบรรเทา, ความโล่งอก
segment ข้อ, ปล้อง, ซีก, เสี้ยว, กลีบ
south ทิศใต้
take เอา, เอามา
trunk หีบใส่ของขนาดใหญ่
west ทิศตะวันตก
aircraft เครื่องบิน, สิ่งต่างๆ ที่สร้างสำหรับการบิน
bar แท่ง, ท่อน, บาร์ (ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม)
butter เนยเหลว
coach ครูฝึกกีฬา, ชั้นโดยสารราคาถูก (รถไฟ, เครื่องบิน)
customer ลูกค้า
dragon มังกร
expert ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้มีประสบการณ์
friendship มิตรภาพ, ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
held ถือ, จับ (กริยาช่อง 2 และ 3 ของ hold)
interview การสัมภาษณ์
look มอง, มองดู
mud โคลน, เลน
own ของตนเอง, เป็นเจ้าของ
precious มีค่า, ล้ำค่า
religion ศาสนา
seize ฉวย, ยึด, จับกุม
southern ทางทิศใต้
tale นิทาน, เรื่องเล่า
trust ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ
western ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
airplane เครื่องบิน
bare ทำให้เตียนโล่ง, เปลือยเปล่า, เปิดเผยออกมา
butterfly ผีเสื้อ
coal ถ่านหิน
customs ภาษีศุลกากร
drain ไหลออก (น้ำ)
explain อธิบาย, ชี้แจง
frighten ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว
helicopter เฮลิคอปเตอร์
into ตรงไปยัง, เข้าไปใน, กลายเป็น
loose หลวม, ไม่แน่น, หย่อน
multiply คูณ (การคูณเลข)
owner เจ้าของ
predict พยากรณ์, ทำนาย (บอกล่วงหน้า ก่อนจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น โดยใช้วิชาการ )
religious เกี่ยวกับศาสนา
seldom นานๆ ครั้ง, ไม่ใคร่จะ, ไม่บ่อยนัก
space อวกาศ, เว้นวรรคอักษร (ช่องว่างระหว่างอักษร, บรรทัด)
talk พูด
truth ข้อเท็จจริง, ความจริง
wet เปียก, ทำให้เปียก
airport สนามบิน
bargain การต่อรองราคา, ข้อตกลงทางการค้า
button กระดุม, ติดกระดุม
coalition การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, รัฐบาลผสม
cut ตัด, ตัดต่อ
drama ละคร
explode ระเบิด, ทำให้ระเบิด, ระเบิดอารมณ์
frog กบ (สัตว์ชนิดหนึ่ง)
hell นรก, ขุมนรก (ภาษาพูดแสดงความโกรธ)
introduce แนะนำให้รู้จัก, นำเข้ามา, เกริ่น
lord ขุนนาง, บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ
murder ฆาตกรรม (ฆ่า, สังหาร)
oxygen ก๊าซออกซิเจน
prefer ชอบมากกว่า
remain ยังเหลืออยู่, คงอยู่
select เลือกเฟ้น, คัดเลือก
spacecraft ยานอวกาศ
tall สูง (ความสูงของคน, ต้นไม้ ฯ)
try พยายาม,พิสูจน์,ทดลอง
whale ปลาวาฬ
alarm สัญญาณเตือนภัย, ทำให้ตกใจกลัว
bark เสียงเห่าของสุนัข, เปลือกไม้
buy ซื้อ, ซื้อของ
coast ฝั่งทะเล
cycle วงจร, วัฎจักร, การหมุนเวียน
draw ดึง, ลาก, วาด
explore สำรวจ
from มาจาก, ตั้งแต่
hello สวัสดี (คำทักทาย)
invade บุกรุก, รุกราน
lorry รถบรรทุก (เขียนแบบอังกฤษ)
muscle กล้ามเนื้อ
pace ฝีเท้า, การก้าว (ก้าวเดินตามหลังครู), ระยะก้าว (วัดพื้นที่โดยนับระยะก้าวเดิน)
pregnant ตั้งครรภ์
remains เศษ (อาหาร), ซาก (ซากปรักหักพัง, ซากศพ)
self ตัวเอง, ด้วยตนเอง
spade เสียม, จอบ, พลั่ว, ไพ่โพดำ
tank ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำ, รถถัง
tube หลอด, ท่อ
what อะไร
album สมุดสำหรับเก็บภาพ แสตมป์ ฯ
barn ยุ้งข้าว, ยุ้งฉาง,โรงนา
buyer ผู้ซื้อ
coat เสื้อนอก, เคลือบ, ปกคลุม
cyclist นักขี่จักรยาน
drawer ผู้ถอนเงิน, ลิ้นชัก, ผู้ดึง, ผู้ลาก
explosion การระเบิด, เสียงระเบิด
front ข้างหน้า, ด้านหน้า
help ช่วย, ช่วยเหลือ
invent ประดิษฐ์, คิดค้นเอง
lose หลงทาง, สูญเสีย, พ่ายแพ้
museum พิพิธภัณฑ์
pack บรรจุ, ห่อ
premise เสนอสมมติฐาน, หลักฐาน
remark ข้อสังเกต,ให้ข้อคิดเห็น
sell ขาย
spaghetti อาหารประเภทเส้นของอิตาลี
tap ตบเบาๆ, เคาะเบาๆ, แตะเบาๆ
Tuesday วันอังคาร
whatever อะไรก็ตาม, อย่างใดก็ตาม
alcohol สุรา, เหล้า
barrel ถังไม้ชนิดยาวกลมกลางป่อง, ลำกล้องปืน, จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล
by โดย (โดยกำเนิดฯ), ใกล้, ข้าง (พักอยู่ใกล้หรือข้างโรงเรียนฯ)
cocoa เมล็ดต้นโกโก้, ต้นโกโก้
dad บิดา (พ่อ)
drawn การดึง, การลาก, วาด (กริยาช่อง ๓ ของ draw)
export ส่งสินค้าออก (ขายสินค้าออกไปต่างประเทศ)
frozen ซึ่งหนาวมาก, แข็งตัวเนื่องจากความเย็นจัด
hen ไก่ตัวเมีย, แม่ไก่
invest ลงทุน
loss ความเสียหาย, ความสูญเสีย, การขาดทุน
music ดนตรี
package หีบห่อ, ภาชนะบรรจุ
preparation การตระเตรียม, การเตรียมการ
remarkable ไม่ธรรมดา, น่าทึ่ง, น่าสังเกต
senate สภาสูง, วุฒิสภาของบางประเทศ
spare สงวนไว้, ว่าง (เช่นห้องว่าง ที่สำรองไว้สำหรับแขกประจำ)
tape บันทึกเสียงด้วยเทป , เทปกาว, สายวัด, วัดด้วยสายวัด
tune ปรับเสียง, ปรับเสียงดนตรี, ตั้งเสียง
wheat ข้าวสาลี
alike เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน
barrier เครื่องกีดกั้น, สิ่งกีดขวาง (ราว, รั้วฯ)
cabbage กะหล่ำปลี
coconut ลูกมะพร้าว
daily ประจำวัน, แต่ละวัน, รายวัน, ทุกวัน, หนังสือพิมพ์รายวัน
dream ความฝัน, เพ้อฝัน
express อย่างเร่งด่วน, แสดงออก (ทางความคิดหรือความรู้สึก)
fruit ผลไม้
her ของเขา (ผู้หญิง)
investigate สืบสวน, สืบสาว, สอบสวน
lost ทำสูญหาย, หลงทาง
musical เกี่ยวกับดนตรี
packet ห่อเล็ก ๆ (ห่อของขนาดเล็ก), ซอง (บุหรี่ฯ)
prepare เตรียมพร้อม, ตระเตรียม, เตรียมการ
remember จำได้
send ส่ง, นำส่ง
speak สนทนา
target เป้า, เป้าหมาย
tunnel อุโมงค์, ขุดอุโมงค์
wheel ล้อ (ล้อรถ)
alive มีชีวิตอยู่
base ฐาน (ฐานเสาธงฯ), รากฐาน (ตึกฯ)
cabin กระท่อม, กระต๊อบ, ห้องคนโดยสารในเรือ
coffee กาแฟ, เมล็ดกาแฟ, ต้นกาแฟ
dam เขื่อน, ทำนบ, ประตูน้ำ
dress แต่งกาย, เครื่องแต่งกาย
extend ขยายออกไป, ยืดออก, แผ่ออก
fry ทอด (อาหารทอด)
herd ฝูงสัตว์, รวมเป็นกลุ่ม
investment การลงทุน, เงินลงทุน
lot มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ), บ่อยครั้ง
musician นักดนตรี
page หน้าหนังสือ
prescription ใบสั่งยา
remind เตือน, ทำให้ระลึกถึง
senior มีอาวุโสกว่า, มีตำแหน่งสูงกว่า
speaker ผู้พูด, ลำโพง (กระจายเสียง)
task งานหนัก, ใช้สมองหนัก, ภาระหน้าที่
turn พลิก, พลิกกลับ, (การ)หมุน, ไข
when เมื่อไร, เวลาไหน
all ทั้งหมด, ทั้งปวง
baseball กีฬาเบลบอล, ลูกเบสบอล
cabinet คณะรัฐมนตรี, ตู้ใส่ของชนิดมีชั้นหรือลิ้นชัก
coin เหรียญกษาปณ์, เหรียญ
damage ทำความเสียหาย
drew ดึง, ลาก (กริยาช่อง 2 draw)
extensive กว้างขวาง, กว้างใหญ่, แพร่หลาย
fuel เชื้อเพลิง, เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
here ที่นี่, ตรงนี้
invitation การเชิญ, คำเชื้อเชิญ, หนังสือเชิญ
lotion เครื่องสำอางชนิดน้ำ
Muslim ชาวมุสลิม
pain ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมาน
presence การอยู่ที่นั่น, การอยู่ในสถานที่หนึ่ง, การเข้าร่วม, การปรากฎ
remote ห่างไกล, ห่างๆ (เป็นญาติห่างๆ), ห่างเหิน, ที่ควบคุมจากระยะไกล
sensation ความรู้สึกต่อการสัมผัส, ความตื่นเต้น
spear หอก, หลาว, ฉมวก, แทงด้วยหอก ฯ
taste รสชาติ, การชิมรส (อาหาร), รสนิยม (ความชอบ)
twelve จำนวนสิบสอง
whenever เมื่อไรก็ตาม
allergy โรคภูมิแพ้
basic พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน
cable สายเคเบิ้ล, เชือกหรือลวดเส้นใหญ่, ส่งโทรเลข
cold หนาว, เย็น, อาการเย็นชา (เฉยเมย, ไม่แยแส)
damp ชื้น (ผ้าเปียกชื้น), ความชื้น (อากาศ)
drift เร่ร่อน, ล่องลอย
extent ขอบเขต
fulfill ทำให้สำเร็จ, ทำให้บรรลุผล
hero ผู้กล้า, คนเก่ง
invite เชิญ, เชื้อชวน
loud ดัง (เสียง)
must ต้อง, จำต้อง (แสดงความมั่นใจ)
paint ทาสี
present เวลาปัจจุบัน, ของขวัญ
removal การย้ายออกไป, การถอดออกไป
sense ความมีไหวพริบ
special พิเศษ, อย่างดี
tasty อร่อย (มีรสดี)
twenty ยี่สิบ (เลข 20)
where ที่ไหน
allow ยอมให้, อนุญาตให้
basis มูลฐาน, รากฐาน, ส่วนประกอบหลัก
cafe ร้านกาแฟ, ร้านอาหารเล็กๆ ที่ขายเครื่องดื่มและขนม
collapse ล้มลง (ธุรกิจ), พังทลาย (กำแพง), ล้มป่วย
dance การเต้นรำ
drink ดื่ม (การดื่มเหล้า)
extra พิเศษ, ใหญ่กว่า, ดีกว่าปกติ
full เต็ม
herself ตัวเธอเอง (ผู้หญิง)
involve เกี่ยวพัน, พาดพิงถึง, มีส่วนร่วม
lounge นั่งเล่น, พักผ่อน
my ของฉัน
painter ช่างทาสี, จิตรกร (ช่างเขียนภาพด้วยสี)
preserve สงวน, รักษาไว้, เก็บรักษาไว้ (ไม่ให้เสีย), ดอง (ผัก, ผลไม้)
remove นำออกไป, ถอดออก, ลบออก
senseless หมดสติ, หมดความรู้สึก, โง่เขลา
specialist ผู้ชำนาญพิเศษ
taught สอน (กริยาช่อง 2, 3 ของ teach)
twice สองครั้ง, สองหน, สองเท่า
whereas ในทางตรงกันข้าม, แต่ทว่า (พี่ชายผมสีทองแต่ทว่าน้องสาวผมสีดำ)
ally เข้าข้าง, เป็นพันธมิตร
basket ตะกร้า
cafeteria ร้านอาหารที่ผู้รับประทานอาหารต้องช่วยตัวเอง (ไม่มีผู้บริการ)
collar ปกคอเสื้อ, แถบหนังหรือโลหะที่ยึดรอบคอสัตว์
dancer นักเต้นรำ
drive การขับรถ, การตี (ลูกกอล์ฟ)
extreme ที่สุด, ระดับที่มากที่สุด, ที่ห่างที่สุด, สุดขีด
fun ความสนุกสนาน, ความขบขัน
hesitate ลังเล (ลังเลใจในการตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่ง)
inwards เข้าข้างใน, เข้าด้านใน
love หลงรัก
myself ตัวของฉันเอง
pair คู่ (เข้าคู่, เป็นคู่)
president ประธานาธิบดี
rent เช่า
sensitive ประสาทไว, รู้สึกไว, ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น
species ประเภท, ชนิด, พันธ์
tax ภาษี, ดุด่า
twist บิดตัว, บิดเป็นเกลียว, ไปอย่างคดเคี้ยว
wherever ที่ไหนก็ตาม, ไม่ว่าที่ใด
almost เกือบจะ, แทบจะ, จวนเจียน, จวนจะ
basketball กีฬาบาสเกตบอล
cage กรง
colleague เพื่อนร่วมงาน
danger ภัย, อันตราย
driver คนขับรถ, ไม้ตีกอล์ฟชนิดหัวใหญ่
extremist พวกหัวรุนแรง, ผู้นิยมวิธีการที่รุนแรง
function ทำงาน, ทำหน้าที่, จำนวนในพีชคณิตซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น
hidden ซึ่งปกปิด, ที่มองไม่เห็น (กริยาช่องที่ 3 ของ hide)
iron เตารีด, เหล็ก (ธาตุเหล็ก)
low ต่ำ (ระดับต่ำ)
mysterious ลึกลับ, ลี้ลับ
palace พระราชวัง, วัง
press กด, บีบคั้น, กอดรัด, รีด (เสื้อผ้า)
repair ซ่อมแซม
sent ส่ง (หนังสือฯ), ทำให้ (เวียนหัวฯ), (กริยาช่อง 2, 3 ของ send)
specific โดยเฉพาะ, เจาะจง
taxi รถแท็กซี่
two สอง (เลข 2)
whether หรือไม่
alone โดยลำพัง
bat ค้างคาว
cake ขนมเค้ก
collect เก็บสะสม, สะสม (เก็บสะสมเพราะชอบ เช่น แสตมป์, เหรียญฯ)
dangerous อันตราย, ไม่ปลอดภัย
drop หยด (หยดยาฯ), ทำหล่น, ทิ้งลง
eye ตา, นัยน์ตา (ตาที่ใช้ในการมองสิ่งต่างๆ )
fund กองทุน
hide หนังสัตว์, ซ่อน, ปิดบัง, แอบ
irritate ทำให้ระคายเคือง (ระคายตัว, แสบหรือคันตัว), ทำให้โกรธ
lower ต่ำลงมา, ลดลงมา, ลดน้อยลง
mystery ความลึกลับ, เงื่อนงำ
pale หน้าซีด, อ่อน (สีอ่อน), จาง (สีจางลง)
pressure ความกดดัน, ความบีบคั้น
repeat พูดซ้ำ, ทำซ้ำ, พูดตาม
sentence ประโยค, คำพิพากษา
speech สุนทรพจน์, คำบรรยาย
tea ใบชา, ต้นชา, น้ำชา
type พิมพ์ดีด, ประเภท (รูปแบบสิ่งของฯ)
which อันไหน, ซึ่ง
along ร่วมด้วย, ด้วยกัน
bath อาบน้ำ
calculate คำนวณ
college วิทยาลัย
daniel ผู้พิพากษาที่ซื่อสัตย์
drove ขับ, ขับไล่, ขับขี่, ฝูงสัตว์, กลุ่มคน, (กริยาช่อง 2 ของ drive)
eyelid หนังตา, เปลือกตา
fundamental ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน, เป็นมูลฐาน
high สูง (ตึกฯ), รุนแรง (ลมฯ)
is เป็น, อยู่, คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
loyal จงรักภักดี, ซื่อสัตย์
nail เล็บ, ตะปู, ตอกตะปู
pan กระทะก้นแบน
pretend แกล้งทำว่าเป็นจริง , เสแสร้ง
replace นำมาไว้ที่เดิม, แทนที่, สวมตำแหน่ง
separate แยก, แยกแยะ
speed เร่งความเร็ว
teach สอน, สั่งสอน
typical เป็นแบบอย่าง (เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม)
while ขณะที่, แม้ว่า
aloud ดัง, เสียงดัง
bathroom ห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำ
calculator เครื่องคิดเลข
collide ปะทะกัน, ชนกัน
dare กล้าทำ, กล้าเผชิญหน้า
drown จมน้ำ (จมน้ำตายฯ)
eyesight สายตา (การเห็นด้วยตา)
funeral งานศพ, การฝังศพ, พิธีฝังศพ
higher ที่สูงกว่า, ที่จริงจังกว่า, ที่สำคัญกว่า
island เกาะ (พื้นดินที่มีน้ำล้อมรอบ)
loyalty ความซื่อสัตย์, ความจงรักภักดี
naked เปลือยกาย,ไม่นุ่งผ้า, เปลือย (ไม่มีอะไรปิด)
panel บัญชีรายชื่อ, แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู ,หน้าต่างหรือผนัง)
pretty สวยงาม, น่ารัก, น่าเอ็นดู
reply คำตอบ
September เดือนกันยายน
spell สะกด (การสะกดคำ, อักษร)
teacher ครู
typist พนักงานพิมพ์ดีด
whilst ขณะที่, ระหว่างเวลา, ในขณะที่ (ใช้เหมือน while)
alphabet ตัวพยัญชนะ, ตัวอักษร
battery แบตเตอรี่, ที่กำเนิดไฟฟ้า
call เรียก, โทรศัพท์ไปหา
colony อาณานิคม (ประเทศอาณานิคม)
dark ความมืด, ที่มืด
drug ยา, ผลิตภัณฑ์ยา
face หน้า, ใบหน้า
funny น่าขบขัน
highlight เน้น (ทำให้เป็นจุดเด่น), บริเวณที่มีแสงสว่างจ้าที่สุด
issue ส่งออกมา, พิมพ์ออกมาใช้, การแจกจ่าย
lucky โชคดี, มีโชค
name ชื่อ, นาม
panther เสือดำ
prevent ป้องกัน, ขัดขวาง
report รายงาน
series ชุด (ชุดของสิ่งของ), สิ่งที่ต่อเนื่องกัน
spend ใช้เวลา, ใช้จ่าย
team ทำงานร่วมกัน (ทีมฟุตบอลฯ)
tyre ยางรถ, ยางล้อรถ
whip ตี, เฆี่ยน, หวด,โบย
already เรียบร้อยแล้ว
battle การสู้รบ
calm สงบ, เงียบสงบ, ไร้ลมพัด, ใจสงบ (ใจเย็น)
color สี
date วันที่
drugstore ร้านขายยา
facility ความสะดวก, ความง่าย (ในการเล่นกีต้า, เรียนภาษาฯ)
fur ขนสัตว์, เสื้อผ้าขนสัตว์
highway ทางหลวง, ถนนไฮเวย์
it มัน (ใช้แทนสิ่งของ, สัตว์)
luggage กระเป๋าเดินทาง
napkin ผ้าเช็ดปาก, ผ้าเช็ดมือ, ผ้ากันเปื้อน
pants กางเกงขายาว
previous ก่อน, เมื่อก่อน, อันก่อน, แต่ก่อน
represent เป็นตัวแทน
serious จริงจัง, สาหัส, ร้ายแรง
spent ใช้จนหมด, หมดแรง, หมดกำลัง (กริยาช่อง 2, 3 ของ spend)
tear น้ำตา, ฉีกออก, รอยขาด
ugly น่าเกลียด
whisper กระซิบ, เสียงกระซิบ
alright ดี, ดีแล้ว
bay อ่าว (อ่าวขนาดเล็ก), สีน้ำตาลแดง, เสียงหอน
came มา, กลายเป็น (กริยาช่อง 2 ของ come)
colour สี
daughter ลูกสาว
drum กลอง, เสียงกลอง, เยื่อแก้วหู
facing ชั้นพื้นผิวภายนอก, การปะหน้า, ชายขอบของเสื้อผ้า
furnish จัดให้มี, จัดหา (เครื่องตกแต่งสำหรับ (บ้านฯ))
hijack การจี้เครื่องบิน เรือ หรือรถไฟ
Italian ชาวอิตาลี
lump เป็นก้อน, รวมกันเป็นก้อน, รอยปูด, บวมโน
narrow แคบ, จำกัด, คับแคบ, ทำให้แคบลง
papa พ่อ (คำพูดของเด็ก)
price ราคา (ราคาสิ่งของที่ขาย)
repress ปราบปราม, อดกลั้น, ระงับ (อารมณ์, ความรู้สึก)
servant คนใช้, คนรับใช้
spice เครื่องเทศ, เครื่องชูรส
technical เกี่ยวกับเทคนิค, เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
ulcer แผลเปื่อย, แผลพุพอง, แผลมีหนอง
whistle การผิวปาก, เสียงผิวปาก,นกหวีด
also เช่นกัน, อีกด้วย
be เป็น, อยู่, คือ
camera กล้องถ่ายรูป
column คอลัมน์ใน (หนังสือ, หนังสือพิมพ์)
dawn เช้ามืด, เช้าตรู่, รุ่งอรุณ, รุ่งเช้า
drunk เมา, เมาเหล้า (กิริยาช่อง 3 ของ drink)
fact ความจริง, ข้อเท็จจริง
furniture เครื่องตกแต่งบ้าน
hike เดินทางไกลด้วยเท้า, ธุดงค์
its ของมัน
lunch อาหารกลางวัน
nasty สกปรก, น่ารังเกียจ, กลิ่นเหม็น
paper กระดาษ
prickly เต็มไปด้วยหนาม, เจ็บปวดเหมือนถูกแทง
reproduce ทำสำเนา, คัดลอก, ทำซ้ำ, สืบพันธุ์
serve รับใช้, บริการ, เสิร์ฟลูก (เทนนิสฯ)
spicy มีรสเผ็ด, เผ็ดร้อน
technician เจ้าหน้าที่เทคนิค
ultimate สุดท้าย, ไกลสุด, ถึงที่สุด, ที่สุด
white สีขาว
alter เปลี่ยนแปลง, ดัดแปลง, แก้ไข
beach ชายหาด
camp ค่ายที่พัก, ตั้งค่าย (ตั้งที่พักอยู่ชั่วคราว)
comb หวี, แปรงหวีผม
day วัน (24 ชั่วโมง)
dry แห้ง, แห้งแล้ง
factor ตัวประกอบ (ในคณิตศาสตร์), ปัจจัย, ส่วนย่อย, เหตุ, กรณี
further ไกลออกไปอีก, เพิ่มเติม (ข้อมูลฯ)
hill เนินเขา
itself ตัวของมันเอง
lung ปอด (บุหรี่ทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ปอด)
nation ประเทศ, ชาติ
parachute ร่มชูชีพ, กระโดดร่ม
pride ความภาคภูมิใจ
republic สาธารณรัฐ
service การบริการ, การต้อนรับ, การบำรุงรักษาเครื่องจักร
spider แมงมุม
technique หลักวิชา, ความชำนาญในวิชา
umbrella ร่ม (ร่มกันแดด)
who ใคร
alternative ทางเลือก, ที่มีตัวเลือก
beak จะงอยปากนก
campaign การรณรงค์, การหาเสียง
combination การรวมกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน
dead ตาย
dryer เครื่องเป่าแห้ง
factory โรงงาน
future อนาคต, ภายภาคหน้า
him เขา (ผู้ชาย)
jacket เสื้อแจ๊คเก็ต, เสื้อชั้นนอก
lying การพูดเท็จ, การโกหก (กริยาช่อง 3 ของ lie)
national แห่งชาติ, ของชาติ
parade ขบวนแห่, การสวนสนาม, การเดินขบวน
priest พระ, ภิกษุ, บาทหลวง
request การขอร้อง
session การประชุม, สมัยประชุม, ภาคการศึกษา
spill สิ่งที่หก (ล้น, ทะลัก, กระเด็น, กระจาย)
technology เทคโนโลยี (วิชาเทคนิค, วิชาช่าง)
unable ไม่สามารถ
whoever ใครก็ตาม, ผู้ใดก็ตาม
although ถึงแม้ว่า, แม้ว่า
beam คานรับน้ำหนัก, ส่งสัญญาณวิทยุ, ส่องแสง, ยิ้มอย่างเบิกบาน
can สามารถ, กระป๋อง
combine รวมกัน, ทำให้รวมกัน
deaf หูหนวก, ไม่ยอมฟัง
duck เป็ด (สัตว์ปีกชนิดหนึ่ง)
fail ล้มเหลว,ไม่สำเร็จ, สอบตก
gain ได้มา,ได้กำไร,ได้เปรียบ
himself ตัวเขาเอง (ผู้ชาย)
jail คุก, ตะราง
machine เครื่องจักร, เครื่องยนต์
native พื้นเมือง, ชาวพื้นเมือง, โดยกำเนิด
paragraph ตอนหนึ่งของหนังสือ
primary เบื้องต้น, ประถม (โรงเรียนชั้นประถม)
require เรียกร้อง
set จัดเตรียม, ตั้งระบบ, ชุด (เป็นชุด)
spirit วิญญาณ, จิตใจ, ญาณ, ลักพาไป
teenager คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, วัยรุ่น (อายุ 13-19 ปี)
unacceptable ซึ่งไม่สามารถยอมรับได้
whole ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
altogether ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
bean ถั่ว
Canadian ชาวแคนาดา, เกี่ยวกับประเทศแคนาดา
come มา, เข้ามา, กลายเป็น
deal การต่อรองทางธุรกิจ ,การแจกไพ่
due ถึงกำหนด, ค่าธรรมเนียม, หนี้สิน, เหมาะสม
failure ความล้มเหลว, การล้มละลาย, การสอบตก
gallery ห้องแสดงงานศิลปะ
Hindu เกี่ยวกับชาวฮินดู
jam แยม (ผลไม้กวน), แออัดยัดเยียด
mad บ้า, วิกลจริต, คลั่ง
naturally โดยธรรมชาติ, เป็นไปตามธรรมดา
parallel ขนาน (เส้นขนานไปด้วยกันฯ) , เสมอ, สิ่งเท่าเทียมกัน
prime เตรียมการไว้แล้ว, ช่วงเวลาที่ดีที่สุด, ขั้นพื้นฐาน, ขั้นแรก
rescue การช่วยชีวิต, การช่วยให้ปลอดภัย
setting ฉาก (ละครฯ), การตั้งค่า (โปรแกรม), เรือนแหวน
spite เจตนาร้าย, มุ่งร้าย
teeth ฟัน (ใช้เคี้ยวอาหาร, พหูพจน์ของ tooth)
uncertain ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ
whom ใคร, ผู้ใด (ทำหน้าที่เป็นกรรมของ who)
aluminium ธาตุอะลูมิเนียม
bear หมี
canal คลอง (คู, ร่อง, ทางน้ำ)
comfort การปลอบใจ, การให้กำลังใจ, ความสุขสบาย
dear ที่รัก, แพง (สินค้าที่ขายแพง)
dug ขุด, ขูด (กริยาช่อง 2, 3 ของ dig)
faint เป็นลม (หน้ามืด, วิงเวียน)
gamble เล่นการพนัน, พนันขันต่อ, เสี่ยงโชค
hip สะโพก (อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย อยู่ใต้เอว)
January เดือนมกราคม
made ซึ่งทำขึ้น, ประดิษฐ์ขึ้น
nature ธรรมชาติ, เป็นไปตามธรรมดา
parcel ห่อ, การแบ่งส่วน
primitive แบบดั้งเดิม ( เก่าแก่,โบราณ, ดึกดำบรรพ์)
research การวิจัย, การค้นคว้า
settle ตั้งรกราก, นอนก้น, เข้าที่ (สงบลง,ได้ข้อตกลง)
splendid ยอดเยี่ยม, วิเศษ, งดงาม
telegram โทรเลข
uncle ลุง, อาผู้ชาย, น้าผู้ชาย
whose ของใคร, ของผู้ซึ่ง
always ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ
beard เครา, หนวดเครา (บริเวณคาง)
cancel ยกเลิก, ขีดฆ่า, ทำให้เป็นโมฆะ
comfortable สะดวกสบาย, สุขสบาย
death ความตาย, มรณกรรม
dull ทู่ (ไม่คม), ทึ่ม, ปัญญาทึบ, โง่
fair ยุติธรรม, ทัศนวิสัยที่ดี, งานแสดงสินค้า, ไม่มีตำหนิ
game เกม, การแข่งขัน
hire จ้าง, ว่าจ้าง
Japanese คนญี่ปุ่น
magazine นิตยสาร, หนังสือรายเดือน
naughty ซน, ซุกซน (เด็กซน)
pardon ให้อภัย, อภัยโทษ
prince เจ้าชาย
reserve สงวน, สำรองไว้, (เงินสำรอง, คนสำรอง)
settler ผู้ที่มาตั้งรกราก
split ผ่า, หั่น, รอยแตก, รอยปริ, การแตกแยก
telephone เครื่องโทรศัพท์
uncomfortable ไม่สะดวกสบาย (เช่นใส่เสื้อคับเกินไป), อึดอัด (อึดอัดเมื่อมีคนจ้องมอง)
why ทำไม
am เป็น, อยู่ (ใช้กับ I)
beat ตี, เคาะ, เต้น (ใจเต้น)
cancer โรคมะเร็ง
coming ที่กำลังมา, จะมาถึง, ซึ่งมีหวังสำเร็จ
debate การถกเถียง, การโต้วาที, การอภิปราย
dump ทิ้ง, เท (ทิ้งหรือเทขยะ), การถ่ายอุจจาระ (แสลง)
fairy เทพทิดา, นางฟ้า
gap ช่องว่าง, ระยะช่องว่าง
his ของเขาผู้ชาย
jar โอ่ง,ไห, ขวดโหล, เหยือก, สั่นสะเทือน
magenta สีแดงม่วง
naval เกี่ยวกับกองทัพเรือ, เกี่ยวกับเรือ
parent บิดาหรือมารดา
princess เจ้าหญิง
resident ที่พักอาศัย (จวน, ทำเนียบ)
seven เจ็ด (เลข 7)
spoil สิ่งของที่ปล้นมาได้, เน่าเสีย
telescope กล้องโทรทรรศน์, กล้องส่องทางไกล
unconscious ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, สลบ
wicked ชั่วช้า, เลวทราม
ambassador เอกอัครราชทูต
beautiful สวยงาม, งาม
candidate ผู้สมัคร, ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
command บังคับบัญชา, สั่งการ
debt หนี้สิน
during ในระหว่าง
faith ศรัทธา, ความเลื่อมใส
garage โรงรถ, อู่ซ่อมรถ
historical เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
jazz ดนตรีแจ๊ส
magic เวทมนตร์, มายากล
navy กองทัพเรือ
park สวนสาธารณะ, จอดรถ
principal สำคัญ, สำคัญมากกว่าอย่างอื่น
resign ลาออก, ลาออกจากตำแหน่ง, ยอม, สละ
seventh ลำดับที่เจ็ด
spoke ซี่ล้อรถ, ขั้นบันไดชนิดพาด, พูด, คุย (กริยาช่อง 2 ของ speak)
television เครื่องรับโทรทัศน์
uncontrolled ที่ไม่สามารถควบคุมได้
wide กว้าง, กว้างขวาง
ambitious ทะเยอทะยาน
beauty ความสวย, ความงาม
candle เทียนไข
comment ข้อคิดเห็น ,ข้อสังเกต
decade ทศวรรษ (รอบสิบปี)
dust ฝุ่น, ปัดฝุ่นออก
fake ปลอมแปลง, ของเก๊
garbage ขยะ, มูลฝอย
history ประวัติศาสตร์
jealous อิจฉา, ริษยา, หึงหวง
magician นักมายากล, ผู้มีเวทมนตร์
near ใกล้
parliament รัฐสภา
principle หลัก, หลักการ,กฎ, หลักปฏิบัติ
resist ต่อต้าน, ต้านทาน, อดทน
several หลาย, มากกว่าสอง
spoon ช้อน, ใช้ช้อนตัก
tell บอก, เล่า
under ข้างใต้, เบื้องล่าง
widespread แพร่หลาย, แพร่ไป
ambulance รถพยาบาล
became กลายเป็น, เหมาะ, สอดคล้องกับ (กริยาช่อง 2 ของ become)
candy ลูกอม, ลูกกวาด
commission ค่านายหน้า, คณะเจ้าหน้าที่
decay การเน่าเปื่อย, ผุพัง, เสื่อมลง
dusty เป็นฝุ่น, เต็มไปด้วยฝุ่น
fall ตก, หล่น, ร่วง, ฤดูใบไม้ร่วง
garden สวน (พื้นที่เพาะปลูกพืชต่าง ๆ)
hit ตี, ต่อย, ชน
jean กางเกงยีน, ผ้ายีน
magnet แม่เหล็ก
nearby ใกล้ชิด, ใกล้เคียง
part ส่วนหนึ่ง, ส่วนประกอบ
print พิมพ์ (ภาพที่พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ฯ )
resolution ความคมชัด (จอภาพ), ความตั้งใจแน่วแน่
severe รุนแรง, สาหัส, เคร่งครัด, กวดขัน, เข้มงวด
sport กีฬา
temper อารมณ์, ทำให้บรรเทาหรือน้อยลงหรือสงบลง
underground ใต้ดิน, สิ่งที่ทำอย่างลับ ๆ ไม่เปิดเผย
width ความกว้าง, ส่วนกว้าง
amend ปรับปรุง, แก้ไข, ทำให้ถูกต้อง
because เพราะว่า
cannot ไม่สามารถ
commit มอบหมาย, มอบให้แก่, กระทำ (ความผิด)
deceit การหลอกลวง
Dutch เกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์, ชาวเนเธอร์แลนด์
false เท็จ,ไม่จริง, ปลอม
gardener ชาวสวน, คนทำสวน
hobby งานอดิเรก
jelly วุ้น, วุ้นผลไม้, อาหารวุ้น
mail ส่งทางไปรษณีย์
neat เรียบร้อย, สะอาดตา, เป็นระเบียบ, เกลี้ยงเกลา
participate ร่วมกระทำ, มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมมือ
printer เครื่องพิมพ์
resolve ตั้งใจ, การตัดสินใจ, มีมติ
sew เย็บ, เย็บผ้า
spot จุดด่าง, ทำเปื้อนเป็นจุด ๆ
temperature อุณหภูมิ, อุณหภูมิร่างกาย (ความร้อนเย็นของร่างกาย)
underline ขีดเส้นใต้
wife ภรรยา
American ชาวอเมริกา
become กลายเป็น, มาเป็น, เปลี่ยนเป็น
cap หมวกแก๊ป, ฝาครอบ, ฝาขวด, รถแท็กซี่
committee คณะกรรมการ
deceive หลอกลวง, ต้มตุ๋น
duty ภาษี, อากร
fame กิตติศัพท์, ชื่อเสียง
garlic กระเทียม (พืชชนิดหนึ่ง)
hold ถือ, จับ
jet เครื่องบินไอพ่น, ก๊าซหรือของเหลวที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็ว
main สายหลัก (ท่อ, สายไฟฯ), ส่วนสำคัญที่สุด
necessary จำเป็น, ไม่มีทางเลี่ยง
participle คำกริยาช่อง 3
prior ก่อน, อันก่อน, อยู่ก่อน, ที่มีมาก่อน
resource แหล่งที่มา, ทรัพยากร, แหล่งข้อมูล
sex เพศ, เกี่ยวกับความสนใจทางเพศ
spread แผ่, ปกคลุม
temple วัด
understand เข้าใจ (มีความเข้าใจ)
wild ที่มาจากป่า(สัตว์ป่า), เป็นป่า
ammunition อาวุธยุทธภัณฑ์
bed เตียงนอน
capable ที่สามารถ (ทำได้เพราะมีฝีมือ, มีวิชา)
common ธรรมดา, สามัญ
December เดือนธันวาคม
dying กำลังจะตาย, ใกล้ตาย
familiar เพื่อนสนิท, สนิทสนม, คุ้นเคย
garment เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งหุ่ม, เครื่องแต่งกาย
hole หลุม, ช่อง
jewel เพชรพลอย
maintain รักษาไว้, อนุรักษ์
neck คอ, ช่วงคอ, ส่วนคอ
particle อนุภาค, ส่วนที่น้อยที่สุด, ส่วนที่เล็กที่สุด, ธุลี, อณู
prison คุก, เรือนจำ
respect ความเคารพ, ความนับถือ, ความเอาใจใส่
sexual เกี่ยวกับเพศ
spring ฤดูใบไม้ผลิ
temporary ชั่วคราว, ชั่วขณะ,ไม่ถาวร
underwear เสื้อกางเกงชั้นใน
will จะ, ตั้งใจจะ
among ในระหว่าง, ในหมู่
bedroom ห้องนอน
capacity ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้, ความสามารถที่จะรับ (ความจุ, ปริมาณ)
communicate ติดต่อสื่อสาร
decide ตัดสินใจ, ตกลงใจ
each แต่ละ, คนละ
family ครอบครัว
gas ก๊าซ (ของเหลวขณะเป็นไอระเหย), น้ำมันเบนซิน
holiday วันหยุด, วันพักผ่อน
jewelry เพชรพลอย, อัญมณี
major วิชาเอก, พันตรี, ใหญ่, สำคัญ
necklace สร้อยคอ
particular จำเพาะ, โดยเฉพาะ (ผลไม้แต่ละชนิดมีกลิ่นของมันโดยเฉพาะฯ)
prisoner นักโทษ
respond ขานรับ, ตอบ, ตอบสนอง
shade ที่ร่ม, เงามืด
spy นักสืบ, การสืบ
ten สิบ (เลข 10)
undo แก้ออก, ยกเลิก, ยกเลิกการทำครั้งสุดท้าย (เกี่ยวกับงานในคอมพิวเตอร์)
willing เต็มใจ, ตั้งใจ, มีเจตนา, สมัครใจ
amount จำนวน, ปริมาณ, ผลรวม
bee ผึ้ง
capital เมืองหลวง
community ชุมชน
decimal เลขทศนิยม
eagle นกอินทรี
famous มีชื่อเสียง
gasoline น้ำมันเบนซิน
hollow เป็นโพรง, เป็นหลุม, โบ๋
Jewish เกี่ยวกับชาวยิว
majority เสียงข้างมาก, ส่วนใหญ่
need ต้องการ
partner หุ้นส่วน, ผู้ร่วมมือ
private ส่วนตัว, เฉพาะตัว, ตำแหน่งพลทหาร
response คำตอบ, การขานรับ, การตอบสนอง
shadow เงา, ร่มเงา
square สี่เหลี่ยมจัตุรัส, พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
tend เลี้ยง (สัตว์), โน้มเอียง, คอยรับใช้
uneasy กระสับกระส่าย, ไม่สบายใจ
win ชนะ, มีชัย
amusing ขบขัน
beef เนื้อวัว
capitalism ระบบนายทุน, ระบบทุนนิยม
companion เพื่อนเดินทาง, เพื่อนร่วมงาน, เพื่อน, สหาย
decision การตัดสิน, การตัดสินใจ
ear หู
fan พัด, พัดลม, คนคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (แฟนเพลง, แฟนฟุตบอล)
gate ทางผ่าน, ทางเข้าออก, ประตูรั้ว
holy ศักดิ์สิทธิ์, เคร่งศาสนา, เป็นที่เคารพบูชา
job ทำงานเป็นชิ้น ๆ, งานเหมา
make ทำ, สร้าง
needle เข็ม (เข็มฉีดยา, เข็มเย็บผ้า)
partnership หุ้นส่วน, ห้างหุ้นส่วน
prize รางวัล, เงินรางวัล, ตีราคาสูง
responsible รับผิดชอบ
shake เขย่า, สั่น
squeeze การบีบ, คั้น (บีบคั้นน้ำผลไม้) , คาดคั้น, การขูดรีด (โดยการบีบบังคับ)
tendency แนวโน้ม, ความโน้มเอียง
unemployment การว่างงาน, การตกงาน
wind ลม, กระแสลม
an คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและไม่ชี้เฉพาะ
been เป็น, อยู่, คือ (กริยาช่อง 3 ของ be)
captain หัวหน้าผู้ออกคำสั่งได้
company บริษัท, หมู่เพื่อนฝูง (อยู่เป็นเพื่อน)
declaration การประกาศ
early ก่อนเวลาที่กำหนดไว้, แต่เช้าตรู่
fancy จินตนาการ, ซึ่งมีการประดับหรือตกแต่งและมีสีสันแพรวพราว
gather เก็บ, รวบรวม (เก็บรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ)
home บ้าน
join การเข้าร่วม, ต่อ, เชื่อม
male เพศชาย
negative คำปฏิเสธ, เครื่องหมายลบ
party งานสังสรรค์, พรรคการเมือง
probably ซึ่งเป็นไปได้มาก, น่าจะเป็น
rest การพักผ่อน
shall จะ, จะต้อง
stab แทง, การแทง
tender ยื่นประมูล, เสนอให้, อ่อน (สีอ่อน), อ่อนเยาว์, อ่อนโยน, อ่อนไหวง่าย (ใจ)
unexpected ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, นึกไม่ถึง, ไม่คาดฝัน, คาดไม่ถึง
window หน้าต่าง
analyse วิเคราะห์ (เขียนแบบอังกฤษ), จำแนก, แยกแยะ
beer เบียร์
capture จับได้, ยึดได้, เก็บภาพหน้าจอ (คอมพิวเตอร์)
comparable พอเปรียบเทียบได้, เทียบเคียงได้
declare ประกาศ, แถลงการณ์, แจ้ง
earn ได้เงินจากการทำงาน
far ไกล, ห่าง
gave ให้ (กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา give)
homework การบ้าน (งานทางด้านการศึกษาของโรงเรียน)
joint รอยต่อ, ข้อต่อ, ที่ร่วมกัน, เชื่อมโยง
mall ห้างสรรพสินค้า, ที่เดินเล่นซึ่งมักจะมีต้นไม้ให้ร่มเงาหรือมีหลังคา
negotiate เจรจาต่อรอง
pass ผ่านไป, เดินผ่าน, พ้นไป
problem ปัญหา, ข้อปัญหา
restaurant ภัตตาคาร
shallow ที่ตื้น,ไม่ลึก
stable มั่นคง, มีเสถียรภาพ, คอกม้า
tennis เทนนิส (กีฬาเทนนิส)
unfair ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง
windy ซึ่งมีลมแรง
analysis การวิเคราะห์, การจำแนกแยกแยะ
before ก่อน, ก่อนหน้า
car รถยนต์
compare เปรียบเทียบ (เปรียบเทียบสิ่งของต่าง ๆ)
decline ลดลง, ต่ำลง, เสื่อม, ปฏิเสธ, บอกปัด
earring ต่างหู, ตุ้มหู
fare ค่าโดยสาร
gear เกียร์, เกียร์รถ
honest ซื่อสัตย์, สุจริต, ชื่อตรง
joke พูดเล่น, พูดตลก, เรื่องตลก
mammal สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
Negro คนนิโกร (คนผิวดำ)
passage การผ่าน, การข้าม, ตอน (ในหนังสือ)
procedure ขั้นตอน, วิธีการปฏิบัติ, วิธีดำเนินการ
restore ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, ทำให้กลับคืนดีดังเดิม
shame ความอับอาย, ความขายหน้า, ความละอายใจ
staff คณะผู้ทำงาน
tense กาล (เป็นรูปของกริยาแสดงเวลา), ตึง, รัดแน่น
unfortunate เคราะห์ร้าย, โชคร้าย
wine เหล้าองุ่น
anarchy อนาธิปไตย, ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล
beg ขอ, อ้อนวอน, ขอความกรุณา
carbohydrate สารคาร์โบไฮเดรต
compass เข็มทิศ
decorate ประดับ, ตกแต่ง
earth โลก (โลกมนุษย์)
farm ฟาร์ม, ไร่
general ทั่วไป, โดยทั่วไป (ไม่เจาะจง)
honeymoon การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
journalist นักข่าว
man ผู้ชาย, บุรุษ
neighbor เพื่อนบ้าน (เขียนแบบอเมริกา)
passenger ผู้โดยสาร
proceed กระทำต่อไป, ดำเนินต่อไป, พูดต่อหลังจากถูกขัดจังหวะ
restrain ยับยั้ง, หยุดยั้ง, หักห้าม, อดกลั้น
shampoo แชมพูสระผม, ยาสระผม
stage เวที, เวทีละคร
tension ความตึง, ความตึงเครียด, เครื่องมือที่ใช้ดึงให้ตึง
unfriendly อย่างไม่เป็นมิตร
wing ปีก (นก, เครื่องบินฯ)
ancestor บรรพบุรุษ
began เริ่ม (กริยาช่อง 2 ของ begin)
carbon ธาตุคาร์บอน
compete แข่งขัน
decrease บรรเทา, ลดลง (ความเร็ว, คุณค่าของสิ่งของฯ)
earthquake แผ่นดินไหว
farmer ชาวนา
generate สร้างขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น (แม่เหล็กพลังสูง, ความร้อน, กระแสไฟฟ้า)
honor เกียรติยศ, ชื่อเสียง
journey การเดินทาง, การทัศนาจร, การท่องเที่ยว
manage จัดการ, ควบคุม, ดูแล, บริหาร
neighborhood บ้านใกล้เคียง, แถวบ้าน
passing การผ่านไป, การถึงแก่กรรม
process การดำเนินการ, แนวทางปฏิบัติ
restrict จำกัด (จำกัดบริเวณ, สิทธิ ฯ)
shape รูปแบบ ,รูปร่าง
stair บันได (บันไดบ้าน)
tent กระโจม, เต็นท์
unfurnished บ้านที่ไม่ได้จัดให้มีเครื่องเรือน
winner ผู้ชนะ, ผู้มีชัย
ancient โบราณ, เก่าแก่
begin เริ่ม, เริ่มต้น
card บัตร (กระดาษหรือพลาสติกแผ่นเล็ก ๆ แสดงรายการ),ไพ่
competitor ผู้แข่งขัน
deep ลึก, ลึกลงไป
ease ความสะดวก, ความสบาย
farmyard บริเวณฟาร์ม, ลานติดต่อกับโรงนา
generous ใจกว้าง, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
hook ตะขอ, ตะขอแขวน, ใช้ตะขอเกี่ยว, เบ็ดตกปลา
joy รู้สึกปีติยินดี, เบิกบานใจ
manager ผู้จัดการ
neighbour เพื่อนบ้าน
passport หนังสือเดินทาง
procession เดินขบวน
result เป็นผล, บังเกิดผล
share ส่วนแบ่ง, ร่วมกันรับผิดชอบ
stamp ดวงตราไปรษณียากร
term ภาคเรียน, ระยะเวลาที่กำหนด
unhappy ไม่มีความสุข, เป็นทุกข์
winter ฤดูหนาว
and และ
beginner ผู้เริ่มต้น, ผู้ยังไม่ชำนาญงาน
cardboard กระดาษแข็ง
complain ร้องทุกข์, ฟ้อง, กล่าวหา
deer กวาง (สัตว์ 4 เท้า เขากวางเชื่อกันว่าเป็นยาบำรุง)
easier ง่ายดาย
farther ไกลกว่า
gentle สุภาพ, อ่อนโยน (เป็นคนสุภาพ)
hope ความหวัง ,คาดหมาย
judge ผู้พิพากษา, ตัดสินความ
manner มารยาท, ลักษณะท่าทาง, แบบ, วิธี
neighbourhood ความเป็นเพื่อนบ้าน
password รหัสผ่าน
produce ผลิต, ผลิตภัณฑ์
retire ลาออก (จากงาน)
sharp คม (มีดฯ), ชัดเจน (ภาพ), เฉียบแหลม (ปัญญาดี)
stand ยืน, ตั้งอยู่
terrible น่ากลัว, น่าสยดสยอง
uniform เครื่องแบบ, ชุดเครื่องแบบ, เป็นแบบเดียวกัน
wire เส้นลวด, สายไฟ, สายโทรศัพท์
anger ความโกรธ
beginning จุดเริ่มต้น, ตอนแรก
care รู้สึกเป็นห่วง, วิตก
complete สมบูรณ์, ที่เสร็จสิ้น
defeat ทำให้พ่ายแพ้, ทำลาย, ทำให้ล้มเหลว
east ทิศตะวันออก
fashion สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมกัน
gentleman สุภาพบุรุษ
hopeless ไร้ความหวัง, ไม่มีความหวัง
juice น้ำผลไม้
manufacture ทำ, ผลิต (ผลิตสินค้า ด้วยเครื่องจักร)
neither ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง
past ผ่าน, เลย, พ้น, อดีตกาล
product ผลิตภัณฑ์
return กลับมา ,ส่งคืน
shave การโกน (โกนหนวด,โกนด้วยมีดโกน)
standard มาตรฐาน
territory อาณาเขต, ดินแดน
unimportant ไม่สำคัญ (ของสิ่งนี้ไม่สำคัญเลย)
wisdom ปัญญา, สติปัญญา, ความฉลาด
angle มุม (รูปที่มีมุม, ทำให้เป็นมุม, เหลี่ยม)
begun เริ่ม, เริ่มต้น, ตั้งต้น, ลงมือ (กริยาช่อง 3 ของ begin)
careful ระมัดระวัง
complex ความซับซ้อน, ศูนย์การค้าครบวงจร
defence การป้องกัน
eastern ทางทิศตะวันออก
fast เร็ว (เดินเร็วฯ), แน่น (จับมือแน่นฯ)
gently อย่างสุภาพ, อย่างอ่อนโยน
horizon ขอบฟ้า, เส้นขอบฟ้า
July เดือนกรกฎาคม
many มากมาย
nephew หลานชาย
pastry ขนมแป้งอบ
profession อาชีพ, วิชาชีพ
reveal เปิดเผย, แสดงให้เห็น
she เธอ (ผู้หญิง)
stapler ที่เย็บกระดาษ
terror ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ
union การรวมตัวกัน, สหภาพ
wise ฉลาด, มีสติปัญญา
angry โกรธ
behalf ในนามของ, เพื่อประโยชน์ของ
carefully อย่างระมัดระวัง
complicate ทำให้ซับซ้อน, ทำให้สับสน
defend ป้องกัน, ต้าน, พิทักษ์
easy ง่าย, ง่ายดาย
fat อ้วน, ไขมัน
genuine แท้ (ซึ่งเป็นของจริง, ซึ่งเป็นของแท้), จริงใจ (ไม่เสแสร้ง)
horizontal เป็นแนวนอน, ตามแนวนอน
jump กระโดด
map แผนที่
nerve เส้นประสาท, ความกล้า
path ทาง, เส้นทาง, คำสั่งในระบบดอส (เช่น C:\DOS)
professor ศาสตราจารย์
reverse กลับด้าน, กลับตรงกันข้าม, กลับตาลปัตร
sheep แกะ
star ดวงดาว, ดาราภาพยนตร์, เครื่องหมายดอกจัน
terrorist ผู้ก่อการร้าย
unit หน่วยวัด (หน่วยวัดกระแสไฟฟ้าฯ)
wish ปรารถนา, อยากให้
animal สัตว์
behave ประพฤติ, ปฏิบัติตัว
careless ประมาท, ไม่ระมัดระวัง
composition ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
defense การป้องกัน
eat กิน
fate โชคชะตา, พรหมลิขิต, ชะตากรรม
geography ภูมิศาสตร์
horn แตรรถ, แตรทำด้วยเขาสัตว์, เขาสัตว์
June เดือนมิถุนายน
March เดือนมีนาคม, (march เดินเป็นขบวน)
nervous กระวนกระวาย, หงุดหงิด
patience ความอดทน
profit กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์
review วิจารณ์
sheet ผ้าปูที่นอน, ผ้าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่, สิ่งที่เป็นแผ่นแบน (แผ่นกระดาษฯ)
start เริ่ม, เริ่มต้น
test ทดลอง, ตรวจสอบ
unite รวมกัน, รวมเข้าไว้ด้วยกัน
with กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ
ankle ข้อเท้า
behavior ความประพฤติ, พฤติกรรม
carpenter ช่างไม้
compound รวมกัน, คลุกเคล้า, ผสม
deficit การขาดดุล, การขาดทุน
ecology นิเวศวิทยา (การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม)
father บิดา (พ่อ)
Germany ประเทศเยอรมัน
horrible น่ากลัว, น่าสยดสยอง
jungle ป่า, ป่าทึบ
mark สัญลักษณ์, เครื่องหมาย
nest รังนก, ทำรัง, สร้างรัง
patient ผู้ป่วย, คนไข้
program แผนงาน, ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
revise แก้ไขใหม่, ทบทวน, ตรวจแก้ใหม่, ปรับปรุงใหม่
shelf ชั้นวางของหรือหิ้ง
starve อดอาหาร, อดอยาก
than กว่า (ใช้ในการเปรียบเทียบ)
universal เป็นสากล, ทั่วไป, มีทั่วไป
withdraw ถอน (ถอนเงิน, ถอนคำพูดฯ)
anniversary วันครบรอบปี
behind ข้างหลัง, อยู่เบื้องหลัง
carpet พรม, พรมปูพื้น
compromise การประนีประนอม
define ให้คำจำกัดความ, กำหนดแน่ชัด
economy เศรษฐกิจ
faucet หัวก๊อกน้ำ, ก๊อกน้ำ
get ได้มา, ได้รับ, ไปเอามา, การเข้าใจ
horror ความหวาดกลัว, ความขยะแขยง
junior ผู้อ่อนอาวุโสกว่า, ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่า
market ตลาด
net มุ้ง, แห, ตาข่าย, สุทธิ (ราคา)
pattern แบบ, รูปทรง (สำหรับตัดเสื้อ, ก่อสร้างฯ)
progress ก้าวหน้า, คืบหน้าไป
revolt การปฏิวัติ
shell เปลือกหอย
state รัฐ, ประเทศ
thank ขอบใจ
universe จักรวาล
within ภายใน, ส่วนใน
announce ประกาศ, แจ้ง
being การมีชีวิตอยู่, ความเป็นอยู่, การดำรงอยู่
carriage ตู้โดยสารรถไฟ
computer เครื่องคอมพิวเตอร์
definitely อย่างแน่นอน
eddy การหมุนวน, กระแสวน (ของน้ำหรืออากาศ)
fault ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด
giant ยักษ์, ใหญ่มาก
horse ม้า
jury คณะตุลาการ, คณะลูกขุน
marriage การแต่งงาน, การสมรส
network เชื่อมโยงเครือข่าย, ระบบเครือข่าย
pause หยุดชั่วขณะ, หยุดชั่วคราว
project โครงการ,แผนงาน
revolution การปฏิวัติ
shelter ที่กำบัง, ที่หลบภัย
statement บัญชีการเงิน, รายงาน, คำแถลงการ
that นั้น, โน่น
university มหาวิทยาลัย
without ปราศจาก, ไม่มี
announcer ผู้ประกาศ
belief ความเชื่อถือ, ความไว้วางใจ
carrot หัวผักกาดแดง, หัวแครอท
concentrate เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ, สำรวมความคิด
definition คำนิยาม, คำจำกัดความ
edge ขอบ, ริม, คมมีด
favor ความกรุณา, การกระทำที่กรุณา
gift ของขวัญ
hospital โรงพยาบาล
just เพิ่งจะ, เพียง
marry แต่งงาน, สมรส
neutral เป็นกลาง
pay จ่าย (ค่าตอบแทน)
promise สัญญา, คำมั่นสัญญา
reward รางวัล, สิ่งตอบแทน, ให้รางวัล
shield ป้องกัน, กำบัง, โล่
station สถานี (รถไฟ, รถโดยสาร)
the คำนำหน้านามชี้เฉพาะ
unkind ไม่ปรานี,ไม่เมตตา,ไม่สงสาร
witness พยาน, คำให้การเป็นพยาน, ลงนามเป็นพยาน
annoy รบกวน, ทำให้รำคาญ
believe เชื่อ, เชื่อถือ
carry แบก,ถือ,หิ้ว
concern ความกังวล, ความเกี่ยวข้อง
degree ความเข้มข้น, มีระดับ
edible กินได้, รับประทานได้
favourite สิ่งที่ชอบมาก, ของโปรด
girl เด็กผู้หญิง, หญิงสาว
host เจ้าบ้าน, เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน
justice ความยุติธรรม, ความถูกต้องตามกฎหมาย
mars ดาวอังคาร
never ไม่เคย
payment การชำระเงิน, การจ่ายเงิน
promote สนับสนุน, ส่งเสริม, เลื่อนตำแหน่ง
rhyme เสียงสัมผัสในบทกวี (คำสัมผัสที่ใช้ในโคลง, กลอน ฯ)
shift ช่วงเวลาการทำงาน (ผลัด, กะ), การย้ายที่, การเปลี่ยนที่หรือทิศทาง
statue รูปปั้น, รูปแกะสลัก, รูปหล่อ
theater โรงละคร, โรงมหรสพ, โรงภาพยนตร์
unknown สิ่งที่ไม่รู้จัก,ไม่มีใครรู้จัก,ไม่รู้
wolf สุนัขป่า (หมาป่า)
annual รายปี, ประจำปี
bell ระฆัง, กระดิ่ง
cart รถสองล้อสำหรับบรรทุกของ, เกวียน
concert การแสดงดนตรี
delay เลื่อนไป
edition ฉบับพิมพ์ครั้งหนึ่ง ๆ (จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง)
fax เครื่องโทรสาร, ส่งเอกสารทางโทรสาร
girlfriend แฟนสาว
hostage ตัวประกัน, ของค้ำประกัน
keen คม (มีดคม), หลักแหลม (ฉลาด, มีไหวพริบ)
mass รวมกลุ่ม, ทำให้เป็นกลุ่มใหญ่
nevertheless ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม, แต่ทว่า, ยังคง, แม้ว่า, ถึงแม้
pea ถั่ว , พืชตระกูลถั่ว
promotion การส่งเสริมการขาย, การเลื่อน (ตำแหน่ง)
rhythm จังหวะของเสียงดนตรี, การพร้องเสียงสัมผัส
shine ส่องแสง, ส่องสว่าง
stay พักอาศัย, อาศัยอยู่
their ของเขาเหล่านั้น
unless เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น
woman ผู้หญิง, สตรี
another อื่น, อย่างอื่น
belong เป็นของ, อยู่ในสังกัด
carving การแกะสลัก
conclude สรุป, ลงมติ, ตัดสินใจ, ลงความเห็น
delegate ตัวแทน, ผู้แทน
editor ผู้เรียบเรียง, ผู้รวบรวม, บรรณาธิการ
fear รู้สึกกลัว, ความกลัว
give ให้ ,แจก
hostile เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์
keep เก็บรักษา, ทำเรื่อยไป
massage การนวด
new ใหม่
peace ความสงบ, สันติภาพ
prompt กระตุ้น, ฉับพลัน,โดยทันที, บอกบท
rice ข้าว
shiny เป็นมันเงา, เป็นมันวาว
steady มั่นคง, ทำให้มั่นคง, ทำให้สม่ำเสมอ, ทำให้หนักแน่น
them พวกเขา
unlike ไม่เหมือนกัน, แตกต่างกัน
women ผู้หญิง (พหูพจน์ของ woman)
answer คำตอบ
below ใต้, ข้างล่าง
case กรณี (เรื่องราวที่พูดถึง) , คดี (คดีความ)
conclusion การจบ, การสิ้นสุดลง, การลงความเห็น
delete ลบทิ้ง, ขีดทิ้ง
education การศึกษา
feather ขนนก
glad ดีใจ, ยินดี
hot ร้อน, เผ็ด
kept เก็บ, รักษา (กริยาช่อง 2,3 ของ keep)
master ผู้เชี่ยวชาญ, ต้นฉบับ, ส่วนสำคัญ, ผู้ควบคุม
news ข่าว, ข่าวสาร
peaceful สงบ, มีสันติภาพ
pronounce ออกเสียง, ประกาศ
rich รวย (คนรวย)
ship เรือ (เรือขนาดใหญ่)
steak เนื้อสเต็ก, เนื้อหรือปลาชิ้นหนาสำหรับทอดหรือย่าง
theme หัวข้อ, เรื่องของหนังสือ, แนวบทเพลง
unlucky โชคร้าย, เคราะห์ร้าย
won ชนะ (กริยาช่อง 2, 3 ของ win)
ant มด (white ant ปลวก , ant hill จอมปลวก)
belt เข็มขัด, สายรัดที่นั่ง
cash เงินสด
condemn ประณาม, ตำหนิ, ตัดสินว่ามีความผิด
deliberate โดยเจตนา, สุขุมรอบคอบ
effect ทำให้เกิดผล (เช่นควันเข้าตาทำให้แสบตาฯ)
feature ลักษณะหน้าตา, ลักษณะเฉพาะ, ทำให้เด่นชัด
glass แก้ว, กระจก
hotel โรงแรม
key ลูกกุญแจ, คำไขปัญหา, เฉลย
mat เสื่อ (ปูเสื่อ, ปูพรหม)
newspaper หนังสือพิมพ์
peak สูงสุด, ขึ้นจนถึงจุดสุดยอด, ช่วงรุ่งเรืองที่สุด
proof ข้อพิสูจน์, การพิสูจน์, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ (ตรวจอักษร)
rid ขจัดออกไป, ทำให้หมดไป, ทำให้พ้นไป
shirt เสื้อเชิ้ต
steal ขโมย
themselves ด้วยตัวของพวกเขาเอง
unmarried โสด,ไม่ได้แต่งงาน
wonder รู้สึกประหลาดใจ, รู้สึกสงสัย
anti ผู้ต่อต้าน, คนที่ต่อต้าน, ใช้นำหน้าคำ แปลว่า ต่อต้าน
bend โค้ง, งอ
cashier เจ้าหน้าที่การเงิน
condition เงื่อนไข, สภาพ, สภาวะ
delicate ละเอียดอ่อน, ประณีต, เสียง่าย, บอบบาง, ไวต่อความรู้สึก
efficient ซึ่งมีประสิทธิภาพ
February เดือนกุมภาพันธ์
globe โลก, รูปทรงกลม, ลูกโลก
hour ชั่วโมง (60 นาที)
keyboard แป้นพิมพ์ (แป้นพิมพ์ดีด, อุปกรณ์ดนตรีที่มีแป้นให้กด)
match ไม้ขีดไฟ,การเข้าคู่กัน (เหมาะกัน)
next ต่อไป, ถัดไป
peanut ถั่วลิสง
propaganda การโฆษณาชวนเชื่อ
ride ขี่ (ม้า, รถ)
shock อาการตกใจสุดขีด
steam ไอน้ำ
then จากนั้น, ต่อจากนั้น
unnecessary ไม่จำเป็น
wonderful ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม (ทำได้ดีเยี่ยม, ทำได้ดีอย่างน่าพิศวง)
antibiotic ยาปฏิชีวนะ
beneath ข้างใต้, ต่ำกว่า
cassette ตลับเทป, เทปคาสเซ็ท
conduct ความประพฤติ (ประพฤติตัวดีมาก), ชักนำ, นำพา (การนำพาไปฯ)
delicious อร่อย, มีรสกลมกล่อม
effort ความพยายาม, ความมานะ, ความอุตสาหะ
fed เลี้ยง, ให้อาหาร (กริยาช่อง 2, 3 ของ feed)
glory เกียรติศักดิ์, ความรุ่งเรือง ,ความมีชื่อเสียง
hourly ทุกชั่วโมง, บ่อย, ต่อเนื่องกัน
kick เตะ, ถีบ
mate เพื่อน, จับคู่กัน, เพื่อนร่วม (บ้านหรืออื่นๆ)
nice ดี, งาม, นิสัยดี
pedestrian คนเดินถนน
proper เหมาะสม, เหมาะ, สมควร (พูดจาเหมาะสมฯ)
rider ผู้ขี่, ผู้ขับ, ข้อความเพิ่มเติม
shoe รองเท้า
steel เหล็กกล้า
theory ทฤษฎี, สมมติฐาน
unoccupied ว่าง, ไม่มีคนอยู่, ไม่ได้ถูกครอบครอง
wood ทำด้วยไม้ (เนื้อไม้) ,อยู่ในป่า (ป่าไม้)
anticipate คาดหมาย, มุ่งหวัง ,ลงมือกระทำก่อนล่วงหน้า
bent ความถนัด, งอ, โค้ง, คดงอ
cast โยน, เหวี่ยง, ขว้าง
cone กรวย
delight พอใจ, ยินดี
egg ไข่
federal เกี่ยวกับสหพันธรัฐ
glove ถุงมือ
house บ้าน, ที่พัก
kid เด็ก, พูดเล่น, ซึ่งทำด้วยหนังแพะ
material วัตถุ, สิ่งของ
niece หลานสาว
pen ปากกา
property ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ
riding การขับขี่ (การขี่ม้าฯ)
shoot ยิง, ยิงปืน, การตีลูก (ทางกีฬา)
steep ที่สูงชัน, สูงเกินไป, สูงลิ่ว (ราคา), จิ้ม, จุ่ม, แช่, จมปรัก
there ที่นั่น, ตรงนั้น
unpleasant ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น
wool ขนแกะ, ขนสัตว์ (ที่มีลักษณะหนาปุย)
anxiety ความกังวล, ความห่วงใย
berry ผลเบอร์รี่
castle คฤหาสน์, ปราสาท, ป้อมปราการ
conference การประชุม, การปรึกษาหารือ
deliver นำส่ง, ส่งสินค้า
eight แปด (เลข 8)
fee ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน, ,ค่าตอบแทน
glue กาว, กาวน้ำ, ติดด้วยกาว
household สมาชิกในครอบครัว
kidnap ลักพาตัว
math คณิตศาสตร์
night กลางคืน
pencil ดินสอ
proportion สัดส่วน, ทำให้ได้สัดส่วน
right ขวา, ด้านขวา, ถูกต้อง
shop ร้าน
stem ลำต้น, อุดหรือปิดการไหล
therefore เพราะฉะนั้น, ดังนั้น
unsteady ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน, ไร้เสถียรภาพ
word คำศัพท์, คำพูด
anxious ที่วิตกกังวล, ที่กระวนกระวาย
beside อยู่ข้าง, นอกจากนี้
cat แมว
confidence ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่นในตัวเอง
delivery การส่ง (สินค้า), การกล่าวสุนทรพจน์
either อันใดอันหนึ่ง (ในจำนวนสอง)
feed ให้อาหาร
go ไป
housewife แม่บ้าน
kill ฆ่า, สังหาร
mathematics วิชาคณิตศาสตร์
nighttime ช่วงเวลากลางคืน
pension บำนาญ (เงินรับรายเดือนหลังเกษียณอายุจากการทำงาน)
proposal การขอแต่งงาน, การเสนอ (ความคิดเห็น)
ring เสียงกริ่ง (โทรศัพท์, ระฆัง), วงแหวน, แหวน
shopkeeper เจ้าของร้าน
step ก้าวขา, ก้าวเพื่อวัดระยะ, ท่าเต้นรำ
these เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)
unsuccessful ไม่ประสบความสำเร็จ, ล้มเหลว
wore สวม,ใส่, ติด, ประดับไว้ (กริยาช่อง 3 ของ wear)
any คนหนึ่งคนใด, บ้าง, ใดๆ
best ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด
catch จับ, จับได้
confident แน่ใจ, มั่นใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น
demand ความต้องการ, อุปสงค์
elastic ยืดหดได้, ยืดหยุ่นได้,ไม่ตายตัว
feel รู้สึก
goal ประตูฟุตบอล, จุดหมายปลายทาง
how อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง
kilogram กิโลกรัม (1000 กรัม), คำย่อ kilo
matter เป็นเรื่องสำคัญ
nine เก้า (เลข 9)
people คน, ประชาชน
propose เสนอความเห็น, ขอแต่งงานด้วย
riot ก่อการจลาจล, ก่อความอลหม่าน
shore เกี่ยวกับชายฝั่ง
stick แทง, เสียบ, ยึดติด, กิ่งไม้, ไม้ (ซึ่งหักหรือตัดจากต้นไม้มาทำเป็นไม้เรียว, ไม้เท้าฯ)
they พวกเขา
until จนกว่า, จนกระทั่ง, จนถึง
work งาน (การทำงาน)
anybody แต่ละคน
bet การพนัน
category ประเภท, ลำดับขั้น, หมวดหมู่
confine จำกัดให้อยู่ในขอบเขต, สถานกักกัน
democracy ประชาธิปไตย
elbow ข้อศอก
feet เท้า (เท้าของคน, สัตว์), (พหูพจน์ของ foot)
goat แพะ
however อย่างไรก็ตาม
kilometer หนึ่งกิโลเมตร (1000 เมตร) (เขียนแบบอเมริกัน)
maximum ใหญ่สุด, จำนวนสูงสุด, ค่าสูงสุด
ninth อันดับที่เก้า
pepper พริกไทย
prospect ความคาดหวัง, การคาดการณ์, ภาพภูมิประเทศที่มองเห็น
ripe สุก, เจริญเต็มที่
short สั้น
sticky เหนียว, ติดแน่น, ยึดติด
thick หนา, หนาแน่น
unusual ผิดปรกติ
worker คนงาน, พนักงาน
anyhow อย่างไรก็ตาม, กรณีใดๆ, ถึงอย่างไร
betray หักหลัง, ทรยศ
cattle สัตว์จำพวก วัว, ควาย
confirm ยืนยัน, รับรอง
demonstration การประท้วง
elderly สูงวัย (เกี่ยวกับคนวัยชรา)
fell ตก, ล้ม (กริยาช่องที่ 2 ของ fall)
god พระเจ้า
hug กอด, การกอดรัด
kilometre หนึ่งกิโลเมตร (1000 เมตร) (เขียนแบบอังกฤษ)
May พฤษภาคม, (may อาจจะ)
no ไม่, ไม่มี
per ต่อ, โดย (เช่น 30 บาทต่อกิโล, ส่งให้โดยทางไปรษณีย์)
protect ป้องกัน, พิทักษ์, รักษา
rise ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, สูงขึ้น (อุณหภูมิฯ), ลอยขึ้น (พระอาทิตย์ฯ)
shot การยิง, การยิงปืน, ยิงประตู (ฟุตบอล), (กริยาช่อง 2, 3 ของ shoot)
stiff แข็ง, กระด้าง, ยาก
thief ขโมย, โจร
unwell ไม่สบาย, ป่วย
workplace สถานที่ทำงาน
anyone ใคร ๆ
better ดีกว่า
caught จับ, จับไว้, คว้า, ตะครุบ (กริยาช่อง 2,3 ของ catch)
conflict การต่อสู้, การปะทะกัน
denounce ประณาม, กล่าวโทษ, ติเตียน
eldest อาวุโสที่สุด, โตที่สุด
fellow ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน, เพื่อนฝูง, คำเรียกเด็กชาย, สิ่งประกอบเป็นคู่
gold ทองคำ
huge ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา
kind ชนิด, ประเภท, เมตตา, กรุณา
maybe บางที, อาจจะ, อาจเป็นได้
noble มีตระกูล, สูงศักดิ์, มีจิตใจสูง, มีชื่อเสียง
percent ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
protein สารโปรตีน
risk เสี่ยง, เสี่ยงภัย, ภัยอันตราย
should ควรจะ (กริยาช่อง 2 ของ shall)
still ยังคง, นิ่ง
thin บาง
up ขึ้น, ขึ้นไป, สูงขึ้น
world โลก (โลกมนุษย์)
anything ใดๆ, อะไรก็ตาม
between ระหว่าง, ในระหว่าง
cauliflower ดอกกะหล่ำ
confront เผชิญหน้า
dentist ทันตแพทย์
elect เลือก, เลือกตั้ง, คัดเลือก
felt ผ้าสักหลาด, (กริยาช่อง 2, 3 ของ feel= คลำ, รู้สึก)
golden สีทอง, มีค่ามาก, เจริญรุ่งเรือง
hullo ฮัลโหล (ใช้ทักทายแบบอังกฤษ)
kindness ความกรุณา, ความเมตตา
mayor นายกเทศมนตรี
nobleman ขุนนาง, คนสูงศักดิ์, คนชั้นสูง
perfect สมบูรณ์, ดีพร้อม
protest คัดค้าน, เสนอแย้ง, ประท้วง
rival คู่แข่งขัน, คู่ต่อสู้, คู่ปรับ
shoulder ไหล่,บ่า (ส่วนไหล่ของร่างกาย)
sting ต่อย, แผลถูกแมลงกัดต่อย, ทำให้เจ็บปวด
thing สิ่งของ
upon บน, เหนือ
worm หนอน
anytime ทุกเวลา, เวลาใดก็ตาม, ทุกเมื่อ
beyond ที่ที่อยู่ไกล, เกินขอบเขต, ฟากข้างโน้น, เลยไปข้างโน้น
cause สาเหตุ, ต้นเหตุ
confuse สับสน, ทำให้งง, ทำให้ยุ่งเหยิง
deny ปฎิเสธ, ไม่ยอมรับ
electric เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
female เพศหญิง, ผู้หญิง, สตรี
golf กีฬากอล์ฟ
human เกี่ยวกับมนุษย์
king กษัตริย์
me ฉัน (รูปกรรมของ I)
nobody ไม่มีใคร
perform กระทำ, ปฏิบัติ
proud ภูมิใจ, หยิ่ง (ภูมิใจในตัวเองเกินพอดีไม่ฟังใคร (ถือดี))
river แม่น้ำ
shout เสียงตะโกน
stir กวน, แกว่ง, คนให้เข้ากัน
think คิด
upper สูงกว่า, ข้างบน, เหนือกว่า
worry เป็นห่วง, กังวล
anyway ถึงอย่างไร, ถึงอย่างไรก็ตาม, นอกจากนั้น
bicycle รถจักรยานสองล้อ
cave ถ้ำ
congratulate แสดงความยินดี
deodorant ยาดับกลิ่น, ยาป้องกันหรือทำลายกลิ่นเหงื่อ
electrical เกี่ยวกับไฟฟ้า
fence รั้ว (กำแพง), ที่กั้น
gone จากไป, ผ่านไป (กริยาช่อง 3 ของ go)
humid ชื้น (อากาศ)
kingdom ราชอาณาจักร
meal มื้ออาหาร
noise เสียง
performance การกระทำ, การแสดง
prove พิสูจน์ (พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง)
road ถนน
show แสดง, แสดงหลักฐาน
stitch ร้อย, เย็บ, ปัก, สอย
third ที่สาม (เป็นลำดับที่สาม)
upright ตั้งขึ้น, ตั้งตรง
worse เลวกว่า, แย่กว่า, แย่ลง
anywhere ทุกแห่ง
bid เสนอราคา, ประมูลราคา, สั่งให้กระทำ
cease หยุด, จบ, การสิ้นสุด
congress รัฐสภา, สภานิติบัญญัติ
depart เสียชีวิต, มรณภาพ, สิ้นชีวิต
electricity ไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า
fertile ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณ์, ซึ่งทำให้ออกดอกผลมาก
good ดี
humor อารมณ์ขัน
kiss จูบ, จุมพิต
mean มุ่งหมาย, ตั้งใจ, หมายถึง
noisy เสียงดัง
perfume น้ำหอม
provide จัดหาให้
roar เสียงคำราม, การแผดเสียง
shower การอาบน้ำแบบใช้ฝักบัว
stock คลังสินค้า, คลังพัสดุ, ที่สะสมไว้
thirsty กระหายน้ำ
upset การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง, การพลิกคว่ำ, ความปั่นป่วน
worship สักการะ, พิธีบวงสรวง
apart ต่างหาก, แยกจากกัน, เป็นชิ้น ๆ
big ใหญ่
ceasefire การหยุดรบ, การหยุดยิง
connect เชื่อมต่อกับ, เกี่ยวข้องกับ
department แผนก, กรม, ทบวง
electronic เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
festival งานเฉลิมฉลอง, งานรื่นเริง
goodbye ลาก่อน
humour ความตลกขบขัน, อารมณ์ขัน (เขียนแบบอังกฤษ)
kitchen ครัว, ห้องครัว
means วิธีการ, กรรมวิธี, ทรัพย์สินจำนวนมากมาย
nominate เสนอชื่อสำหรับเลือกตั้ง, แต่งตั้ง
perhaps บางที
province จังหวัด
rob ปล้น, ชิงทรัพย์
shown แสดง, อธิบาย (กริยาช่อง 3 ของ show)
stomach กระเพาะ
this สิ่งนี้, อย่างนี้
upside ด้านบน, ซึ่งสูงขึ้นหรือเพิ่มขึ้น
worst เลวที่สุด, แย่ที่สุด, ชั่วที่สุด
apartment ห้อง,ห้องเช่า
bill ใบแจ้งหนี้
ceiling เพดาน, ดาดฟ้า, ระดับหรือราคาสูงสุด
conscience สติรู้ผิดรู้ชอบ, สติสัมปชัญญะ
departure การจากไป, การออกเดินทาง
elegant งดงาม, เก๋, สละสลวย, สวยงาม (คุณเป็นคนที่ดูโก้เก๋ดี และรู้คำศัพท์มากจัง)
fever การเป็นไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายที่สูงกว่าปกติ)
goods สินค้า
hundred ร้อย (เลข 100)
kite ว่าว
meant มุ่งหมาย, หมายถึง (กริยาช่อง 2,3 ของ mean)
none ไม่, ไม่มีเลย
period ช่วงรอบเดือน, รอบระยะเวลา
provision การจัดหาให้, จัดหาเสบียงอาหารให้
rock โขดหิน, ก้อนหินขนาดใหญ่
shrink หดตัว, เล็กลง, เหี่ยว, ย่น
stone หิน, ก้อนหิน
thorough ละเอียดถี่ถ้วน, ที่ทำอย่างเต็มที่, ตลอดทั่วถึง
upstairs ชั้นบน
worth มีค่า, มีราคา
apologize ขอโทษ, ขออภัย, แก้ตัว
bin ถัง, ลัง, ใส่ในถัง, ใส่ในลัง
celebrate จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง
conscious มีสติอยู่,ได้สติ, มีจิตสำนึก, ที่รู้สึกตัวหรือคิดได้
depend ขึ้นอยู่กับ (นั่นมันขึ้นอยู่กับพ่อแม่ฯ), พึ่งพาอาศัย, ไว้วางใจ (เชื่อใจ)
element ธาตุ, องค์ประกอบ, ปัจจัยสำคัญ
few น้อย, เล็กน้อย
goose ห่าน (สัตว์มีปลีก 2 เท้า คล้ายเป็ด)
hundredth ลำดับที่หนึ่งร้อย
knee หัวเข่า (อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่บริเวณขา)
meanwhile เวลาในระหว่างนั้น, ในระหว่างนั้น
nonsense เรื่องไร้สาระ, เรื่องเหลวไหล
permanent ถาวร (ที่อยู่อาศัยถาวรฯ), ยืนยง, คงทน, ยาวนาน
psychology จิตวิทยา
rocket จรวด, ขีปนาวุธ
shut การปิด (ปิดประตู), พับ
stood ยืน (กริยาช่อง 2 ของ stand)
those เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)
upward ขึ้นไปข้างบน, ขึ้นสูง, เหนือขึ้นไป
would จะ (กริยาช่อง 2, 3ของ will)
apparatus อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องใช้
bind มัด, ผูก, พัน, เข้าปก, เย็บเล่ม
cell ช่องหนึ่งๆ ในหม้อแบตเตอรี่, ห้องขังนักโทษ
consequence ผลลัพธ์, ผลสืบเนื่อง, ผลที่ตามมา (เด็กมีนิสัยดี ผู้ใหญ่มักจะเอ็นดู)
deplore สังเวชใจ, เวทนา, เสียใจ, เศร้าใจ
elephant ช้าง
fewer จำนวนน้อยกว่า
got ได้, ได้มา, ได้รับ (กริยาช่อง 2 , 3 ของ get)
hung แขวน, ห้อย (กริยาช่อง 2, 3 ของ hang)
kneel การคุกเข่า
measure วัดขนาด (ความยาว, ความเร็ว ฯ)
noon เที่ยงวัน
permission การอนุญาต, การยินยอม
pub ร้านเหล้า, ร้านเหล้าเล็ก ๆ
rocky เต็มไปด้วยหิน
shutter เครื่องปิดเปิดรูแสงของกล้องถ่ายรูป
stop หยุด
though แม้ว่า, ถึงแม้ว่า
urban เกี่ยวกับเมือง, ในเมือง
wound ทำให้บาดเจ็บ, บาดแผล
appeal การอุทธรณ์, ดึงดูดใจ
biology ชีววิทยา
cellphone โทรศัพท์ที่พกพาไปได้ (mobile phone, cellular phone)
conservative ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้, นักอนุรักษ์นิยม
deploy เข้าแถวเรียงหน้ากระดาน
elevator ลิฟต์ (สำหรับยกสิ่งของหรือคนขึ้นลงแทนใช้บันได)
fiance คู่หมั้นชาย
govern ปกครอง, ควบคุม
hunger ความหิว, รู้สึกหิว
knew รู้ (กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา know)
meat เนื้อ (เนื้อสัตว์ฯ)
nor ใช้คู่กับ neither,=ไม่, ไม่เหมือนกัน (ตอบคล้อยตามประโยคนำ)
permit อนุญาต, ใบอนุญาต
public ที่สาธารณะ, เปิดเผย
rod ไม้หรือโลหะท่อนกลมยาว
shy ขี้อาย, เหนียมอาย
store เก็บสะสม, ห้องเก็บของ
thought ความคิด, การไตร่ตรอง (กริยาช่อง 2, 3 think)
urge กระตุ้น, ผลักดัน, เร่ง
wrap ห่อ (การห่อของหวัญฯ), ห่ม (การห่มผ้าห่มฯ), ปกคลุม
appear ปรากฏขึ้น
bird นก (สัตว์จำพวกมีปีก)
cement ปูนซีเมนต์, ฉาบหรืออุดด้วยซีเมนต์
consider พิจารณา, ครุ่นคิด, คำนึงถึง
deposit ฝากเงิน (ธนาคาร), เงินวางมัดจำ
eleven จำนวนสิบเอ็ด
field ทุ่งนา
government รัฐบาล
hungry หิว, กระหาย
knife มีด
media สื่อสารมวลชน, ตัวกลาง, สื่อกลาง, (พหูพจน์ของ medium)
normal ปกติ, ธรรมดา
person บุคคล, คน
publication การพิมพ์โฆษณา, สิ่งตีพิมพ์, การประกาศ
role บทบาท, หน้าที่, ภารกิจ
sick ป่วย, ไม่สบาย
storey ชั้นของตึกหรืออาคาร
thousand หนึ่งพัน (เลข 1,000 )
urgent เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน
wreck เรือที่อับปาง, ซากเรือแตก
appetizer ยาเจริญอาหาร, อาหารเรียกน้ำย่อย
birth การเกิด, การคลอด, การออกลูก
cent เหรียญ 1/100 ของดอลล่าร์
consist ประกอบขึ้นด้วย
depression ความเศร้าใจ, ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, ความกดอากาศต่ำ
else อื่นๆ , อย่างอื่น
fierce ดุ, ดุร้าย
governor ผู้ว่าราชการจังหวัด, เจ้าเมือง
hunt ล่า, ล่าสัตว์ ,ตามหา (สิ่งของ)
knit ถัก ชุน (ผ้า), ประสาน (เชื่อมสิ่งต่าง ๆ เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน)
medical ทางการแพทย์
north ทิศเหนือ
personality บุคลิกลักษณะ, บุคลิกภาพ
publish ประกาศ, โฆษณา, ตีพิมพ์
roll ม้วน (ม้วนกระดาษฯ) ,กลิ้ง (กลิ้งหมุนไปตามพื้นฯ)
side ข้าง, ด้านข้าง
storm พายุ
thousandth ลำดับที่พัน
us เรา, พวกเรา
wreckage ซากปรักหักพัง
apple ผลแอปเปิล
birthday วันเกิด
center ตรงกลาง
consonant พยัญชนะ
depth ความลึก, เสียงต่ำ, ความคิดลึกซึ้ง, ความเข้มข้น
embarrass ทำให้ลำบากใจ, ทำให้อึดอัดใจ
fifteen จำนวนสิบห้า
grace ความสง่างาม, ความงดงาม
hunter นายพราน, นักล่าสัตว์
knock เคาะ, กระทุ้ง
medicine ยารักษาโรค
northern เกี่ยวกับทิศเหนือ
persuade ชักชวน, จูงใจ, เกลี้ยกล่อม
pull ดึง, ลาก
roman เกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน, ชาวโรม
sideways ที่เอียงลาดไปทางหนึ่ง, ไปทางข้างๆ
story เรื่องราว, เรื่องเล่า
thread เส้น (ด้าย,ไหมฯ), ร้อยด้าย, ชอนไช, แยงทะลุ
use ใช้, ใช้ประโยชน์, ใช้สอย
wrist ข้อมือ
application ใบสมัครงาน, การร้องขอ, การใช้ (ยาใช้ภายนอก)
biscuit ขนมปังกรอบ
centimeter เซนติเมตร (หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของเมตร)
constant ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, มั่นคง, คงที่
descend สืบสายโลหิต, ร่อนลงมาใกล้พื้นดิน (เครื่องบิน), ลงมา
embassy สถานเอกอัครราชทูต
fifth ลำดับที่ห้า
grade ขั้น, ชั้นเรียน, ระดับคะแนน
hurry รีบเร่ง, รีบร้อน, เร่งด่วน
knot ปม, เงื่อน, ผูกเงื่อน, ขมวดปม, หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเล
medium ขนาดกลาง
nose จมูก (อวัยวะสูดอากาศหายใจ)
pet สัตว์เลี้ยง, กอด, ลูบคลำ
pump การสูบ, เครื่องสูบ (ลม, น้ำ)
romantic บุคคลที่มีลักษณะโรแมนติก, เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่, เต็มไปด้วยจินตนาการ
sight การเห็น, ระยะที่มองเห็นได้
stove เตาไฟ, ตู้อบ
threaten คุกคาม, ขู่เข็ญ
useful มีประโยชน์ (คำแนะนำที่มีประโยชน์ฯ)
write เขียน, เขียนหนังสือ
apply สมัครงาน, ขอความช่วยเหลือ
bit ดอกสว่าน, ของเล็ก ๆ
centimetre ความยาวเป็นเซนติเมตร (1 เมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร)
constitution รัฐธรรมนูญ, สุขภาพร่างกาย
describe บรรยาย, ระบุ
emerge ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา (เสือโผล่ออกมาจากพุ่มไม้)
fifty จำนวนห้าสิบ
gradual ทีละเล็กทีละน้อย, ซึ่งเกิดขึ้นช้าๆ
hurt ทำให้เสียใจ, ทำให้บาดเจ็บ, ทำอันตราย
know รู้, เข้าใจ
meet พบ, แนะนำให้รู้จัก
not ไม่
petrol น้ำมันเบนซิน
punish ลงโทษ, ลงทัณฑ์
roof หลังคา
sign ลงนาม, ลงชื่อ
straight ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา, ตรง (ตรงไป)
three สาม (เลข 3)
useless ไร้ประโยชน์ ไม่มีประโยชน์
writer นักเขียน, ผู้เขียน, นักประพันธ์
appointment การนัดหมาย
bite กัด, การกัด
central ใจกลาง, เกี่ยวกับศูนย์กลาง, ส่วนกลาง
construction การก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง, คำหรือวลีที่ผูกขึ้น
description การพรรณา, การบรรยาย
emergency ภาวะฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
fig ปริมาณนิดเดียว, ต้นไม้หรือผลตระกูลมะเดื่อ
graduate ได้รับปริญญา
husband สามี (ผัว)
knowledge ความรู้
meeting การประชุม, การชุมนุม
note จดบันทึก, โน้ตเพลง
pharmacy ร้านขายยา
pupil นักเรียน, ลูกศิษย์, รูม่านตา, ช่องตาดำ
room ห้อง
signal ให้สัญญาณ
strain ทำให้ตึง (ดึงเชือกตึง), ทำให้เครียด (เพราะหักโหม), ทำให้เคล็ด (กล้ามเนื้อตึง)
threw ขว้าง, ปา, โยน (กริยาช่อง 2 ของ throw)
user ผู้ใช้ (เช่นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์)
wrong ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง
appreciate สำนึกบุญคุณ, เห็นคุณค่า, เล็งเห็น, ยกย่อง
bitter ขม (รสขม), ขมขื่น (ทุกข์ใจ)
centre ใจกลาง, ตรงกลาง
consult ปรึกษาหารือ, ขอความเห็น
desert ทะเลทราย
emotion อารมณ์, ความรู้สึก
fight ต่อสู้
grain เมล็ดข้าว, เม็ด (พืช,ธัญพืชฯ), ลายเนื้อไม้
hut กระท่อม, เข้าอาศัยในกระท่อม
known รู้จัก, จำได้, ทราบ (กริยาช่อง 3 ของ know)
melody เสียงดนตรีที่ไพเราะ, ทำนองเพลง
notebook สมุดบันทึก, เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับหิ้วไปที่ต่าง ๆ
phase ขั้นตอน, ระยะ, ระยะการดำเนินงาน, ระยะโรค
puppet หุ่นกระบอก, หุ่นเชิด
root ราก (ต้นไม้, ผม, ฟัน), รากฐาน, แหล่งที่มา
signature ลายมือชื่อ, ลายเซ็น
strange แปลก, แปลกหน้า
throat คอหอย (บริเวณส่วนหน้าของคอ)
usually ตามปรกติ (เช่นปกติออกจากบ้านเวลา 9.00 น.)
wrongdoing การกระทำผิด
approach เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที
black ดำ, สีดำ
centrum ศูนย์กลาง
consumer ผู้บริโภค (ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ )
deserve สมควรจะได้รับ
emphasis การเน้น, ความสำคัญพิเศษ
figure ตัวเลข, รูปร่าง, ทรวดทรง, ภาพ
gram น้ำหนักเป็นกรัม
ice น้ำแข็ง
labor ผู้ใช้แรงงาน, กรรมกร
melt ละลาย
noted ซึ่งมีชื่อเสียง, เป็นที่สังเกต, เด่น, สะดุดตา
philosophy ปรัชญา, วิชาปรัชญา
purchase ซื้อ, จัดซื้อ
rope เชือก, ผูกด้วยเชือก
significant สำคัญ, มีความหมาย, มีลักษณะสำคัญ
stranger คนแปลกหน้า
through ผ่าน, ผ่านพ้น, ผ่านตลอด
vacant ว่าง (เช่น ห้องว่าง), เหม่อ, ใจลอย
wrote เขียนหนังสือ (กริยาช่อง 3 ของ write)
appropriate นำเอามาใช้ส่วนตัว, เหมาะเจาะ
blade ใบมีด, ใบพัด, ใบจักร,ใบกังหัน, ใบไม้ที่มีลักษณะเรียวยาว
century ศตวรรษ (จำนวน 100 ปี)
contain บรรจุ
design ออกแบบ (บ้าน ฯ)
emphasize เน้น,ให้ความสำคัญ
file แฟ้มเอกสาร, แฟ้มข้อมูล, เดินแถว, ตะไบ
grammar หลักไวยากรณ์
icy เย็นจัด, เหมือนน้ำแข็ง
laboratory ห้องทดลอง, ห้องค้นคว้า, ห้องวิจัย
member สมาชิก
nothing ไม่มีอะไร, ไม่มีเลย
phone โทรศัพท์, พูดโทรศัพท์
pure บริสุทธิ์, สะอาด, หมดจด, พันธุ์แท้
rose ดอกกุหลาบ, ต้นกุหลาบ
silence ความเงียบ, ความนิ่ง, การไม่พูด
strategy ยุทธวิธี, กลยุทธ์, แผนการณ์
throughout โดยตลอด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
vacation ช่วงลาพักผ่อน, ช่วงปิดภาคเรียน
yard สนามที่มีรั้วล้อม, หลา (ระยะความยาว)
approve เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ
blame กล่าวโทษ, ตำหนิ
ceremony พิธีการ, ระเบียบแบบแผน
container ตู้บรรจุสินค้า, ที่ใส่ของ
desire ปรารถนา (ต้องการ, ประสงค์, อยากได้)
empire อาณาจักร
fill ทำให้เต็ม, เติมเต็ม, บรรจุเต็ม
grand ใหญ่โต, โอ่โถง, หรูหรา
idea ความคิดเห็น
labour ชนชั้นแรงงาน, กรรมกร (เขียนแบบอังกฤษ)
membership การเป็นสมาชิก, จำนวนสมาชิกทั้งหมด
notice ข้อสังเกตุ, การแจ้งล่วงหน้า
photograph ถ่ายรูป, ถ่ายภาพ
purple สีม่วง
rough ขรุขระ, ไม่เรียบ, หยาบ, มีพายุรุนแรง
silent นิ่งเงียบ (ไม่ส่งเสียง)
straw ฟางข้าว, กองฟาง, หลอดดูด (น้ำ)
throw ขว้าง, ปา
vacuum สูญญากาศ
yawn การหาว (ง่วงนอนจึงหาว)
approximate ประมาณ, ใกล้เคียง
blank ว่าง, ว่างเปล่า, ช่องว่าง
certainly อย่างแน่นอน
contemporary อยู่ในสมัยเดียวกัน, ร่วมสมัย, รุ่นเดียวกัน, ร่วมยุค
desk โต๊ะ
employ การจ้าง, การว่าจ้าง
film ภาพยนตร์, ฟิล์มถ่ายรูป
grandchild หลาน (ลูกของลูก)
ideal อุดมคติ, อุดมการณ์, สิ่งที่ดีเลิศ
lack การขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ
memorial สิ่งเตือนความจำ, ที่ระลึก, อนุสรณ์
noun คำนาม
photographer ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป
purpose วัตถุประสงค์, ความมุ่งหมาย
round รอบ, โดยรอบๆ, โดยทั่วถึง (ดูรอบ ๆ บ้านฯ)
silk เส้นไหม, เกี่ยวกับผ้าไหม
stream ลำธาร, กระแสน้ำ, การไหลที่ต่อเนื่อง
thrown โยน, ขว้าง, ปา (กริยาช่อง 3 ของ throw)
valid ถูกต้อง (ตามกฎหมาย), ซึ่งมีเหตุผล
year ปี (12 เดือนเป็น 1 ปี)
April เดือนเมษายน
blanket ผ้าห่ม, สิ่งที่ปกคลุม
certificate หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ
content สารบัญ
desperate หมดหวัง, เต็มไปด้วยอันตราย
employee ลูกจ้าง
final สุดท้าย
granddaughter หลานสาว
identify ระบุชื่อ, ชี้ตัว, จำแนกแยกแยะ
ladder บันได
memory ความจำ, ความทรงจำ
novelist ผู้ประพันธ์, นักแต่งนวนิยาย
phrase วลี, กลุ่มคำศัพท์
purse กระเป๋าใส่เงินขนาดเล็ก
route ทาง, เส้นทาง (สำหรับเดิน หรือสำหรับยานพาหนะ)
silly โง่, เซ่อ, เหลวไหล
street ถนน
thumb นิ้วหัวแม่มือ
valley หุบเขา
yearly ประจำปี, ปีละครั้ง, รายปี
arch โครงสร้างที่มีรูปโค้ง
bleed เลือดออก, ถ่ายเลือด
chain โซ่, ล่ามโซ่
contest การต่อสู้กัน, การแข่งขัน, การโต้แย้ง
despite ถึงแม้ว่า, ถึงอย่างไรก็ตาม
employer นายจ้าง, ผู้ว่าจ้าง
financial เกี่ยวกับการเงิน
grandfather ปู่, ตา
identity เอกลักษณ์, รูปพรรณ
lady สุภาพสตรี
men ผู้ชาย (พหูพจน์ของ man)
November เดือนพฤศจิกายน
physical ทางร่างกาย, กายภาพ, เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติ
pursue ไล่ตาม, ติดตาม (ขับรถไล่ตาม), ดำเนินการต่อไป (ติดตามผลงาน)
routine งานประจำ, หน้าที่ประจำ (งานที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ)
silver ธาตุเงิน, ทำด้วยเงิน
strength ความแข็งแรง, กำลัง, พลัง
thunder ฟ้าร้อง, เสียงฟ้าร้อง, เสียงขู่คำราม
valuable มีคุณค่า, มีราคา, มีประโยชน์
yellow สีเหลือง
archeology โบราณคดี
bless อวยพร, ให้พร
chair เก้าอี้
context ปริบท, ข้อความเป็นตอนๆ
dessert ของหวาน, ขนมหวาน
employment การจ้าง, การว่าจ้าง
find หา
grandmother ย่า, ยาย
if ถ้า, สมมุติว่า
laid วางลง, วางไข่, ปู,พาด, คลี่ (กริยาช่อง 2, 3 ของ lay)
mend ซ่อมแซม, แก้ไข, ปะ, ทำให้ดีขึ้น
now ตอนนี้, เดี๋ยวนี้
physics วิชาฟิสิกส์
push ดัน, ผลัก
row แถว (เรียงเป็นแถว) , การพายเรือ, เสียงดังอึกทึกครึกโครม
similar เหมือนกัน
stress การเน้น, การลงเสียงหนัก, ความตึงเครียด, การบีบคั้น
Thursday วันพฤหัสบดี
value มีมูลค่า (เป็นเงินฯ), มีความพอใจ
yes ไช่, ครับ, จ้ะ
are เป็น, อยู่, คือ (ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be)
blew เป่าลม, พัด (ใช้กับลม เช่น ลมแรง), (กริยาช่อง 2 ของ blow)
chairman ประธานในที่ประชุม
continent ทวีป
destroy ทำลาย, ล้างผลาญ, สังหาร
empty ว่างเปล่า
fine ดี, สบายดี, ปรับ (ค่าปรับ)
grandson หลานชาย
ignore ไม่เอาใจใส่, เพิกเฉย, ละเลย
lake ทะเลสาบ
mental ทางใจ, ในใจ, เกี่ยวกับจิตใจ
nowadays ในปัจจุบันนี้, ในยุคนี้
pianist นักเล่นเปียโน
put วาง, ใส่
royal เกี่ยวกับราชวงศ์, ราช, หลวง
simple ง่าย, พื้นฐาน
stretch ขึง, ดึง, ,ยืด (ขึง, ดึงเชือกฯ)
thus ด้วยเหตุนี้
vapor ไอน้ำ, กลายเป็นไอ
yesterday เมื่อวานนี้
area พื้นที่, บริเวณ
blind ตาบอด, จักษุพิการ
chairperson ประธาน
continue ทำต่อไป
destruction การทำลาย, วิธีทำลาย
enable ทำให้เป็นไปได้, ทำให้สามารถ (เงินทำให้สามารถซื้ออาหารได้)
finger นิ้วมือ (คลำด้วยนิ้วมือ)
grant อนุญาต, ยอมให้
ill ไม่สบาย, ป่วย
lamp ตะเกียง, โคมไฟ
mention การกล่าวถึง, การพาดพิงถึง, การอ้างถึง
nowhere ไม่มีที่ไหน
piano เปียโน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง)
quality คุณภาพ, คุณสมบัติ
rub การถู, การขัด, การเสียดสี
since ตั้งแต่, นับตั้งแต่
strict เข้มงวด, เคร่งครัด (กฎระเบียบ) , แน่นอน, แท้จริง (ถูกต้องอย่างแท้จริง)
ticket ตั๋ว, บัตรอนุญาต
variety ความหลากหลาย, การแสดงหลายชนิด
yet ยัง, ยังคง, ยังมี
argue โต้เถียง
block ก้อนใหญ่, ชิ้นใหญ่, กีดขวาง, กั้นทาง
chalk ชอล์กสำหรับเขียนกระดาน, เขียนด้วยชอล์ก
continuous ต่อเนื่องกัน (ไม่ขาดระยะ)
detail รายละเอียด
enclose โอบรอบ, สร้างรั้วล้อม, สอดไว้ใน (ซองจดหมาย, ห่อสิ่งของ)
finish เสร็จ, สำเร็จ
grape องุ่น
illegal ผิดกฎหมาย
land พื้นดิน, แผ่นดิน
menu รายการอาหาร
nuclear เกี่ยวกับนิวเคลียร์
pick หยิบ, จับ, ขุด, ,เด็ด, เก็บ, ถอน
quarrel การทะเลาะวิวาท, โต้เถียง
rubber ยาง, ยางลบ
sincerely อย่างจริงใจ
strike การหยุดงานประท้วง, การโยนลูกสไตร์ค (โบว์ลิ่ง)
tidy เป็นระเบียบ, สะอาดหมดจด
various ต่างๆ, หลากหลาย, นานาชนิด
you ท่าน, คุณ
argument การโต้เถียง, การโต้คารม
blond สีบลอนด์, สีเหลืองอ่อนๆ
challenge การท้าทาย
contract ทำสัญญา, ข้อตกลง
detective นับสืบ
enclosure การปิดล้อม, สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่แนบมา
fire ไฟ (กองเพลิง), เลิกจ้าง (ไล่ออกจากงาน)
graph กราฟ, เส้นกราฟ
illness ความเจ็บป่วย, ความไม่สบาย
landscape ทิวทัศน์, ลักษณะภูมิประเทศ
mercy ความเมตตา, ความกรุณาปรานี
number หมายเลข, ใส่ลำดับเลข
picnic ไปเที่ยวนอกบ้านพร้อมนำอาหารไปรับประทาน
quart หน่วยความจุเท่ากับ 1/4 แกลลอน
rubbish สิ่งที่ไร้สาระ, ขยะ
sing ร้องเพลง
string เชือก, ด้าย
tie ผูก, มัด
vary เปลี่ยนแปลง, แปรปรวน, ขึ้นๆ ลงๆ (สิ้นค้าเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฯ)
young หนุ่ม, สาว, อายุน้อย
arise เกิดขึ้น (เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร), ลุกขึ้น (ลุกขึ้นจากเตียง)
blood โลหิต, เลือด
chamber ห้อง (ห้องนอน, ห้องพัก, ห้องโถง), ลำกล้อง (ปืน)
contrast แตกต่างกัน
determine กำหนด (วันประชุมฯ) ,ตกลงใจ (ในการจะทำการใดๆ)
encounter เผชิญหน้า, การพบปะกันโดยบังเอิญ
fireman เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
grass หญ้า
illustrate อธิบายหรือแสดงให้เห็น โดยใช้ภาพหรือตัวอย่างอื่น ๆ ประกอบการอธิบาย
language ภาษา
mere เพียงเท่านั้น
numeral ตัวเลข, เป็นตัวเลข
picture รูปภาพ
quarter เศษหนึ่งส่วนสี่ (หนึ่งในสี่ส่วน), 15 นาที
rude หยาบคาย, ไม่สุภาพ, หยาบ,ไม่ประณีต
singer นักร้อง
strip ลอก, ปอก, เปลื้องเสื้อผ้า, แผ่นยาว, ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง
tiger เสือ
vast กว้างใหญ่, ไพศาล, มากมาย, กว้างขวาง
younger คนที่มีอายุอ่อนกว่า
arm แขน
blouse เสื้อสตรี (เสื้อคลุมสั้น)
champion ผู้ชนะเลิศ
contribute ให้ (เพื่อช่วยเหลือ), บริจาค, ส่งเรื่องเขียน (บทความ) ไปตีพิมพ์
develop พัฒนา
encourage ให้กำลังใจ, ส่งเสริม, สนับสนุน
fireplace เตาผิง
grateful สำนึกในบุญคุณ, รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
image รูปจำลอง, สิ่งที่ทำขึ้นให้เหมือนกันกับอีกสิ่งหนึ่ง
laptop เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดที่เป็นแบบกระเป๋าหิ้ว
merry ร่าเริง, สนุกสนาน, ครึกครื้น
nurse นางพยาบาล
pie ขนมพาย (ขนมยัดไส้ที่มีเปลือกกรอบ)
queen ราชินี
ruin ทำความเสียหาย, ความหายนะ, ซากปรักหักพัง
single เดี่ยว, อย่างเดียว, คนเดียว
stripe ลายยาวเป็นทางๆ, รอย (เฆี่ยน,โบย)
tight แน่นหนา, คับแน่น
vegetable ผัก, พืชผัก
your ของคุณ
armor เสื้อเกราะ
blow เป่า, พัด (เกี่ยวกับลม เช่นลมพัดแรง)
chance โอกาส
control การบังคับ, การควบคุม
device อุปกรณ์, เครื่องมือ, แผนการ, อุบาย
end ตอนจบ, ท้าย
firework ดอกไม้ไฟ
grave หลุมฝังศพ, สุสาน, ป่าช้า
imaginary เพ้อฝัน, เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ
large ใหญ่, ใหญ่โต
mess ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ
nut ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง
piece ชิ้น, อัน, แผ่น
question คำถาม
rule ปกครอง, กฎ, หลัก, ข้อบังคับ, ระเบียบ
singular เป็นเอกพจน์, ดีเลิศ, เป็นเอกเทศ, เฉพาะตัว
stroke วิธีตีลูกในกีฬา, จังหวะที่ลุกสูบเครื่องยนต์, การลูบคลำ
till จนกระทั่ง, จนถึง
vehicle ยานพาหนะ, ยานยนต์
yourself ด้วยตัวคุณเอง
arms อาวุธ
blue สีน้ำเงิน (light blue สีฟ้า)
change เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, เงินทอน
convenient สะดวก, ที่ใช้สะดวก, เหมาะสม
devil ปิศาจ, ผี, ภูตผี
enemy ศัตรู
firm แข็งแรง, มั่นคง, เหนียวแน่น
gravity แรงดึงดูดของโลก
imagination จินตนาการ (ความนึกคิด)
last ในที่สุด, ล่าสุด
message ข่าวสาร, ข้อความ
nylon เส้นใยไนล่อน
pig หมู, สุกร
quick รวดเร็ว
ruler ไม้บรรทัด, ผู้ปกครอง
sink อ่างสำหรับล้าง (ชาม, จานฯ), จมลง, จมหายไป
strong แข็งแรง, เข้มแข็ง
time เวลา
venture การเสี่ยงภัย
youth วัยหนุ่ม วัยสาว
army กองทัพบก
board แผ่นกระดาน, คณะกรรมการ
channel ช่อง (ของสถานีโทรทัศน์)
convention สนธิสัญญา (ข้อตกลง), การประชุม
devote มอบให้, อุทิศ ,สละ
energy พลังงาน, พลัง
first ที่หนึ่ง, อย่างแรก
gray สีเทา
imagine จินตนาการ, วาดมโนภาพ
late สาย, ล่าช้า
messenger คนส่งข่าว, ผู้ส่งสาร
obedience การเชื่อฟัง, การอยู่ในโอวาท
pile เสาเข็ม, ตอม่อ, กอง (รวมเป็นกอง), หม้อแบตเตอรี่แห้ง, ริดสีดวงทวาร
quiet เงียบ, สงบเงียบ
rumour ข่าวลือ
sir ครับผม, ค่ะท่าน, คำนำหน้าตำแหน่งขุนนาง, คำขึ้นต้นจดหมาย
struck การหยุดงานประท้วง (กริยาช่อง 2, 3 ของ strike)
timetable ตารางเวลา (ตารางสอน, ตารางรถไฟ ฯ)
verandah ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า
zero เลขศูนย์(0), เครื่องหมายศูนย์
around รอบ ๆ, โดยรอบ
boat เรือ ( เรือลำเล็ก)
chapter ตอน, บท (ของหนังสือหรืองานเขียน)
conversation การสนทนา
diagram แผนภาพ, แสดงด้วยแผนภาพ, แผนผัง
enforce บังคับให้กระทำ, ใช้กำลังบังคับ, ทำให้ปฏิบัติตาม
fish ปลา
great ดีมาก, ยอดเยี่ยม
immediate ฉับพลัน, ทันที
later ถัดมา, อันต่อมา, ส่วนหลัง
met พบปะ, บรรจบกัน (กริยาช่อง 2, 3 ของ meet)
obedient เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท
pillow หมอน, หนุนหมอน
quit จากไป, ละทิ้ง, เลิก, หยุด, ปลด (หนี้), ลาออก
run วิ่ง
sister น้องสาวหรือพี่สาว
structure โครงสร้าง, สิ่งก่อสร้าง
tin ดีบุก (ธาตุดีบุก)
verb คำกริยา
zone เขต, ย่าน, บริเวณ
arrange จัดการ, เตรียมการ (ประชุมฯ)
body ร่างกาย
character บุคลิก, ลักษณะนิสัย
convert เปลี่ยน (แลกเปลี่ยนเงินฯ), เปลี่ยนความเชื่อ (เป็นศาสนาอื่น, ความคิด)
diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง
engage หมั้น, หมั้นหมาย
fisherman ชาวประมง
greater เกี่ยวกับเมืองและชานเมือง
immigration การอพยพเข้าเมือง
later ในภายหลัง, ต่อมา
metal โลหะ, ธาตุโลหะ
obey เชื่อฟัง, ยอมตาม, อยู่ในโอวาท
pilot นักบิน
quite ทั้งหมด, ทั้งสิ้น
rural เกี่ยวกับชนบท, เกี่ยวกับการเกษตร
sit นั่ง
struggle ต่อสู้, ดิ้นรน, ฝ่าฟัน, ตะเกียกตะกาย
tiny เล็กน้อย, จิ๋ว, กระจิริด
version เรื่องเล่า, คำแปล, บทแปล, ฉบับ
zoo สวนสัตว์
*****
*****
click บรรทัดนี้เพื่ออ่านบทความ "ใช้ windows 7 อ่าน font ไทยในโปรแกรมไม่ออก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น