. ... รายชื่อศัพท์ ม.3 คำที่ 1 - 1000 | FreewareACPYU

หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อศัพท์ ม.3 คำที่ 1 - 1000

1 abandon ทิ้ง
2 booth ร้านขายของในงานเทศกาล, แผงลอย 
3 contribution การบริจาค, การช่วยเหลือ 
4 episode ครั้ง, คราว, ฉาก, ตอน 
5 grown เติบโต, เป็นผู้ใหญ่ 
6 lane ช่องทาง 
7 number ตัวเลข 
8 purple สีม่วง 
9 showing การแสดง 
10 thunder ฟ้าร้อง, เสียงฟ้าร้อง 
11 ability ความสามารถ
12 bore เบื่อ, ทำให้น่าเบื่อ 
13 control ควบคุม 
14 equally อย่างเท่าเทียมกัน 
15 grown-up ผู้ใหญ่ 
16 language ภาษา 
17 nursery ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก, ที่เพาะต้นไม้ 
18 purpose ความประสงค์, ความมุ่งหมาย 
19 shrimp กุ้ง 
20 thus เช่นนี้, ดังนี้, ด้วยเหตุนี้ 
21 abnormal ผิดปกติ
22 bored เบื่อหน่าย 
23 controversial ชอบโต้คารม 
24 equation สมการ 
25 guarantee การรับประกัน 
26 laptop เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
27 nursery school โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้น
28 purse กระเป๋าเล็ก ๆ, ถุงเงิน 
29 shrink น้อยลง, หด, หลบหน้า, กลัว 
30 tick เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา, เครื่องหมายขีด 
31 about ประมาณ, ราว ๆ
32 boring น่าเบื่อหน่าย 
33 convenience ความสะดวก, เครื่องให้ความสะดวก 
34 equip ตระเตรียม, จัดหา, ติดตั้ง 
35 guard เครื่องป้องกันภัย, ยาม, ผู้พิทักษ์ 
36 large ส่วนใหญ่, ใหญ่, โต 
37 nutritional ทางอาหาร 
38 push ผลัก, ดัน 
39 shy ขี้อาย 
40 ticket ตั๋ว 
41 above เหนือ, เกิน, พ้น, บน
42 borrow ยืม 
43 convenient สะดวก 
44 equipment  การจัดเตรียม,อุปกรณ์ 
45 guess เดา 
46 laser แสงกล้า, แสงเลเซอร์ 
47 nutritious ซึ่งบำรุงสุขภาพ 
48 put ตั้ง, บรรจุ, วาง, เก็บ, ใส่ 
49 sick ป่วย 
50 tie สายสัมพันธ์ 
51 above all สิ่งที่สำคัญที่สุด, เหนือสิ่งอื่นใด
52 botanical เกี่ยวกับพืช 
53 conventional ประเพณีนิยม 
54 erase ลบออก 
55 guest อาคันตุกะ, แขก 
56 last ที่แล้วมานี้, คราวสุดท้าย, อันหลังที่สุด 
57 oar ไม้พาย 
58 put away เก็บ, เอาไปเก็บ, กิน, ดื่ม 
59 sidewalk ทางเท้า 
60 tiger เสือ 
61 abroad ในต่างประเทศ, ไปต่างประเทศ
62 both ทั้งสอง, ทั้งคู่ 
63 convertible ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
64 erect ลุก, ชะลูด, ชู, ตั้ง, ตั้งชั้น 
65 guesthouse บ้านรับรอง 
66 late สาย 
67 obey เชื่อฟัง, ยินยอม 
68 put into แปล, ใส่เข้าไป 
69 sign สัญลักษณ์ 
70 tightly อย่างรัดกุม, อย่างแน่น 
71 absence การไม่อยู่, การขาด
72 bother รบกวน, ทำให้วุ่นวาย 
73 cook ทำกับข้าว, ประกอบอาหาร 
74 erupt ระเบิด 
75 guide แนะแนว 
76 laugh หัวเราะ 
77 object สิ่งของ 
78 put off เลื่อน 
79 signal สัญญาณ, สัญลักษณ์ 
80 tile กระเบื้อง 
81 absent ไม่อยู่, ขาด
82 bottle ขวด 
83 cool  เย็นสบาย 
84 escalator บันไดเลื่อน 
85 guidebook หนังสือคู่มือทัศนาจร 
86 laughing การหัวเราะ 
87 obligation ข้อตกลง, การบังคับ 
88 put on สวม, แสร้งทำ, แสดง 
89 significant ซึ่งมีความหมาย, มีความสำคัญ 
90 time เวลา, กาลเวลา 
91 accent การเน้นเสียง, สำเนียง
92 bottom ก้น, พื้นฐาน 
93 corn  ข้าวโพด 
94 escape รอดพ้นจาก, หนีออกมาจาก 
95 guitar กีตาร์ 
96 laundry โรงซักรีด 
97 obligatory เป็นพันธะ 
98 put out เคือง, ไล่ออก, ดับไฟ 
99 silly คนโง่, คนทึ่ม 
100 timecard บัตรออกนอกเวลา 
101 acceptable สมควรรับเอาไว้, สามารถรับได้
102 bounce เด้ง, กระโดด, กระทบ 
103 corner มุม, หัวเลี้ยว 
104 especially  อย่างพิเศษ,เฉพาะตัว 
105 gum ยางไม้, หมากฝรั่ง 
106 law กฎหมาย, ข้อบังคับ 
107 obvious ชัดเจน 
108 put up จัดตั้ง, สร้าง 
109 silver สีเงิน 
110 time-consuming ที่สั้นเปลืองเวลามาก, เสียเวลามาก 
111 access ไปหาได้, เข้าถึง
112 bow โค้ง 
113 correct ทำให้ถูกต้อง 
114 essential จำเป็น, มีสาระ 
115 guy คนนั้นคนนี้ 
116 lawyer ทนายความ 
117 occasionally เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส 
118 puzzle ปริศนา 
119 similar คล้าย, เหมือน 
120 timetable ตารางเวลา 
121 accessible ที่สามารถเข้าได้
122 bowl การโยนโบว์ลิ่ง, ลูกโบว์ลิ่ง 
123 correctly อย่างถูกต้อง 
124 establish สร้าง, สถาปนา 
125 gym โรงยิม 
126 lazy  เกียจคร้าน 
127 occupation อาชีพ, การยึดครอง 
128 pyramid พีระมิด 
129 similarity ความเหมือน, ความคล้ายคลึงกัน 
130 tip เงินรางวัล 
131 accessory เครื่องประดับตามสมัยนิยม, สิ่งประกอบ
132 box กล่อง 
133 correspondence ความสอดคล้อง, การติดต่อกันทางจดหมาย 
134 ethic หลักจริยธรรม 
135 gypsum แร่สีขาวคล้ายชอล์ก, แร่ยิปซั่ม 
136 lead นำพา, จูง, ชักจูง 
137 occur เกิดขึ้น 
138 quadrant สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
139 simple ชัดเจน, เรียบ, ง่าย 
140 tipping การกระดก, การเท, การผลัก 
141 accident อุบัติเหตุ
142 boy เด็กผู้ชาย 
143 corridor ระเบียง 
144 etiquette มารยาท, สมบัติผู้ดี 
145 habit  ความเคยชิน 
146 leaflet ใบปลิว 
147 octopus ปลาหมึกยักษ์มีงวงแปดงวง, ปลาหมึกสาย 
148 quantity จำนวน 
149 simultaneous ที่พร้อมกัน 
150 tired เหนื่อย 
151 accidentally โดยบังเอิญ, อุบัติเหตุ
152 boyfriend เพื่อนชาย 
153 cosmetic เครื่องสำอาง 
154 evaluation ประเมินผล 
155 habitat  ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์ 
156 leak รูรั่ว, รอยร้าว 
157 offensive ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง, ก้าวร้าว 
158 quarter ในสี่ส่วนที่เท่ากัน 
159 since ตั้งแต่, ตั้งแต่นั้นมา, เมื่อ 
160 title ตำแหน่ง 
161 accommodation การปรับตัว, สิ่งอำนวยความสะดวก
162 brace เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน 
163 cost ทุน, ค่าใช้จ่าย 
164 evaporate ทำให้ระเหย 
165 haggis อาหารเครื่องในของแกะหรือลูกวัว 
166 lean เอียง, ลาด 
167 offer ยกให้, เสนอ, ให้โอกาส 
168 quaver สั่น 
169 sincere จริงใจ, น้ำใสใจจริง 
170 today ทุกวันนี้, ในวันนี้, วันนี้ 
171 accomplish ทำสำเร็จ, บรรลุผล
172 bracelet กำไลมือ, กุญแจมือ 
173 costume เครื่องแต่งกาย 
174 evening ตอนเย็น 
175 hair ผม, ขน 
176 learn เรียนรู้ 
177 often บ่อย ๆ, มัก, หลายครั้ง 
178 queen พระราชินี 
179 sincerely อย่างใจจริง 
180 together ด้วยกัน 
181 according ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ
182 brain สมอง, สติปัญญา, คนฉลาด 
183 cotton ฝ้าย 
184 event เหตุการณ์, ผล 
185 hairbrush หวีแปรง 
186 least น้อย, เล็ก, สักครู่, สักหน่อย 
187 oh ความประหลาด 
188 question คำถาม 
189 single เดี่ยว,โสด 
190 toiletry สิ่งที่จะใช้เมื่อจะทำความสะอาดเช่น สบู่, ครีม 
191 according to ฉะนั้น, ตาม, ตามนั้น
192 brainstorm ระดมความคิด 
193 cough  เสียงไอ, การไอ 
194 ever ตลอดไป 
195 haircut  การตัดผม 
196 leather หนังฟอก 
197 oil น้ำมัน 
198 questionnaire แบบสอบถาม 
199 single out เอาออกคนหนึ่ง, เลือกเฟ้น 
200 tomato มะเขือเทศ 
201 account บัญชี, รายงาน
202 brave กล้าหาญ, อดทน, ฝ่าผจญ 
203 council สภา, คณะผู้แทน 
204 every ทุกๆ 
205 hairdresser  ช่างตัดผม 
206 leave  ออกไป, ออกจาก 
207 OK ถูกต้อง 
208 queue ผมเปีย 
209 sister พี่, น้องสาว 
210 tomb หลุมฝังศพ 
211 accountant สมุห์บัญชี
212 bravery ความกล้าหาญ, การไม่กรงกลัว 
213 counsel การให้คำแนะนำ, ปรึกษา 
214 everywhere ทุกหนทุกแห่ง 
215 hairdryer เครื่องเป่าผม 
216 leg ขา 
217 okay ใช้ได้ 
218 quickly รวดเร็ว 
219 sister-in-law น้องสะใภ้ 
220 tomorrow พรุ่งนี้ 
221 accurately อย่างแม่นยำ
222 bread ขนมปัง 
223 counselor ผู้ให้คำปรึกษา 
224 evidence หลักฐาน 
225 half ครึ่ง 
226 legendary ซึ่งเป็นนิทาน, ซึ่งไม่มีหลักฐาน 
227 old เก่า, เก่าแก่, ชรา 
228 quiet เงียบ, เงียบลง, ระดับ 
229 site ตำแหน่ง, เขตที่ 
230 tone น้ำเสียง 
231 achieve บรรลุผล, ได้รับ
232 break ทำแตก, ทุบ, ทำลาย 
233 count นับ 
234 evil ความชั่ว, ความเลวร้าย 
235 hamburger เนื้อบด, แฮมเบอร์เกอร์ 
236 legislation กฎหมาย, ข้อบังคับ 
237 old-fashioned สมัยนิยมเก่า 
238 quietly เงียบ, เงียบลง, อย่างสงบ 
239 situation สถานการณ์ 
240 too ด้วย 
241 achievement ความสำเร็จ
242 breakdown ความล้มเหลว, การเลิกล้ม 
243 countable นับได้ 
244 exactly เที่ยง, แน่นอน, ถูกต้องโดยแท้ 
245 hammer  ค้อน 
246 leisure เวลาว่าง 
247 olive ต้นมะกอก 
248 quilt ผ้าคลุมตียง 
249 size ขนาด 
250 tool เครื่องมือ,อุปกรณ์ 
251 acrobat นักกายกรรม
252 breakfast อาหารเช้า 
253 counter เคาน์เตอร์ 
254 exam การสอบ, การทดสอบ 
255 hammock เปลญวน 
256 lemon มะนาว 
257 omelet ไข่เจียว 
258 quit ยุติ, เลิก 
259 skate รองเท้าสเกต 
260 toothache อาการปวดฟัน 
261 across ขวาง, ข้าม, ตามขวาง, ผ่านข้าม
262 breakthrough การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ 
263 country ประเทศ 
264 examination การสอบ, การสอบสวน 
265 handout บริจาค, มอบให้ 
266 lemonade น้ำมะนาว 
267 on time ตรงตามกำหนดเวลา 
268 quite เต็มที่, ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์ 
269 sketch ภาพร่าง, เรื่องราวสั้น 
270 toothbrush แปรงสีฟัน 
271 act กระทำ, แสดง
272 breath ลมหายใจ 
273 countryside ชนบท 
274 example เป็นตัวอย่าง, ตัวอย่าง, แบบอย่าง 
275 handful กำมือหนึ่ง, งานเต็มมือ 
276 lend ให้ยืม 
277 once ครั้งหนึ่ง 
278 quiz การสอบถาม 
279 skill ความสามารถ, ความชำนาญ 
280 toothpaste ยาสีฟัน 
281 act out แสดงท่าทาง
282 breathing การหายใจ, การหยุดพัก 
283 couple คู่, สามีภรรยา, คู่หมั้น 
284 excellent ดีเด่น, ดีงาม 
285 handicraft งานฝีมือ 
286 length ความยาว, ระยะทาง 
287 onion หัวหอม 
288 quotation ถ้อยคำที่คัดมาจากกวี, อ้างคำพูด 
289 skilled ชำนิ ชำนาญ 
290 top ส่วนบน 
291 acting รักษาการ, ว่าที่
292 breathtaking น่างงงวย, น่าใจหาย, น่าทึ่ง 
293 courage ความกล้าหาญ 
294 exchange แลกเปลี่ยน 
295 handkerchief ผ้าเช็ดหน้า 
296 lengthen ทำให้ยาวขึ้น 
297 onlooker ผู้ชม 
298 race การแข่งขัน, กระแสน้ำ, ร่องน้ำ 
299 skin ผิวหนัง 
300 topic หัวข้อ 
301 action การแสดง
302 breed ก่อ, เกิด, ผสมพันธุ์ 
303 course หลักสูตร 
304 exchange student  นักเรียนแลกเปลี่ยน 
305 handle ดูแล, ถือ, จัดการ 
306 lens เลนส์ 
307 only เท่านั้น 
308 racket ไม้ตีเทนนิสและอื่น ๆ 
309 skirt กระโปรง 
310 torture การทรมาน 
311 action film หนังบู้
312 breeze ลมอ่อนๆ, งานเบาๆ 
313 courtesy ความสุภาพ, มารยาท, อัธยาศัยดี 
314 excited ตื่นเต้นดีใจ 
315 handsome หล่อ 
316 leopard เสือดาว 
317 onto ไปบน, ไปยัง 
318 radical รากของคำ, หน่วยที่เป็นราก, หัวรุนแรง 
319 sky ท้องฟ้า 
320 total จำนวนทั้งหมด 
321 activity กิจกรรม
322 bride  เจ้าสาว 
323 cousin ลูกพี่ลูกน้อง 
324 excitement สิ่งที่น่าตื่นเต้น 
325 handwritten ที่เขียนด้วยลายมือ 
326 let อนุญาต 
327 opalescent เป็นสีน้ำนม 
328 radio วิทยุ 
329 skydiving กีฬาที่คนกระโดดจากเครื่องบิน 
330 tote รวมยอด, คำนวณ, ชาม 
331 actor นักแสดง
332 bridge สะพาน 
333 cover ปกคลุม 
334 exciting น่าตื่นเต้น 
335 hang แขวน 
336 letter จดหมาย 
337 open เปิด 
338 raft แพ 
339 skylight หน้าต่างบนหลังคา, แสงบนท้องฟ้า 
340 touch สัมผัส 
341 actress นักแสดงหญิง
342 brief ชั่วคราว, รวบรัด 
343 craft งานศิลปะที่ทำด้วยมือ 
344 exclamation การร้องอุทาน 
345 hang out พักอยู่, เตร็ดเตร่ 
346 lettuce  ผักกาดหอม 
347 operate ทำงาน, ผ่าตัด 
348 railway ทางรถไฟ 
349 slam  ปิดดังปัง 
350 tough ยาก 
351 actually ความเป็นจริง, ที่จริง, แท้จริง, โดยปกติแล้ว
352 briefcase กระเป๋าหิ้วสำหรับใส่เอกสาร 
353 crash ชน, ปะทะ 
354 exclusive แต่ผู้เดียว, ผูกขาด 
355 hang up ลังเล, เลื่อน, ขัดขวาง 
356 level ระดับ, ชั้น 
357 opinion ข้อคิดเห็น 
358 raincoat เสื้อกันฝน 
359 slap การตบ 
360 tour การท่องเที่ยว 
361 add เพิ่ม, เสริม, เติม, บวก
362 bright แจ่มใส, ฉลาด, สดใส 
363 crater ปากปล่องภูเขาไฟ 
364 exclusively นอกจาก, ไม่นับ, เว้นไว้แต่ 
365 happen ปรากฏ, เกิดขึ้น 
366 library ห้องสมุด 
367 opposite ตรงกันข้าม 
368 rainy ซึ่งมีฝนตก 
369 sled เลื่อนหิมะ, แคร่ 
370 tour guide มัคคุเทศก์นำเที่ยว 
371 addict ผู้ที่ติดสารเสพติด
372 brightly มีชีวิตชีวา 
373 crawl คลาน, เลื้อย, แล่นคลาน 
374 exercise  การออกกำลังกาย 
375 happy โชคดี, มีความสุข 
376 license ใบอนุญาต 
377 optimistic การมองโลกในแง่ดี 
378 raise เงย (หน้า), เปิด (หมวก), เพาะปลูก 
379 sleep นอน 
380 tourist นักท่องเที่ยว 
381 addiction การบวก, การเพิ่มเข้ามา
382 brilliant ฉลาดมาก,โชติช่วง 
383 craze ความหลงใหลคลั่งไคล้, สิ่งที่คลั่งไคล้กัน 
384 exhaust ใช้หมด, ทำให้อ่อนเพลีย 
385 hard แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก 
386 lie โกหก 
387 option การเลือก, ทางเลือก 
388 ranch ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่,ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ 
389 sleepy ขี้เซา, ง่วง , อย่างง่วง 
390 towards ไปทาง, ท่าที(ต่อ) 
391 address ตำบลที่อยู่, จ่าหน้าซอง
392 bring นำมา 
393 crazy บ้า 
394 exhaustive ซึ่งใช้หมด, ซึ่งทำให้หมดกำลัง 
395 hardly เกือบจะไม่, แทบจะไม่, ไม่ค่อยจะ 
396 life ชีวิต 
397 or มิฉะนั้น, หรือ 
398 range แถว, ลำดับ 
399 slice แล่, เฉือนเป็นแผ่นบางๆ 
400 towel ผ้าขนหนู, ผ้าเช็ดจานชาม 
401 adjustable ปรับได้
402 British คนอังกฤษ 
403 creamy รสมัน 
404 exhibit ของที่แสดง, หลักฐาน, นิทรรศการ 
405 hardware  เครื่องโลหะหรือเหล็ก 
406 lifeguard เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ 
407 orange ส้ม 
408 rank ตำแหน่ง 
409 slide ลื่น, ลื่นไถล 
410 town เมือง 
411 administrative ซึ่งเกี่ยวกับการปกครอง
412 broadcast กระจายข่าว, กระจายเสียง 
413 create  สร้างสรรค์ 
414 exhilaration การทำให้มีชีวิตชีวา, ความรื่นเริง 
415 hardworking  การทำงานหนัก 
416 lifestyle วิถีชีวิต 
417 orchestra วงดรตรีขนาดใหญ่ที่มีเครื่องหลายประเภท 
418 rapid รวดเร็ว 
419 slim ผอมบาง 
420 toy เครื่องเล่น, เล่น, ละเอียด 
421 admire ชมเชย, ยกย่อง
422 brochure แผ่นพับสำหรับโฆษณา 
423 creative ที่สร้างสรรค์ 
424 exist ดำรงอยู่ 
425 harm ทำร้าย 
426 lifetime ชั่วชีวิต 
427 orchid กล้วยไม้ 
428 rarely นาน ๆ ครั้ง, ไม่ธรรมดา 
429 slip ลื่น 
430 toy ของเล่น 
431 adoption การรับ, การเลี้ยงเป็นลูก
432 brooch เข็มกลัด 
433 creature สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น, สัตว์ 
434 exit ทางออก, การจากไป 
435 harmful ซึ่งให้โทษ, ซึ่งเป็นอันตราย 
436 light โคม, ตะเกียง, ตามประทีป 
437 order ชนิด, ชิ้น, แถว, ลำดับ 
438 rate อัตรา, ระดับ 
439 sly ฉลาดแกมโกง 
440 track ติดตาม 
441 adult ผู้ใหญ่
442 brother พี่/น้องชาย 
443 credit ความเชื่อถือ, เงินเชื่อ 
444 exotic เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ 
445 hassle การทะเลาะ, ความยุ่งยาก 
446 light on เปิดไฟ 
447 organization องค์การ 
448 rather มากกว่า, ค่อนข้าง 
449 smart เก๋, โก้, ทำให้สวยขึ้น, ผึ่งผาย 
450 tractor รถลากขนาดใหญ่ 
451 adulthood ความผู้ใหญ่
452 brother-in-law  น้องเขย 
453 credit card บัตรสินเชื่อ 
454 expand ขยาย, ขยายตัว, เจริญขึ้น 
455 hate เกลียด 
456 lighting การส่องแสงสว่าง, ฟ้าแลบ 
457 organize รวบรวม, จัดตั้ง 
458 rayon แพรเทียม ที่ทำจากไม้หรือสิ่งอื่น 
459 smell  กลิ่น 
460 traffic การจราจร 
461 advantage ความได้เปรียบ
462 brown สีน้ำตาล 
463 crime อาชญากรรม 
464 expansion  สื่อสารอย่างเป็นมิตร 
465 haunt หลอกหลอน 
466 like ชอบ 
467 orient ทิศตะวันออก 
468 reach ถึง, บรรลุ 
469 smile รอยยิ้ม, ยิ้ม 
470 traffic light สัญญาณไฟจราจร 
471 adventure การผจญภัย, ฝ่าอันตราย, การเสี่ยงภัย
472 brush แปรง, พู่กัน 
473 criminal จำเลย, ทางอาญา, ผู้ร้าย, อาชญากร 
474 expect  คาดหวัง, คาดการณ์ 
475 haunted สิงสู่, ครอบงำ 
476 limestone หินปูน 
477 origin พืชพันธุ์, มูล, ราก, แหล่งกำเนิด 
478 react ต่อต้าน 
479 smite หวดอย่างแรง 
480 tragedy โศกนาฏกรรม 
481 adventurous ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงทาย
482 bucket ถังน้ำ 
483 crispy เปราะ 
484 expenditure รายจ่าย 
485 have to ต้อง 
486 limit ขอบเขต 
487 original แรกเริ่ม 
488 reaction การตอบสนอง 
489 smoke ควันไฟหรือบุหรี่ 
490 trail สะกดรอย 
491 advertise โฆษณา
492 budget งบประมาณ 
493 critic นักวิจารณ์ 
494 expenses ค่าใช้จ่าย 
495 head ศีรษะ 
496 limited  ถูกจำกัด, มีขอบเขต 
497 originally อย่างดั้งเดิม, เริ่มแรก 
498 read อ่าน 
499 smooth ราบเรียบ 
500 train ขบวนรถไฟ, อบรม, ขบวน 
501 advertisement การโฆษณา, คำโฆษณา
502 buffet ที่ตั้งอาหาร, สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม 
503 criticism บทวิจารณ์, การวิจารณ์ 
504 expensive  มีราคาแพง 
505 headache อาการปวดศีรษะ 
506 line แวดวง, เส้น 
507 ostrich นกกระจอกเทศ 
508 ready พร้อม 
509 snack อาหารว่าง 
510 trainer ผู้ฝึก 
511 advice คำแนะนำ
512 bug แมลง 
513 criticize ดู, วิพากษ์วิจารณ์ 
514 experience  ประสบการณ์ 
515 headline หัวเรื่อง 
516 link สิ่งที่เชื่อมต่อ, ข้อต่อ 
517 other คนอื่น ๆ, อีก, อีกคนหนึ่ง, อื่น ๆ 
518 real estate ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
519 snail หอยโข่ง / หอยทาก, ขนมปังโรล 
520 transfer ถ่าย, โยกย้าย, รูปลอก 
521 advisable ซึ่งเป็นที่แนะนำ, ควรกระทำ
522 building ตึก, สิ่งก่อสร้าง 
523 crocodile จระเข้ 
524 experiment  การทดลอง, ผลการทดลองหรือผลการตรวจสอบ 
525 headmaster ครู, อาจารย์ใหญ่ 
526 lion สิงโต 
527 ounce หน่วยน้ำหนักเป็นออนซ์ = . ปอนด์ 
528 realistic เป็นไปได้, เป็นจริง 
529 snake งู, งูพิษ, บุคคลทรยศ 
530 translator นักแปล 
531 advise แนะนำ
532 bulldozer รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน 
533 crop พืชผล 
534 expert ผู้เชี่ยวชาญ 
535 headquarters กองบัญชาการ, สำนักงานใหม่ 
536 liquid ของเหลว 
537 out of date ล้าสมัย 
538 reality ของจริง ๆ, ความจริงจัง 
539 snare กับดัก 
540 transmission การส่งผ่าน, การถ่ายทอด 
541 adviser ที่ปรึกษา
542 bulletin แถลงการณ์, รายงานข่าว 
543 cross รูปกากบาท 
544 explain อธิบาย 
545 heal รักษา 
546 list รายการ 
547 outback ชนบท 
548 realize ทำให้เห็น, ทำให้เห็นจริง 
549 sneaker รองเท้ากีฬาเป็นรองเท้าผ้าใบพื้นบาง 
550 transportation การขนส่ง, การคมนาคม 
551 aesthetic เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม
552 bummer สิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์, สิ่งที่รำคาญใจ 
553 cross out ขีดออก 
554 explanation คำอธิบาย 
555 health สุขภาพ 
556 listen ฟัง 
557 outcome ผลลัพธ์ 
558 really ของจริง ๆ, ความจริงจัง, แท้จริง 
559 so ดังนั้น 
560 trap door เครื่องดักจับฝุ่นละออง 
561 affect กระทบ, ส่งผล
562 bump กระทบ, ชน 
563 crossing จุดตัดกัน 
564 explore สำรวจ, ตรวจ, สอบสวน 
565 healthy ดีต่อสุขภาพ 
566 lit จุดไฟ 
567 outdoor นอกบ้าน 
568 reason เหตุผล 
569 soap สบู่ 
570 travel การท่องเที่ยว, เดินทาง, ท่องเที่ยวไป 
571 affection ความรักใคร่ไยดี, ความอบอุ่น, ความชอบ
572 bundle มัด, ห่อ, พวง, กลุ่ม, กอง 
573 cross-over การข้าม, สะพาน 
574 explosion การระเบิด 
575 hear ฟัง, ได้ยิน 
576 liter ลิตร ( หน่วยความจุ ) 
577 outfit เครื่องแต่งตัว, เครื่องประกอบ 
578 rebellion การกบฏ 
579 soccer กีฬาฟุตบอล 
580 treat รักษา 
581 affectionate เมตตา, ชอบ, รัก
582 burial พิธีฝังศพ, การฝังศพ 
583 crowded แออัด, เบียดเสียดยัดเยียด 
584 export  ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ 
585 heart หัวใจ 
586 literal ทางด้านตัวหนังสือ, ความหมายตามตัวอักษร 
587 outgoing ออกไป, จากไป 
588 recall รำลึก 
589 sociable เข้ากับคนง่าย 
590 treatment การปฏิบัติ, การรักษา 
591 affirmative การตอบรับ, คำยืนยัน
592 Burmese ชาวพม่า, ภาษาพม่า 
593 crucial เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง 
594 express แสดง 
595 heart line เส้นหัวใจ 
596 literary เกี่ยวกับการประพันธ์, เกี่ยวกับวรรณคดี 
597 outlaw คนนอกกฎหมาย 
598 receipt รายรับ, ใบเสร็จ 
599 social เกี่ยวกับสังคม, เกี่ยวกับฐานะ 
600 trek เดินทางหรืออพยพ(โดยเฉพาะไปอย่างช้าๆหรือด้วยความลำบาก) 
601 afford สามารถให้ได้, สามารถมีได้
602 burn เผา, ลวก,สุก, ไหม้, ทำให้ไหม้ 
603 cruise เรือนำเที่ยว 
604 expression การแสดงออก 
605 heat  ความร้อน 
606 little เล็ก, น้อย 
607 outline เค้าโครง 
608 receive ยอมรับ, ประสบ 
609 society สังคม 
610 trend ทิศทาง, แนว, มีแนว, เลี้ยว 
611 afraid กลัว
612 bus รถประจำทาง 
613 crush ชน, ขยี้, ทำลาย 
614 extensive  ที่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง 
615 heaven สวรรค์ 
616 live ดำรงชีพ, มีอายุ, รอดมาได้, อยู่ 
617 outside ข้างนอก, นอกจาก, ภายนอก 
618 recent เมื่อเร็วๆนี้ 
619 sociologist นักสังคมศาสตร์, นักสังคมวิทยา 
620 triangular สามเหลี่ยม 
621 Africa ทวีปแอฟริกา
622 business  ธุรกิจ, กิจการ 
623 cry ร้องไห้ 
624 extensively อย่างกว้างขวาง 
625 heavy ขนาดหนัก 
626 lizard สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจก 
627 outstanding เด่น, สำคัญ, ยังไม่ได้ชำระ 
628 recently เมื่อไม่นานมานี้ 
629 sociology สังคมวิทยา, ว่าด้วยเรื่องสังคม 
630 tribe เชื้อชาติ, หมู่เผ่า, เผ่า, วงศ์ตระกูล 
631 after หลัง, หลังจาก
632 business card  นามบัตร 
633 crystal คริสตัล, ผลึก, สารผลึก 
634 extinct  สูญพันธุ์ 
635 heavy metal ดนตรีร็อก 
636 loathe รังเกียจ 
637 oven เตาอบ 
638 reception การต้อนรับ, การต้อนรับแขก, การรับรอง 
639 sock ถุงเท้า 
640 trick กลอุบาย 
641 afternoon หลังเที่ยง, บ่าย
642 businessman นักธุรกิจ 
643 cub เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์, ลูกสัตว์, คนอ่อนหัด 
644 extinction การสูญพันธุ์ 
645 heehaw เสียงร้องของลา 
646 lobby ซุ้มประตู, เฉลียง, ห้องพักแขก 
647 over บน, เหนือ, เกิน, มากเกินไป, เหลือ 
648 receptionist พนักงานต้อนรับ 
649 soda โซดา คือ น้ำอัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
650 tricky มีกลเม็ด, มีกลอุบาย, มีแผลง 
651 after-school หลังเลิกเรียน
652 businesswoman นักธุรกิจหญิง 
653 cue เบาะแส, การบอกเป็นแนว 
654 extra เป็นพิเศษ, พิเศษ, รายการพิเศษ 
655 heel ส้น, ส่วนที่งอ 
656 lobster กุ้งทะเลขนาดใหญ่ 
657 overall ทั้งหมด 
658 recipe ตำหรับอาหาร 
659 soft อ่อนโยน 
660 trip การเดินทาง 
661 again อีก, อีกที, อนึ่ง, ใหม่
662 busy ไม่ว่าง, หมกมุ่น, ยุ่ง 
663 culinary (ศิลปะ)ของการประกอบอาหาร, เกี่ยวกับครัว 
664 extracurricular  พิเศษนอกหลักสูตร, นอกเหนือจากหน้าที่ 
665 height  ความสูง, ระดับสูง 
666 local ท้องถิ่น 
667 overcome พิชิต, ชนะ 
668 recipient ผู้รับ 
669 software โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์ 
670 triple สามเท่า 
671 against ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ย้อน
672 but แต่, นอกจาก, เว้นแต่, หากแต่ 
673 cultural  เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
674 extreme สุดขีด, เกินขอบเขต 
675 heir ผู้รับมรดก 
676 locate ที่ตั้ง, ตั้ง, อยู่ 
677 overcrowded ทำให้แน่นเกินไป, พลุกพล่าน 
678 recklessly อย่างประมาท 
679 sold out ขายหมด 
680 tripod ม้านั่ง(โต๊ะ, ตั่ง, ที่ค้ำ, ที่ตั้ง, แท่นบูชา)ที่มี 
681 age อายุ
682 butler หัวหน้าคนใช้ 
683 culture shock การปรับตัวไม่ทันเมื่อบุคคลไปอยู่ต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม 
684 extremely อย่างยิ่งยวด 
685 helicopter เฮลิคอปเตอร์ 
686 location ตำแหน่ง, สถานที่ 
687 overhear ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ 
688 recognition การยอมรับ 
689 soldier ทหาร 
690 troop กองกำลัง 
691 agency ธุรกิจการบริการ, กิจการ, วิธีการ
692 butter เนยเหลว 
693 curator หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ 
694 eye ตา 
695 hello คำแสดงการทักทาย 
696 lock up ถูกขัง, จำคุก 
697 overlook มองข้าม, เมินเฉย 
698 recognize จำได้ 
699 solid ของแข็ง, แข็ง, ทำให้แข็ง, มั่นคง, หนักแน่น 
700 trouble ความลำบาก, น่ารำคาญ, ความยุ่งยาก 
701 agent ตัวแทน, ผู้แทน
702 buy ซื้อ 
703 cure รักษา 
704 fabric โครง, ตึก, เนื้อผ้า 
705 help ช่วย, ช่วยเหลือ, เว้น, หลีกเลี่ยง 
706 locker ตู้, หีบ 
707 overnight กลางคืน, ตลอดคืน 
708 recommend แนะนำ, เสนอแนะ 
709 solitary อยู่ตามลำพัง, สันโดษ 
710 trouser กางเกงขายาว 
711 aggressive ก้าวร้าว, แข็งกร้าว
712 cabbage ผักจำพวกกะหล่ำปลี 
713 curious อยากรู้อยากเห็น 
714 fabulous มากมาย, เหลือเชื่อ 
715 help out ช่วยเหลือ 
716 locomotive หัวรถจักร 
717 overseas ข้ามทะเล, ต่างประเทศ, โพ้นทะเล 
718 recommendation การแนะนำ, การชี้แนะ 
719 solution วิธีแก้, การแก้(ปัญหา) 
720 trout ปลาน้ำจืด 
721 ago แต่ก่อน, มาแล้ว
722 cabinet คณะรัฐมนตรี 
723 curly งอ, เป็นลอน 
724 face ใบหน้า, รูปโฉม 
725 help with ช่วยทำ 
726 logical มีเหตุผล 
727 oversleep นอนเลยเวลาที่กำหนดตื่น 
728 reconfirm ยืนยันอีกครั้ง 
729 solve แก้ปัญหา 
730 truck รถบรรทุก 
731 agonizing อย่างปวดร้าวทรมาน, ทรมาน
732 cable สายเคเบิล 
733 current อยู่ในเวลาปัจจุบัน, ขณะนี้, ที่แพร่หลาย 
734 face-to-face เผชิญหน้า 
735 helpful มีประโยชน์ 
736 London กรุงลอนดอนเป็นเมืองหลวงของอังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ 
737 owe เป็นหนี้ 
738 record บันทึก 
739 some คนในคนหนึ่ง, คนใดไม่ทราบ 
740 trumpet แตรเดี่ยว 
741 agree ตกลง
742 cafeteria โรงอาหารที่ต้องบริการตัวเอง 
743 curricular หลักสูตร 
744 facility ความง่ายดาย, ความสะดวก, ช่วยอำนวยความสะดวก 
745 herbal เกี่ยวกับต้นไม้, เกี่ยวกับสมุนไพร 
746 lonely เปล่าเปลี่ยว 
747 own เป็นเจ้าของ, ด้วยตนเอง 
748 recreation การพักผ่อนหย่อนใจ 
749 someone ใครบางคน 
750 trust วางใจ 
751 agreement ข้อตกลง, ความตกลง, ความยินยอม
752 cage กรง 
753 curve โค้งงอ, เส้นโค้ง 
754 fact ความจริง 
755 here ณ ที่นี้, ตรงนี้ 
756 long-term ที่อยู่มายาวนาน 
757 owner เจ้าของ 
758 recruit รับคนใหม่ 
759 something บางสิ่งบางอย่าง 
760 trustworthy น่าไว้วางใจ 
761 agriculture การเกษตร
762 cake ขนมเค้ก 
763 custom ประเพณี, กิจวัตร 
764 factor ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวหาร 
765 hero วีรบุรุษ 
766 look ดู 
767 oxygen ธาตุออกซิเจน 
768 recruitment เกณฑ์ทหาร, ทหารใหม่ 
769 sometimes บางครั้ง, บางครั้งบางคราว 
770 truth ความจริง 
771 aid การอาศัย, ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์
772 calendar ปฏิทิน 
773 customer ลูกค้า 
774 factory โรงงาน 
775 heroic กล้าหาญ 
776 look after ดูแล 
777 page หน้าหนังสือ 
778 recycle นำกลับมาใช้อีก 
779 soon ไม่นาน, ในไม่ช้า 
780 truthful เปิดเผยความจริง, มีความจริง 
781 aim เล็ง, มุ่งหมาย
782 call เรียก, ร้องขอ 
783 cut ตัด, ลด, แล่, เจี๋ยน 
784 faculty คณะ(ในมหาวิทยาลัย) 
785 heroine วีรสตรี 
786 look around มองรอบๆ 
787 paint สี 
788 red แดง, แดงเป็นไฟ, หน้าแดง 
789 sophisticated ไม่เป็นธรรมชาติ, ช่ำชองโลก 
790 try พยายาม 
791 airfare ราคาของการเดินทางโดยเครื่องบิน
792 call off ยกเลิก, เลื่อน 
793 cut out ตัดออก, ปลดออก, เลิกหยุด 
794 fade จางลง, อ่อนลง 
795 hey คำอุทานเพื่อทักทาย 
796 look at  พิจารณาบางสิ่งในทางที่พิเศษ, มองที่ 
797 painting การวาดภาพสี, การทาสี 
798 reduce ลดลง 
799 sore เจ็บปวด 
800 try on ลองสวมใส่, ทดลองใส่ 
801 airline สายการบิน
802 call out โทรออก 
803 cut up ตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, แล่, ชำแหละ 
804 fail ล้มเหลว, สอบตก 
805 hi คำอุทานทักทาย 
806 look for  ค้นหา, มองหา, คาดหวัง 
807 pajamas ชุดนอน 
808 reduction การลดลง 
809 sorry เสียใจ 
810 t-shirt เสื้อยืดคอกลม 
811 airplane เครื่องบิน
812 call up นำขึ้นมาอภิปราย 
813 cute น่ารัก 
814 faint เงาๆ, เลือนๆ, หน้ามืด, วิงเวียน 
815 hide ซ่อน, บัง, ปกคลุม 
816 look forward to ตั้งใจคอย 
817 pale ซีดขาว, หน้าซีด, อ่อน, ซีด 
818 refer to พูดถึง, กล่าวถึง 
819 sound เสียง 
820 tune ทำนองเพลง 
821 airport สนามบิน
822 caller ผู้โทร 
823 cycle วงเวียน, วัฏจักร, รถจักรยาน 
824 fair งานออกร้าน, งานแสดงสินค้า 
825 high สูง 
826 look in  แวะเยี่ยม 
827 pan ถาด, กระทะ, อ่าง 
828 reference การพาดพิง, การอ้างอิง 
829 soup น้ำแกง 
830 tunnel หลุม 
831 aisle ทางเดินระหว่างที่นั่ง
832 calling อาชีพ, การเรียกร้อง, การเยี่ยม 
833 cypress tree ต้นไม้จำพวกสน 
834 fairly อย่างยุติธรรม 
835 highly อย่างมาก 
836 look up ไปตามหา, แวะหา, เงยหน้าหา 
837 panda หมีแพนดา 
838 reflexive สะท้อนกลับ, ส่งกลับ 
839 source ต้นกำเนิด, แหล่ง 
840 Turkey ประเทศตุรกี 
841 album สมุดสะสมรูปภาพ
842 calm สงบ 
843 dad พ่อ 
844 fall ฤดูใบไม้ร่วง 
845 high-risk  ความเสี่ยงสูง 
846 lorry รถบรรทุก 
847 pant หอบฮัก ๆ, เล่าด้วยอาการหอบฮัก ๆ 
848 refrigerator ตู้เย็น 
849 south ทิศใต้ 
850 turn เลี้ยว 
851 alert เตือนภัย, ว่องไว, เตรียมพร้อม
852 camel อูฐ 
853 daily ทุกวัน, ประจำวัน 
854 fall down ล้มเหลว, ล้มลง 
855 highway ทางหลวง 
856 lose หลงทาง, ทำหาย, เสีย 
857 papaya มะละกอ 
858 refuse ปฏิเสธ 
859 southerner คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ 
860 turn back หันหลังกลับ 
861 alien คนต่างด้าว
862 camera กล้องถ่ายรูป 
863 damage ความเสียหาย 
864 fall ill ไม่สบาย 
865 hike เดินทางไปแรมคืนโดยไม่ขึ้นรถ, เดินทางไกล 
866 loss  การสูญเสีย 
867 paper กระดาษ 
868 regardless โดยไม่คำนึงถึง, ไม่เอาใจใส่ของ 
869 souvenir ของที่ระลึก 
870 turn down หรี่ลง, ลดให้น้อยลง, ปัด 
871 alike เหมือนกัน
872 campaign การรณรงค์, การต่อสู้, การรบฤดูหนึ่ง 
873 dance เต้นรำ 
874 fall in ตกอยู่ใน, พังลงมา, เข้าแถว, รวมพล 
875 hill เนินเขา 
876 lost สูญหายไป 
877 parachute ร่มชูชีพ 
878 region ภูมิภาค 
879 space อวกาศ 
880 turn on เปิด 
881 ailment ความไม่สบายกาย
882 camping การเข้าค่าย 
883 dangerous เป็นอันตราย 
884 fall in love ตกหลุมรัก 
885 hillside ลาดเขา 
886 lottery หวย 
887 paradise สวรรค์ 
888 regional ระดับภูมิภาค 
889 spacecraft ยานอวกาศ 
890 turn up เพิ่ม 
891 all ทั้งหมด
892 Canadian ชาวแคนนาดา 
893 dark ความมืด 
894 fall off หกล้ม, ถดถอย, ล้มลงจาก, เลวลง 
895 hippo ฮิปโป 
896 loud ดัง 
897 paralyze ทำให้เป็นอัมพาต 
898 regret เสียใจ, โทมนัส 
899 spacious กว้างใหญ่ 
900 turning การหมุน 
901 alley ตรอก, ทาง
902 candidate ผู้สมัคร 
903 database ฐานข้อมูล(ทางคอมพิวเตอร์) 
904 family  ครอบครัว 
905 hire ให้เช่า, ค่าจ้าง, จ้าง 
906 loudly อย่างดัง 
907 parent พ่อ แม่ 
908 regular ประจำ, ตามปกติ, สม่ำเสมอ 
909 Spanish ชาวสเปน 
910 turnip หัวผักกาด 
911 allow อนุญาต
912 candle เทียน 
913 date วันที่ 
914 famous  มีชื่อเสียง 
915 historical โดยถือหลักประวัติศาสตร์ 
916 lovesick เป็นไข้ใจ 
917 parentheses เครื่องหมาย, วงเล็บ 
918 regularly อย่างสม่ำเสมอ 
919 spank ตีก้นเพื่อลงโทษ, ไปอย่างเร็ว 
920 tusk งาช้าง, เขี้ยวยาว 
921 ally สมาชิกในกลุ่ม, พันธมิตร
922 candy ลูกกวาด, ขนม 
923 daughter ลูกสาว 
924 fan พัดลม 
925 history ประวัติศาสตร์ 
926 low  เตี้ย, ต่ำ 
927 Paris เมืองหลวงของฝรั่งเศส 
928 rehearse ซ้อม, ทดลอง 
929 spark ทำให้เป็นประกายไฟ, กระตุ้น 
930 tutor ผู้ดูแล, ผู้ปกครอง, พี่เลี้ยง, ครูสอนพิเศษ 
931 almost เกือบ, จวนเจียน, ฉิวเฉียด
932 cane ไม้เท้า 
933 day กลางวัน, วัน, สว่าง, แดด 
934 fancy ความฝัน, นึกขึ้นเองอย่างไม่มีเหตุผล 
935 hit ต่อย, ตี, ทำร้าย, แทง 
936 loyal จงรักภักดี 
937 park สวนธรรมชาติ, อุทยาน, จอด 
938 relate to กล่าวถึง, เกี่ยวเนื่องถึง 
939 speak พูด, คุย, กล่าว 
940 twice สองครั้ง,สองหน
941 alone โดดเดี่ยวเดียวดาย
942 canoe เรือบด, เรือพายเดียว 
943 daybreak  ฟ้าสาง 
944 fantastic น่าขนลุก, น่าอัศจรรย์ 
945 hive  รังผึ้ง 
946 loyalty ความจงรักภักดี 
947 parking ที่จอดรถ 
948 relationship การมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
949 speaker ผู้พูด 
950 twin สิ่งที่เป็นคู่ 
951 along ตาม(ถนน)
952 canvas ใบเรือ, ผ้าใบ, เต็นท์ 
953 deal with ค้าขายกับ, ซื้อขายกับ 
954 far ไกล 
955 hobby งานอดิเรก 
956 lucky  โชคดี 
957 parrot นกแก้ว 
958 relative ที่สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน 
959 special พิเศษ 
960 twist บิด, งอ, โค้ง 
961 alongside ข้าง ๆ, อยู่ข้าง
962 cap หมวก 
963 dealer ผู้ติดต่อ, พ่อค้า 
964 farmer  เกษตรกร 
965 hold on  รอสักครู่, ถือสายรอ 
966 luggage กระเป๋าเดินทาง 
967 partially เป็นบางส่วน, ไม่ยุติธรรม 
968 relax ผ่อนคลาย 
969 specialist ผู้ชำนาญพิเศษ, แพทย์ผู้ชำนาญ เฉพาะโรค 
970 tycoon นักธุรกิจที่ร่ำรวย, เจ้าพ่อ 
971 aloud ดัง, ออกเสียง
972 capable ที่สามารถทำได้ 
973 debate อภิปราย, ชิงชัย, โต้แย้ง, โต้วาที 
974 farmhouse บ้านไร่, บ้านในฟาร์ม 
975 hole รู, โพลง 
976 lush เขียวชอุ่ม, ฉ่ำ 
977 participate มีส่วน, เข้าร่วม 
978 release ปลดปล่อย 
979 specialize เป็นผู้เชี่ยวชาญ, ระบุ 
980 type รูปแบบ 
981 alphabet อักษรพยัญชนะ
982 capital เมืองหลวง 
983 debt หนี้สิน 
984 farther ไกลออกไป 
985 holiday เทศกาล, วันนักขัตฤกษ์, วันหยุดราชการ 
986 luxurious ของฟุ่มเฟือย, น่าสบาย, ไม่จำเป็น 
987 particular โดยเฉพาะ 
988 reliable ที่ไว้วางใจได้ 
989 specialty ความชำนาญ, ความพิเศษ, สิ่งที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ 
990 typical เป็นสัญลักษณ์ 
991 already แล้ว
992 Capricorn ราศีมังกร 
993 decade ทศวรรษ, สิบปี 
994 fascinate ทำให้หลงใหล 
995 holy ศักดิ์สิทธิ์ 
996 lying การโกหก 
997 partly บางส่วน 
998 religion ธรรมะ, ศาสนา 
999 species ชนิด, จำพวก รูปแบบ 
1000 udder ต่อมน้ำนม 
*****
click บรรทัดนี้เพื่อดูศัพท์คำที่ 1001-2000

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2555 19:22

  ไม่มีคำอ่านเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ในโปรแกรมจะมีเสียงอ่านศัพท์นะครับ คงไม่ได้หมายความว่า ในโปรแกรมเสียงศัพท์ไม่ทำงานนะครับ

   ลบ